AGROTURYSTYKA W SIECI NATURY

Natura 2000 a turystyka > Projekty > AGROTURYSTYKA W SIECI NATURY

 

Agroturystyka w sieci natury

Projekt stanowi odpowiedź na współczesne wymagania stawiane przed sektorem turystycznym – jego odpowiedzialności za udział w ochronie środowiska na różnych poziomach i w różnych jej działach tematycznych. W myśl idei i zasad zrównoważonego rozwoju projekt proponuje cykl działań edukacyjnych i promocyjnych wspierających korzystanie z potencjału osobliwości przyrodniczych w turystyce wiejskiej w zrównoważony sposób, który sprzyja ochronie środowiska i różnorodności biologicznej.

Projekt ma zasięg ogólnopolski, w podziale na regiony:
Polska Północna (województwa: kujawsko-pomorskie, pomorskie, zachodniopomorskie, podlaskie, warmińsko-mazurskie)
Polska Środkowo- Zachodnia (województwa: lubuskie, wielkopolskie)
Polska Środkowo- Wschodnia (województwa: lubelskie, mazowieckie, łódzkie)
Polska Południowo- Wschodnia (województwa: świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie)
Polska Południowo- Zachodnia (województwa: dolnośląskie, opolskie, śląskie).

Głównym celem strategicznym jest ochrona środowiska naturalnego poprzez edukację ekologiczną społeczności zamieszkałej na obszarach chronionego krajobrazu ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000.
Głównym odbiorcą projektu jest społeczność obszarów chronionych, którą stanowią członkowie stowarzyszeń agroturystycznych, ekoturystycznych i ekologicznych. Jest to grupa zajmująca się zrównoważonym wykorzystywaniem walorów przyrody w swojej działalności.
Projekt proponuje cykl działań edukacyjnych i promocyjnych wspierających korzystanie z potencjału osobliwości przyrodniczych w turystyce wiejskiej w zrównoważony sposób, który sprzyja ochronie środowiska i różnorodności biologicznej.

projekt realizuje Instytut na rzecz Ekorozwoju

Proponowane wydarzenia są częścią większego projektu o którym tutaj więcej :

Agroturystyka w sieci natury

projekt „Agroturystyka w sieci natury” nr POIS.02.04.00-00-0083/16-00
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko