Letnie spotkania z łąką w Owczarach

Natura 2000 a turystyka > Agroturystyka w sieci natury > Letnie spotkania z łąką w Owczarach

W dniu 06 lipca 2019 w Stacji Terenowej Klubu Przyrodników w Owczarach, odbyło się kolejne spotkanie z łąką. Podczas spotkania uczestnicy dowiedzieli się że łąki to niezwykłe ekosystemy będące miejscem życia ogromnej liczby gatunków roślin i zwierząt.

Pierwszym elementem szkolenia była wycieczka w celu obejrzenia i zapoznania się z murawami kserotermicznymi o celowości i ochrony i podejmowanych sposobach. Podczas wycieczki uczestnicy zbierali zioła, które posłużyły do późniejszych warsztatów i wieczornego posiłku.

Następnie odbyły się warsztaty poświęcone wierzeniom i zwyczajom ludowym związanymi z roślinami. Każdy uczestnik warsztatu mógł własnoręcznie wykonać „magiczny”zielnik, w których umieszczane były zioła zebrane wcześniej na łące.

Trzecim elementem całodniowego warsztatu były zajęcia plastyczne, na których uczestnicy malowali kwietne wzory na poszewkach, które następnie wypełniane były pachnącymi ziołami i wełną. Zioła i wełna pochodziły z okolicznych muraw oraz wełny pochodzącej od owiec z zagrody w Owczarach.

Ostatnim elementem spotkania były warsztaty fotograficzne – jak fotografować przyrodę.

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu „Agroturystyka w sieci natury” nr POIS.02.04.00-00-0083/16 dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 2.4 „Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu” na podstawie Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0083/16-00.