Archiwum kategorii: Inne ciekawe

OTOP organizuje szkolenia dla animatorów edukacji przyrodniczej

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do współpracy osoby zaangażowane w działania na rzecz ochrony lokalnej przyrody, które chciałyby zostać animatorami edukacji przyrodniczej.

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków

W ramach projektu „Bliżej natury – identyfikacja i merytoryczne przygotowanie lokalnych animatorów przyrodniczych” animatorzy uczestniczą w bezpłatnym szkoleniu dotyczącym obszarów Natura 2000, metod prowadzenia skutecznej kampanii edukacyjnej oraz metod pozyskiwania środków finansowanych na działania społeczne. Do tej pory odbyło się 6 edycji szkoleń. W maju 2011 odbędzie się kolejna edycja.

Celem projektu jest zaangażowanie mieszkańców obszarów Natura 2000 w działania na rzecz ochrony przyrody. Zadaniem animatorów uczestniczących w projekcie jest przeprowadzenie wraz z 10-osobową grupą młodzieży (młodzież: V i VI klas szkoły podstawowej, gimnazjum i szkół średnich) lokalnej kampanii edukacyjnej dotyczącej położonego w okolicy miejsca ich zamieszkania obszaru Natura 2000. Na kampanię składa się:

  • Zoorganizowanie 3 spotkań dla młodzieży – wprowadzających ją w tematykę projektu,
  • Przeprowadzenie 3 wycieczek otwartych dla mieszkańców na obszar Natura 2000,
  • Zamieszczenie w prasie notatki prasowej o projekcie oraz o lokalnym obszarze Natura 2000,
  • Uzyskanie pozwolenia na ustawienie tablicy informacyjnej o obszarze Natura 2000, której wykonanie, transport i montaż finansowane jest z budżetu projektu,
  • Zorganizowanie wraz z młodzieżą stoiska informacyjnego podczas lokalnej imprezy plenerowej.

Więcej informacji o projekcie na stronie: http://www.otop.org.pl/obserwacje/animatorzy-przyrodniczy/o-projekcie/.

Konkurs Ministerstwa Środowiska dla nauczycieli

Zachęcamy nauczycieli do udziału w ogólnopolskim konkursie Ministerstwa Środowiska pt. „Lekcja zmieniania świata” na najlepszy scenariusz lekcji w szkole ponadgimnazjalnej z wykorzystaniem elementów edukacji dla zrównoważonego rozwoju.

Plakat
Plakat konkursu "Lekcja zmieniania świata"

Idea zrównoważonego rozwoju zwraca uwagę na zależność pomiędzy społeczeństwem, gospodarką a środowiskiem; podkreśla, że rozwój jednej z tych trzech sfer nie może odbywać się kosztem innej.Dlatego planując rozwój gospodarczy powinniśmy kierować się potrzebami ludzi i środowiska, a polityka ochrony środowiska powinna brać pod uwagę konieczność rozwoju gospodarczego i realizacji potrzeb społecznych. Zrozumienie przez uczniów zależności między trzema ważnym aspektami – społeczeństwem, gospodarką i środowiskiem – pozwoli im na lepsze rozumienie informacji docierających do nich z mediów, takich jak wpływ gospodarki energetycznej na środowisko. A to z kolei umożliwi uczniom dokonywanie bardziej świadomych decyzji w życiu codziennym, np. w kwestii konsumpcji czy preferowanych środków transportu.

Zachęcamy nauczycieli do przygotowania autorskich lekcji w szkołach ponadgimnazjalnych, które wzbogacą tradycyjny program nauczania o trzy aspekty zrównoważonego rozwoju: środowisko naturalne, gospodarkę i społeczeństwo. Konkurs jest otwarty dla wszystkich nauczycieli, warunkiem jest jednak przygotowanie zajęć dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Wybór tematu należy do Państwa. Wśród tematów może się znaleźć, na przykład: sprawiedliwy handel, ochrona zagrożonych gatunków, równy dostęp do edukacji. Możliwości jest znacznie więcej.

W ramach konkursu przewidziane są atrakcyjne nagrody pieniężne (pierwsza nagroda to 3 tys. zł). Dodatkowo, nagrodzone i wyróżnione prace zostaną zaprezentowane w postaci publikacji elektronicznej na portalu internetowym Ministerstwa Środowiska. Scenariusz wraz z formularzem zgłoszeniowym należy przesyłać na adres e-mail: konkurs@ceo.org.pl w terminie do 29 kwietnia 2011 r.

Szczegółowe informacje o konkursie i jego regulamin znajdą Państwo na stronie www.mos.gov.pl/konkurs_scenariusze. Koordynatorem konkursu jest Centrum Edukacji Obywatelskiej, kontakt: (22) 622-32-39, wew. 121; e-mail: konkurs@ceo.org.pl. Honorowy patronat objął Ośrodek Rozwoju Edukacji.

 

Do pobrania Ogłoszenie o konkursie.

Międzynarodowy Dzień Ptaków

Pierwsze dni kwietnia to ważne dni dla ochrony ptaków. W dniu 1 kwietnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Ptaków. Święto zostało ustanowione w 1906 r. podczas ratyfikacji Konwencji o ochronie ptaków pożytecznych dla rolnictwa z 19 marca 1902 r., a inicjatorem obchodów była międzynarodową federacja organizacji ochrony ptaków i przyrody BirdLife International. Polska stroną Konwencji jest od roku 1932. Natomiast 2 kwietnia przypada rocznica wprowadzenia w życie w Unii Europejskiej Dyrektywy w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (79/409/EWG), w tym roku już trzydziesta druga.

Obchodzenie Międzynarodowego Dnia Ptaków ma na celu przybliżanie i propagowanie idei ochrony ptaków, a także ma uzmysławiać nam, że stan i liczebność ptasich populacji to barometr ogólnego stanu przyrody naszej planety. Dzień ten ma zwrócić uwagę na niebezpieczeństwa zagrażające ptakom na całym świecie i zachęcić ludzi do pomocy w ochronie tych zwierząt oraz siedlisk, w których one żyją.

W tym dniu warto przyjrzeć się liście zagrożonych gatunków ptaków w Polsce. Jednym z nich jest największy europejski ptak grzebiący – głuszec. Gatunek ten od 1995 roku objęty jest w kraju ścisłą ochroną, wpisany został do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt, zaś ostoje głuszców obejmuje Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000. W polskich lasach w odosobnionych lokalnych populacjach żyje dziś zaledwie 550-750 osobników tego gatunku. Najwięcej tych ptaków gnieździ się w Beskidzie Śląskim i Żywieckim, a także w Gorcach i Tatrach. Zanika populacja głuszca w Sudetach i Borach Dolnośląskich, na nizinach występują jedynie w Puszczy Augustowskiej oraz na Lubelszczyźnie.

Do głównych zagrożeń dla głuszców należy niewłaściwa gospodarka leśna obejmująca fragmentację lasów i ich przesuszanie, wyrąb starodrzewi, wprowadzanie monokultur leśnych, a także niepokojenie przez ludzi, w tym kłusownictwo i polowania.

Wspomniana Dyrektywa UE została przyjęta w 1979 r. w celu ochrony wszystkich gatunków ptaków dziko żyjących i ich najważniejszych siedlisk na obszarze całej Unii Europejskiej. Położyła kres praktykom takim jak hodowla i handel występującym naturalnie dzikimi ptakami, bądź określonym metodom zabijania ptaków, a także wprowadziła prawny mechanizm regulacji innych czynności, na przykład polowań.

W tych dniach kwietniowych ornitolodzy przypominają o wadze ochrony ptaków, podejmują różne kampanie edukacyjne, zachęcają do włączania się do obserwacji ptaków i ich zachowań oraz do działań na rzecz ich ochrony. Rzesze miłośników ptaków są na świecie ogromne, żadna inna grupa zwierząt czy roślin nie doczekała się podobnych.

Warto również wiedzieć, że 11 kwietnia br. w teren wyruszyli w Polsce obserwatorzy, by liczyć ptaki w ramach programu Monitoring Pospolitych Ptaków Lęgowych (MPPL). Będzie to już dwunasty rok tego monitoringu, w którym biorą udział zarówno profesjonalni ornitolodzy, jak i doświadczeni obserwatorzy ptaków amatorzy. Obserwacje te z roku na rok dostarczają coraz to lepszych i dokładniejszych danych. Od kilku lat Program MPPL stanowi część Państwowego Monitoringu Środowiska koordynowanego przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.

Kolejne ważne dla ptaków dni będą w połowie maja, gdy obchodzony będzie Światowy dzień ptaków migrujących.

Światowy Dzień Wody 2011

Dzisiaj (22 marca 2011 r.) obchodzimy Światowy Dzień Wody. Hasłem tegorocznej edycji jest „Water for Cities. Responding the Urban Challenge” czyli „Woda dla miast. Odpowiadając na miejskie wyzwania”.

Celem organizatorów Światowego Dnia Wody 2011 jest skupienie międzynarodowej uwagi na skutkach wzrostu liczby ludności miejskiej (już ponad połowa ludności świata żyje w miastach!), industrializacji i zmian klimatu dla miejskich systemów wodnych.

Światowy Dzień Wody został ustanowiony rezolucją z 22 grudnia 1992 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w ramach Agendy 21, w czasie konferencji Szczyt Ziemi w Rio de Janeiro. Powodem był fakt, że ponad miliard ludzi na świecie cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej.

Elementem Światowego Dnia Wody jest obchodzony w krajach położonych nad Morzem Bałtyckim Dzień Ochrony Bałtyku. Został on ustanowiony przez Komisję Helsińską w 1997 r.

Więcej informacji na oficjalnej stronie obchodów Światowego Dnia Wody 2011: http://www.worldwaterday2011.org/

Zakończyła się VII edycja konkursu PTTK o Nagrodę Przyjaznego Brzegu

mala fotkaPrezentujemy komunikat prasowy z wynikami
i podsumowaniem VII edycji konkursu PTTK
o Nagrodę Przyjaznego Brzegu za rok 2010
, pod patronatem honorowym Ministra Sportu
i Turystyki.

>>> Pobierz PDF <<<

 

Ogłoszenie wyników i wręczenie Nagród Przyjaznego Brzegu już tradycyjnie odbyło się na Targach Wiatr i Woda, w sobotnie południe 5 marca 2011 roku.

Konkurs o Nagrodę Przyjaznego Brzegu organizowany jest przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze wspólnie z Polską Organizacją Turystyczną, Polskim Związkiem Żeglarskim, Polskim Związkiem Kajakowym i innymi partnerami.

Celem nagrody jest promocja atrakcji wodniackich i turystycznych Polski oraz wyróżnianie miejscowości najbardziej aktywnych na tym polu, łamiących stereotyp, iż odwrócone są „plecami” do rzek i innych wód.

Więcej informacji na www.polskieszlakiwodne.pl.

Światowy Dzień Mokradeł 2011

W dniu 2 lutego 2011 r. obchodzimy Światowy Dzień Mokradeł (World Wetland Day 2011). Hasłem tegorocznej edycji jest „Forests for water and wetlands” czyli „Lasy dla wód i mokradeł”.

Święto obchodzone jest od 1997 roku dla upamiętnia podpisania międzynarodowej Konwencji o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego, zwanej Konwencją ramsarską – dokładnie w dniu 02.02.1971 r. Zasadniczym celem obchodów Dnia Mokradeł jest podnoszenie świadomości społecznej w zakresie roli ekologicznej i gospodarczej obszarów wodno-błotnych. Zgodnie z zapisami konwencji mokradło to obszar leżący na pograniczu środowiska wodnego i lądowego, czyli zarówno obszary podmokłe (bagna), jak i wszelkie wody śródlądowe, a także najpłytsze przybrzeżne wody morskie.

Tegoroczne obchody Światowego Dnia Mokradeł połączone są z 40. rocznicą podpisania Konwencji ramsarskiej.

Więcej informacji na oficjalnej stronie Konwencji ramsarskiej: http://www.ramsar.org.

Opinia EKES ws. zrównoważonego rozwoju obszarów przybrzeżnych UE

mala fotkaPrzedstawiamy opinię Europejskiego
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego
w sprawie zrównoważonego rozwoju
obszarów przybrzeżn
ych Unii Europejskiej.

 

Pobierz PDF

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) jest organem doradczym Unii Europejskiej. Komitet, założony w 1957 r., zapewnia fachowe doradztwo na rzecz większych instytucji UE (takich jak Komisja Europejska, Rada UE, Parlament Europejski). EKES przedstawia opinie w sprawie wniosków legislacyjnych UE oraz sporządza opinie z inicjatywy własnej dotyczące kwestii, którymi zdaniem członków Komitetu należy się zająć. Jednym z głównych zadań EKES jest stanowienie „pomostu” między instytucjami UE a zorganizowanym społeczeństwem obywatelskim. Więcej na stronie http://www.eesc.europa.eu.

Gatunki inwazyjne i zmiany klimatu – zabójczy duet

Dwa największe zagrożenia dla przyrody – gatunki inwazyjne i zmiany klimatu – maję w połączeniu nie tylko niszczący wpływ na środowisko naturalne, ale mogą również kosztować kraje na całym świecie 10% ich PKB. Naukowcy biją na alarm: na konferencji NEOBIOTA w Kopenhadze domagali się zaostrzenia unijnego prawa w sprawie obcych gatunków o charakterze inwazyjnym, a w raporcie pt. „Gatunki inwazyjne, zmiany klimatu, i adaptacja oparta na podejściu ekosystemowym….” naciskają, aby jak najszybciej podjąć działania przeciwko „zabójczemu duetowi”.

 

Kiedy w wiktoriańskiej Anglii arystokracja sprowadzała sobie zza oceanu szare wiewiórki północnoamerykańskie, aby były egzotyczną ozdobą ogrodów, nikt by nie pomyślał, że 120 lat później te gryzonie wyprą z Wielkiej Brytanii, Irlandii i Włoch rodzime wiewiórki rude. W roku 1889 wypuszczono tam na wolność 350 szarych wiewiórek, a obecnie stanowią one 90% wiewiórczej populacji. Podobnie jenot, sprowadzony z Dalekiego Wschodu, uciekł z hodowli w Rosji, zajmuje coraz większe tereny i teraz już konkuruje z naszymi lisami. Norka amerykańska, sprowadzona jako zwierzę futerkowe, wypiera powoli norkę europejską. Szop pracz, również gatunek amerykański sprowadzony do Europy w celach hodowlanych (na futro), ale trzymany także w domach jako maskotka, uciekł z niemieckiej farmy i rozprzestrzenia się po Europie. Cała trójka nie ma naturalnych wrogów na naszych terenach, dlatego rozprzestrzenia się w dużym tempie i stanowi poważne zagrożenie dla naszej fauny, przede wszystkim dla ptaków, którym niszczy gniazda i wyjada pisklęta. Jenot poluje nawet na zające.

O zagrożeniach jakie stwarzają gatunki obce dla przyrody, gospodarki i zdrowia ludzi pisaliśmy już na portalu w artykule pt. Gatunki inwazyjne (14 września 2009 r.). Warto przypomnieć, że spis europejski z 2008 r.1 ujawnił, że w Europie zadomowiło się ok. 10 000 obcych gatunków, z których blisko 1300 gatunków może być niebezpiecznych ze względu na swój inwazyjny charakter i liczba ta stale rośnie. W Polsce, listę gatunków inwazyjnych opracowali naukowcy z Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie. Szacuje się, że stanowią one 25% wszystkich gatunków obcych występujących w naszym kraju.

mala fotkaNa konferencji NEOBIOTA2, która odbyła się we wrześniu 2010 r. na Uniwersytecie w Kopenhadze, naukowcy i przedstawiciele organizacji ekologicznych dyskutowali o gatunkach obcych, ich wpływie na bioróżnorodność i sposobach ich kontrolowania. Wysunięty został postulat wprowadzenia w Europie nowych przepisów, które zahamują proces rozprzestrzeniania się niebezpiecznych gatunków inwazyjnych. Zdaniem naukowców, nowe prawo powinno być równie rygorystyczne jak wzorcowe pod tym względem ustawodawstwo Nowej Zelandii i Australii. Kraje te wprowadziły m.in. restrykcyjne kwarantanny i kontrole graniczne oraz obostrzenia w transporcie wszelkich obcych gatunków.

Coraz częściej mówi się również o tym, że zmiany klimatu potęgują rozprzestrzenianie się inwazyjnych gatunków roślin i zwierząt. Globalne ocieplenie, coraz częstsze susze i powodzie oraz podwyższenie poziomu dwutlenku węgla w atmosferze dają przewagę gatunkom, które mają większe zdolności adaptacyjne. Zakłóca to równowagę ekosystemów, zarówno lądowych jak i wodnych. W niektórych przypadkach gatunki inwazyjne mogą także ograniczać ilość dwutlenku węgla, jaką przyroda jest w stanie wchłonąć z atmosfery.

Takie i inne wnioski przedstawione zostały w opublikowanym we wrześniu 2010 r. raporcie pt. Invasive Species, Climate Change and Ecosystem-based Adaptation: Adressing Multiple Drivers of Global Change (Gatunki inwazyjne, zmiany klimatu, i adaptacja oparta na podejściu ekosystemowym: z uwzglednieniem licznych czynników napędzających globalne zmiany)3, podsumowującym badania przeprowadzone przez GISP4, sfinansowane przez Bank Światowy.

W raporcie można przeczytać, że „zmiany klimatyczne i gatunki inwazyjne są dwoma największymi zagrożeniami dla różnorodności biologicznej i dla zapewniania cennych wartości przez ekosystemy”. Podana jest ogromna liczba przykładów inwazyjnych gatunków roślin i zwierząt, które okazały się dużo bardziej zdolne do przeżycia niż gatunki miejscowe. W rezultacie następuje m.in. erozja gleby, niszczenie upraw i hodowli oraz utrata przychodów z turystyki. Ponadto, zmiany klimatyczne w połączeniu z globalnym zasięgiem handlu i transportu mogą istotnie zwiększyć ryzyko pandemii (np. ptasia grypa, malaria, dżuma). Zdaniem Billa Jacksona, zastępcy dyrektora generalnego IUCN5, raport pokazuje, że najwyższa pora przyjrzeć się związkowi między zmianami klimatu i gatunkami inwazyjnymi. Wydaje się, że skala kosztów finansowych, które zapewne trzeba będzie ponieść z powodu braku reakcji na to co się dzieje w tym zakresie powinna być wystarczającym ostrzeżeniem, żeby zachęcić osoby odpowiedzialne za ustalanie polityki do szybkiego podjęcia działań zapobiegawczych. Zniszczenia spowodowane przez gatunki inwazyjne na całym świecie szacuje się na ponad 1,4 biliona dolarów amerykańskich rocznie, czyli 5% wartości światowej gospodarki, szacunkowe koszty zmian klimatycznych to też około 5% globalnego PKB.

Autorzy raportu przekonują, że konieczne jest podjęcie kroków w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się obcych gatunków inwazyjnych. Namawiają do działań adaptacyjnych opartych na podejściu ekosystemowym6 i podkreślają potrzebę opracowania systemów monitoringu, wczesnego wykrywania, i szybkiej reakcji, które posłużą do walki z wprowadzaniem gatunków inwazyjnych. Przydatnym narzędziem dla osób podejmujących decyzje okazać się mogą oceny zagrożeń i podatności na zmiany związane z wprowadzaniem i rozprzestrzenianiem się gatunków inwazyjnych i nt. ich wpływu na stan ekosystemów.

Zmiany klimatu sprawiają, że aby skutecznie chronić przyrodę, trzeba być gotowym na nagłe zwroty akcji i na ciągłą niepewność, a adaptacja do zmian klimatu wymaga zastosowania różnorakich rozwiązań: krótko- i długoterminowych, ostrożnych, ale i zdeterminowanych, przede wszystkim jednak wyprzedzających bieg zdarzeń.

A. Golec, InE

Źródła: www.gisp.org, www.iucn.org, www.bbc.co.uk, www.reuters.com, www.gazeta.pl, www.rp.pl

 


1 Spis przeprowadzony w ramach projektu DAISIE finansowanego przez IV Ramowy Program Komisji Europejskiej. Informacje na temat obcych gatunków w Europie wyszukać można na stronie projektu, pod adresem: www.europe-aliens.org

2 NEOBIOTA to Europejska Grupa ds. Inwazji Biologicznych, założona w 1999 r. w Berlinie. Zgromadzeni w niej naukowcy pracują nad teoretycznymi i praktycznymi zagadnieniami inwazji biologicznych, a także prowadzą działania edukacyjne i współpracują z osobami odpowiedzialnymi za prowadzenie polityki w tym zakresie.

3 Pełen tekst raportu dostępny jest pod adresem: http://www.gisp.org/ oraz http://data.iucn.org/dbtw-wpd/edocs/2010-054.pdf

4 GISP – Global Invasive Species Programme – to globalny program ds. gatunków inwazyjnych z główną siedzibą w Nairobi (Kenia). Jest to międzynarodowa inicjatywa zawiązana w 1997 r. poświęcona walce z zagrożeniami wywołanymi przez gatunki inwazyjne na całym świecie.

5 IUCN – International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody i Jej Zasobów) to organizacja, której misją jest wpływanie, zachęcanie i pomaganie społeczeństwom całego świata w ochronie integralności i różnorodności przyrody oraz osiągnięcie sprawiedliwego i ekologicznie zrównoważonego korzystania z zasobów naturalnych. IUCN jest jednym z głównych partnerów GISP.

6 Adaptacja oparta na podejściu ekosystemowym – wykorzystanie działań na rzecz ochrony bioróżnorodności i ekosystemów i uwzględnianie charakteru i specyfiki ekosystemów w ogólnej strategii adaptacyjnej, w celu zwiększenia odporności ekosystemów i ludzi oraz ograniczenia ich podatności na niekorzystne skutki zmian klimatu (Sekretariat Konwencji o różnorodności Biologicznej 2009). Istotą podejścia ekosystemowego jest dążenie do osiągnięcia równowagi pomiędzy ochroną i trwałym użytkowaniem zasobów przyrody.

Polecamy ciekawą lekturę

mala fotka

Pragniemy zwrócić uwagę na ciekawe wydawnictwo Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) „Sygnały 2010. Różnorodność biologiczna, zmiany klimatu i Ty”.

Sygnały są serią wydawniczą, w której każdego roku Agencja pokazuje kluczowe problemy ochrony środowiska. Najczęściej są to problemy globalne, ale Agencja naświetla je mając na uwadze ich europejski wymiar. To co jest warte podkreślenia, to że Sygnały pisane są językiem łatwym do zrozumienia, dostępnym nie tylko dla profesjonalistów. Z tego względu są tym bardziej warte upowszechnienia.

W 2010 roku tematem przewodnim stała się bioróżnorodność, ale postrzegana w relacji do zmian klimatycznych. Tak publikację zachwala wydawnictwo. „Sygnały 2010 EEA” zawiera sześć historii o ludziach i ważnych dla nich kwestiach związanych ze środowiskiem naturalnym. Ci „naoczni świadkowie” zapraszają w podróż do miejsc znajomych i odległych oraz do przyjrzenia się po drodze podstawom życia na ziemi – wodzie, glebie i powietrzu. Ich obserwacje mają charakter osobisty i lokalny, ale ich losy są wspólne nam wszystkim i mają zasięg ogólnoświatowy. Klika wierszy dalej czytamy: „W przedstawionych tu historiach możesz prześledzić bieg wody od alpejskich szczytów aż po ulice Wiednia i odkryć, że zmiany klimatyczne wpływają na prastary cykl krążenia wody w górach, niosąc za sobą konsekwencje dla dziesiątków milionów Europejczyków”.

Przedstawione w Sygnałach 2010 przykłady są doskonałym materiałem ilustracyjnym do tematów poruszanych na lekcjach geografii, biologii i wiedzy o świecie współczesnym. Instytut poleca czytelnikom naszego portalu odwiedzenie Europejskiej Agencji Środowiska i zapoznanie się z ostatnią publikacją Sygnałów, która jest dostępna w języku polskim pod adresem www.eea.europa.eu/signals.

K. Kamieniecki, InE