Na tropach Natury – czyli o śladach zwierząt; ptaki zimą

Natura 2000 a turystyka > Agroturystyka w sieci natury > Na tropach Natury – czyli o śladach zwierząt; ptaki zimą

W dniach 10-11 lutego 2019 roku w Puszczy Sandomierskiej odbyły się warsztaty „Na tropach Natury – czyli o śladach zwierząt; ptaki zimą”

Pierwszym etapem wycieczki był rekonesans pobliskiego i jedynego rezerwatu przyrody w Sandomierzu „Góry Pieprzowe”. Miejscem docelowym wycieczki stał się obszar leśny na terenie Nadleśnictwa Nowa Dęba. Obszar wchodzący niegdyś w teren dawnej Puszczy Sandomierskiej.

W rezerwacie przyrody „Góry Pieprzowe” uczestnicy spotkania zwiedzili punkt widokowy z którego widać panoramę miasta Sandomierz oraz rozległą dolinę rzeki Wisły. Sam rezerwat to niewielkie góry zbudowane  głównie z brunatnoszarych łupków (mułowce i iłowce).

Podstawowa trasa w lessach Puszczy Sandomierskiej o długości około 4 km biegnie początkowo drogą utwardzoną z płyt betonowych, wzdłuż szerokiego kanału gdzie przebywają kaczki, czaple, bobry oraz przechodzą licznie duże zwierzęta takie jak jelenie, dziki i sarny.

Dalej trasa wiedzie przez las w którym spotkamy wiele wiekowych dębów i lip, część z nich jest pomnikami przyrody. W lesie tym spotkać można puszczyki, różne gatunki dzięciołów, ptaków drapieżnych oraz borsuki.

Część trasy biegnie przez tereny otwarte, łąki użytkowane ekstensywnie w ramach programu rolnośrodowiskowego. Jest to obszar gdzie można zaobserwować myszołowa, kruka a nawet bielika. Pośród traw spotkamy tropy i ślady lisa a może i wilka.

Podczas wyprawy uczestnikom będą użyczone zostały lornetki. W ramach zajęć poszukiwano tropów, śladów, odchodów, piór, sierści, nor, gniazd, dziupli i innych zjawiska jak ślady zgryzania drzew przez bobry czy otarcia przez dziki.

W drugim dniu terenowych zajęć odbyła się wycieczka na tereny byłej kopalni siarki w Jeziórku. Siarka wydobywana była tam metodą wytopu wyrządzając w środowisku naturalnym znaczne szkody, a teren w dużym stopniu został przekształcony. Obecnie jest to teren zrekultywowany w kierunku wodno-łąkowo-leśnym.

Trasa o długości około 2 km biegnie wygodną, wyasfaltowaną ścieżka, przystosowaną do ruchu turystycznego. Przemierzając trasę będziemy obserwować trzy zbiorniki wodne, które w dużym stopniu przeszły proces spontanicznemu powrotowi roślin i zwierząt. Zakrzewienia, trzcinowiska i same zbiorniki są miejscem życia wielu gatunków ptaków wodno-błotnych oraz ssaków takich jak wydra i bóbr.

Jest to doskonałe miejsce do obserwacji nie tylko zwierząt ale również dynamicznych zmian w środowisku z terenu mocno zdegradowanego do stanu obecnego, cennego przyrodniczo.

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu „Agroturystyka w sieci natury” nr POIS.02.04.00-00-0083/16 dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 2.4 „Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu” na podstawie Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0083/16-00.