Archiwum kategorii: W projekcie

Rekrutacja na szkolenia „Agroturystyka przyjazna Naturze 2000”

Komunikat 4

 

Jak wyróżnić się dzięki walorom przyrodniczym?

Jak walory przyrodnicze zmienić w element atrakcyjności turystycznej?

Jak można wykorzystywać i dbać o przyrodę zarazem?

Jak tworzyć oferty turystyczne w ujęciu ponadregionalnym?

 

Na te i inne pytania chcemy i będziemy wspólnie odpowiadać podczas realizacji projektu:

Agroturystyka przyjazna Naturze 2000

Ten dwuletni ogólnopolski projekt to nie tylko szkolenia, spotkania, ale również bieżąca praca z fachowcami z zakresu turystyki, przyrody i promocji, by słowo „eko” stanowiło rzeczywisty i znaczący wyróżnik oferty turystycznej.

Praca odbywać się będzie w zespołach w 6 obszarach makroregionalnych, które będą na bieżąco pracować nad ofertami agroturystycznymi wykorzystującymi w sposób odpowiedzialny walory przyrodnicze i osobliwości Natury 2000 tak, by przyciągały turystów przez cały rok. Najlepsze oferty zostaną wyróżnione nowatorskim ekooznaczeniem.

Jeśli jesteś członkiem stowarzyszenia agroturystycznego lub organizacji działającej na rzecz turystyki wiejskiej – zapraszamy!

Czego oczekujemy?
Udziału w całym projekcie tj. cyklu 4 szkoleń, przewidzianym na lata 2014 i 2015, praktycznego zaangażowania w tworzenie przyrodniczej oferty turystycznej podczas sezonu letniego 2014, współpracy z zespołem nad jej promocją i wdrożeniem w roku 2015, upowszechniania zdobytej wiedzy w swojej organizacji i regionie jej działania.

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.
Liczba miejsc jest ograniczona.
Pierwsze szkolenie odbędzie się (w wybranym regionie) już w maju lub czerwcu br.

Jeśli jesteś zainteresowany uczestnictwem w projekcie – wypełnij zgłoszenie klikając w:
FORMULARZ REKRUTACYJNY

O wyniku rekrutacji poinformujemy drogą mailową.

W razie wątpliwości i pytań prosimy o kontakt z Ewą Świerkulą mail:
e.swierkula@ine-isd.org.pl lub tel.: 22 851 04 02.

 

Poniżej do pobrania informacja o projekcie razem z harmonogram działań oraz program szkoleń regionalnych:

Idea projektu i harmonogram

Program szkoleń regionalnych maj czerwiec 2014

 

Projekt finansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki.

(PM, EŚ)

Targi AGROTRAVEL 2014

Komunikat 3

W dniach 11-13 kwietnia 2014 r. odbędą się VI Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL 2014. Ta wyspecjalizowana impreza wystawiennicza na stałe wpisała się już w kalendarz najważniejszych w Polsce wydarzeń, które odnoszą się do integracji branży turystycznej na obszarach wiejskich. Targi AGROTRAVEL stanowią doskonałą okazją do prezentacji i promocji oferty wypoczynkowej na wsi. Niebagatelne znaczenie ma też możliwość wymiany doświadczeń wśród licznych podmiotów działających w sektorze turystyki na obszarach wiejskich. Swój niepowtarzalny charakter Targi AGROTRAVEL zawdzięczają możliwości upowszechnienia, w jednym miejscu i czasie, wielokulturowej oferty europejskiej turystyki wiejskiej i agroturystyki. Ponadto sprzyjają one nawiązywaniu współpracy w zakresie budowania oraz rozwoju markowych i sieciowych produktów turystyki wiejskiej.

Co roku podczas Tragów AGROTRAVEL organizowana jest międzynarodowa konferencja. W tym roku odbędzie się ona 11 kwietnia w Centrum Kongresowym Targów Kielce (sala OMEGA), a jej temat to: „Turystyka wiejska bez granic”. Głównym celem konferencji będzie podsumowanie kończącego się okresu programowania w Unii Europejskiej, przedstawienie efektów działań zrealizowanych z programów operacyjnych 2007 – 2013, a także doświadczeń w obszarze agroturystyki, dobrych praktyk i sprawdzonych metod zwiększenia popularności turystyki wiejskiej. Dodatkowo 12 kwietnia zorganizowane zostaną bezpłatne warsztaty. W ramach bloku warsztatowo-dyskusyjnego zaplanowany jest m.in. Dzień Ekspercki POT „Turystyka zrównoważona kluczem do sukcesu usług agroturystycznych”. Odbędzie się on w sali DELTA w godzinach 10.00-13.30.

Serdecznie zapraszamy – w szczególności na wystąpienia ekspertów Instytutu na rzecz Ekorozwoju:

Jolanty Kamienieckiej „Podnoszenie poziomu jakości ekologicznej ofert agroturystycznych w Polsce” – prezentacja projektu „Agroturystyka przyjazna Naturze 2000”,

Patrycji Manthey „Ekocertyfikaty i ich rola w wzmacnianiu atrakcyjności ofert agroturystycznych” – przegląd certyfikatów i ecolabelingu w Europie.

Poniżej zamieszczamy cały program warsztatów:

Turystyka zrównoważona kluczem do sukcesu usług agroturystycznych

 

Szczegółowe informacje dotyczące targów AGROTRAVEL 2014 dostępne są na stronie: www.targikielce.pl

Organizatorami całego przedsięwzięcia są:

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Polska Organizacja Turystyczna, Targi Kielce S.A., Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego, a współorganizatorami: Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” oraz Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych  w Kielcach.

(oprac. PM na podstawie targikielce.pl)

 

IV edycja konkursu „Obszar Natura 2000 skarbem regionu”

W poniedziałek, 5 września 2011 r., ruszyła IV edycja konkursu dla gimnazjalistów „Obszar Natura 2000 skarbem regionu”!!!

 

W roku szkolnym 2011/2012 konkurs składa się z dwóch etapów:

Pierwszy etap, trwający od 5 września do 13 listopada 2011 r., polega na opanowaniu przez uczniów wiedzy o sieci Natura 2000 i rozwiązaniu zadań konkursowych przygotowanych na Platformie Edukacyjnej zainstalowanej na portalu „Natura 2000 a turystyka”.

W drugim etapie, trwającym od 21 listopada 2011 r. do 16 stycznia 2012 r., wymagane jest przygotowanie przez ucznia własnej pracy w postaci ulotki, prezentacji multimedialnej lub strony internetowej promującej walory przyrodnicze i turystyczne wybranego polskiego obszaru Natura 2000.

 

Regulamin konkursu dostępny jest tutaj.

Więcej w dziale „Konkurs Obszar Natura 2000 skarbem regionu”.

 

Serdecznie zapraszamy!!!


Zaproszenie na szkolenia turystyczne InE 2011

Instytut na rzecz Ekorozwoju (InE) serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniach pt.:

„NATURA 2000 A TURYSTYKA WODNA I NADWODNA”


W ramach projektu „Szerokie wody Natury 2000”, Instytut na rzecz Ekorozwoju organizuje na jesieni bieżącego roku cykl dwudniowych szkoleń na temat zasad organizacji ekoturystyki oraz ich praktycznego stosowania na obszarach Natura 2000.

Podczas spotkań i warsztatów terenowych specjaliści z ochrony środowiska i branży turystycznej omawiać będą zagadnienia dotyczące relacji pomiędzy turystyką a ochroną przyrody na obszarach Natura 2000.

Pierwszy dzień szkolenia będzie miał charakter wykładowy, natomiast drugiego dnia realizowane będą warsztaty terenowe na pobliskich obszarach Natura 2000, podczas których analizie poddane zostanę praktyczne przykłady integrowania ochrony przyrody i turystyki. Szkolenia zakończy wspólna praca zbiorowa uczestników – wymiana poglądów oraz podsumowanie w formie sesji plenarnej.

W ramach cyklu planowane są cztery szkolenia:

Natura 2000 w regionach mniej popularnych turystycznie”
29-30 września 2011 w Lublinie i na terenie Poleskiego Parku Narodowego

„Natura 2000 nadmorska i na morzu”
4-5 października 2011 w Helu i na terenie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego

„Natura 2000 w strefie intensywnej turystyki pasa pojezierzy”
11-12 października 2011 w Ełku i na terenie Suwalskiego oraz Mazurskiego Parku Krajobrazowego

„Problemy Natury 2000 w dolinach rzek”
18-19 października 2011 w Dolinie Baryczy

 

Szkolenia są bezpłatne!

 

Pobierz zaproszenie na szkolenia InE z ramowym programem szkoleń.

Pobierz formularz zgłoszenia na szkolenia InE.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres a.golec@ine-isd.org.pl.

 

Dalsze wiadomości dotyczące szczegółów i programu każdego ze szkoleń będą się ukazywały na portalu „Natura 2000 a turystyka”. Osoby, które zgłoszą się na szkolenie będą otrzymywać informacje również drogą elektroniczną.

 

Serdecznie zapraszamy!

Wyniki badania socjologicznego „Młodzież a Natura 2000”

 

Instytut na rzecz Ekorozwoju prezentuje wyniki badania socjologicznego poziomu świadomości ekologicznej gimnazjalistów „Młodzież a Natura 2000”, przeprowadzonego  w ramach projektu „Szerokie wody Natury 2000”.

 

KOMUNIKAT Z BADANIA

Zespół Instytutu na rzecz Ekorozwoju prowadzi systematyczne badania nad świadomością ekologiczną społeczeństwa polskiego – pierwsze miały miejsce w 1992 roku, a ostatnie – w 2009 roku. Kwestionariusz ankiety ulegał przez te lata łagodnym przeobrażeniom, co pozwalało łączyć śledzenie dynamiki zmian z otwartością na nowe wyzwania problemowe. Takim wyzwaniem jest próba wyłonienia poglądów młodzieży, które w standardowych badaniach nad świadomością ekologiczną – jako zespołu informacji i przekonań na temat środowiska przyrodniczego oraz postrzegania związków między jego stanem a jakością życia – nikną lub nie są w pełni eksponowane.

CEL I METODA BADAWCZA

Badanie nosi tytuł „Młodzież a Natura 2000”, a jego celem było poznanie opinii uczniów szkół gimnazjalnych na temat ochrony środowiska i przyrody, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii funkcjonowania w Polsce Europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000. Warto podkreślić, że badanie nie miało służyć weryfikowaniu wiedzy szkolnej; w swych założeniach było próbą wydobycia indywidualnego stosunku uczniów do proekologicznych zachowań i postaw wobec przyrody, jako cennego waloru kraju, regionu, okolicy zamieszkania.

Zbiorowość badania stanowiły publiczne i prywatne dzienne gimnazja dla młodzieży z obszaru całego kraju. Wylosowano 27 gimnazjów publicznych oraz 3 gimnazja niepubliczne z uprawnieniami szkół publicznych. W wylosowanym do badania oddziale danej klasy przeprowadzano badanie audytoryjne uczniów.

WYNIKI BADANIA

Wiedza na temat obszarów Natura 2000 jest wciąż niewielka wśród badanych gimnazjalistów. Zdecydowana większość badanych uczniów (84%) nigdy nie słyszała o obszarach Natura 2000. Tylko co dziesiąty badany słyszał o takim obszarze w Polsce, a co dwudziesty ankietowany słyszał o obszarze Natura 2000 w swojej okolicy.

Jako główne źródła informacji na temat Natury 2000 respondenci wymieniają media (42%) oraz szkołę (42%). Ponad ⅓ respondentów (38%) dowiedziała się natomiast o Naturze 2000 z Internetu. Pokazuje to, które kanały informacyjne są najskuteczniejsze, jeśli chodzi o informowanie na ten temat. Warto podkreślić, że jednym z głównych kanałów informacyjnych jest dla badanych gimnazjalistów szkoła i nauczyciele.

Prawie co drugi badany jest zdania, że w szkole, do której uczęszcza, mówi się dużo na temat przyrody/ochrony środowiska. Ponad połowa uważa też, że ich szkoła podejmuje wiele działań na rzecz przyrody. Warto podkreślić, iż spora część respondentów nie miała zdania na ten temat.

Badana młodzież przejawia zainteresowania przyrodą głównie poprzez oglądanie filmów o tematyce przyrodniczej – zadeklarowało to blisko ⅔ badanych, z czego co czwarta osoba ogląda je kilka razy w tygodniu oraz bezpośrednio, chodząc na spacery oraz wycieczki – blisko ¼ badanych robi to kilka razy w tygodniu. Rozmowy ze znajomymi, poszukiwanie informacji w Internecie czy też czytanie książek o tematyce przyrodniczej są rzadziej praktykowane, większy jest też odsetek tych, którzy deklarują, że nigdy nie podejmują takich działań.

61% badanych gimnazjalistów nie zna żadnej organizacji ekologicznej, zaś co 5 respondent był w stanie wymienić konkretne nazwy, przy czym im wyższa średnia ocen respondenta, tym większa jest jego znajomość organizacji ekologicznych.

Podejmowanie indywidualnych działań na rzecz ochrony środowiska zdeklarowała nieco ponad połowa ankietowanych uczniów (55%). Dziewczyny są bardziej aktywne w tym zakresie niż chłopcy, co może wynikać z ich większego zainteresowania kwestiami przyrody i ochrony środowiska.

Najbardziej popularnym działaniem jest sprzątanie śmieci, najczęściej w ramach akcji typu Sprzątanie Świata lub Dzień Ziemi. Co czwarta osoba przyznała, iż segreguje śmieci. Inne działania np. oszczędzanie energii/wody, używanie toreb wielokrotnego użytku czy też dokarmianie zwierząt wymieniane były przez pojedyncze osoby, co może wskazywać na to, iż respondenci raczej nie wiążą tego typu działania z ochroną środowiska.

Najczęstsze wymieniane zachowania proekologiczne:

  • w ponad połowie domów bierze się na zakupy torby wielokrotnego użytku;
  • w co drugim domu używane są żarówki energooszczędne;
  • prawie połowa respondentów segreguje w swoich domach śmieci;
  • prawie połowa badanych wyłącza nieużywany sprzęt elektroniczny;
  • ponad ⅓ badanych gimnazjalistów dba o wyrzucanie baterii do specjalnych pojemników;
  • ponad ⅓ ankietowanych deklaruje oszczędzanie wody.

WNIOSKI

Wyniki wskazują na znaczącą rolę szkoły w kształtowaniu świadomości ekologicznej młodych Polaków. Szkoła nie jest jednak jedynym czynnikiem wpływającym na tę świadomość – dużą rolę odgrywa tutaj telewizja, czyli medium promujące bierny odbiór informacji, pozbawione możliwości kształtowania i pogłębiania umiejętności myślenia naukowego, tak istotnej w naukach przyrodniczych.

Świadomość ekologiczna gimnazjalistów oparta jest głownie o wiedzę a nie wynika z podejmowania konkretnych działań. Niektóre z wyników badania wskazują na oderwanie rzeczywistości szkolnej, od świata codziennego gimnazjalistów, od ich zainteresowań osobistych, związanych z otaczającym ich środowiskiem i działaniami na rzecz jego ochrony. Gimnazjaliści nie identyfikują się z działaniami, w których uczestniczą na terenie szkoły, są w nich raczej uczestnikami a nie ich współtwórcami czy współorganizatorami.

 

Pełny raport do pobrania w wersji PDF >>>

Konkurs „Obszar Natura 2000 skarbem regionu” – IV edycja

Instytut na rzecz Ekorozwoju ma przyjemność poinformować, że w dniu 5 września 2011 r. rozpocznie się IV edycja ogólnopolskiego konkursu pn.

„Obszar Natura 2000 skarbem regionu”.

Podobnie jak III edycja konkursu, która odbyła się w roku szkolnym 2009/2010, także teraz konkurs skierowany jest do uczniów i nauczycieli ze szkół gimnazjalnych z całej Polski. Tematyka konkursu nawiązuje do nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów – przede wszystkim dla przedmiotów biologii i geografii, ale także wiedzy o społeczeństwie i informatyce oraz ścieżek edukacyjnych: ekologicznej, europejskiej i dotyczącej edukacji regionalnej. Mamy nadzieję, że udział w konkursie pomoże nauczycielom w opracowaniu nowych scenariuszy lekcji z tych przedmiotów.

Konkurs jest częścią edukacyjnego projektu pt. „Szerokie wody Natury 2000”, który Instytut na rzecz Ekorozwoju realizuje od listopada 2010 r. przy wsparciu finansowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Projekt i konkurs są ściśle powiązane z promocją sieci Natura 2000 jako nowej formy ochrony przyrody w Polsce, co czynimy na portalu „Natura 2000 a turystyka” od ponad pięciu lat.

Celem organizatorów konkursu „Obszar Natura 2000 skarbem regionu” jest kreowanie aktywnej postawy dorastających obywateli Polski. Jesteśmy przekonani, że konkurs adresowany jest do przyszłych radnych, wójtów i burmistrzów, i przedsiębiorców, od których już wkrótce będzie zależeć stan środowiska w Polsce. Uważamy również, że stan przyrody Polski może przyczynić się do wzrostu konkurencyjności naszego kraju w Unii Europejskiej już w najbliższych latach.

Organizacja konkursu

Konkurs składać się będzie z dwóch etapów:

Pierwszy etap, trwający od 05.09 do 13.11.2011 r., polegać będzie na rozwiązaniu zadań przygotowanych na Platformie Edukacyjnej moodle, zainstalowanej na portalu „Natura 2000 a turystyka”.

W drugim etapie, trwającym od 21.11.2011 r. do 16.01.2012 r., wymagane będzie przygotowanie przez ucznia własnej pracy w postaci ulotki, prezentacji multimedialnej lub strony internetowej promującej walory przyrodnicze i turystyczne wybranego polskiego obszaru Natura 2000.

Szczegółowe informacje o konkursie, w tym regulamin IV edycji, dostępne będą na portalu „Natura 2000 a turystyka”. Ogłoszenie o rozpoczęciu konkursu zostanie także umieszczone w prasie szkolnej.

Uprzejmie prosimy o pomoc w rozpowszechnieniu wśród nauczycieli i uczniów szkół gimnazjalnych informacji o naszym konkursie.

Z góry serdecznie dziękujemy!

Zapraszamy na konferencję prasową 30 maja 2011 r.

Prezentacja wyników badania poziomu świadomości ekologicznej gimnazjalistów „Młodzież a Natura 2000”, przeprowadzonego przez Instytut na rzecz Ekorozwoju w ramach projektu „Szerokie wody Natury 2000”
odbędzie się w dniu 30 maja 2011 r. o godz. 10.30
w Centrum Konferencyjnym przy ul. Zielnej 37 w Warszawie.

Serdecznie zapraszamy!

Zaproszenie na konferencję

Konferencja „Natura 2000 – morze możliwości”

W dniu 15 lutego 2011 roku w Warszawie odbyła się konferencja prasowa pt. „Natura 2000 – morze możliwości”, zorganizowana przez Instytut na rzecz Ekorozwoju (InE) w ramach nowego projektu edukacyjnego pt. „Szerokie wody Natury 2000.

W konferencji wzięli udział eksperci: Andrzej Ginalski, Specjalista Departamentu Obszarów Natura 2000 w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz Jolanta Kamieniecka, ekspert ds. turystyki i Bożenna Wójcik, ekspert ds. przyrody z Instytutu na rzecz Ekorozwoju. Spotkanie poprowadził wiceprezes InE – Krzysztof Kamieniecki. Podczas spotkania przedstawiona została kolejna edycja projektu informacyjno-edukacyjnego na temat Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 pt. „Szerokie wody Natury 2000”, poświęconego w szczególności wodnym obszarom Natura 2000.

Przedstawiciele zespołu prowadzącego projekt szczegółowo omówili zawartość i potencjał edukacyjny portalu „Natura 2000 a turystyka” (http://natura2000.org.pl) oraz zapowiedzieli nadchodzące zmiany: poza ciągłym rozszerzaniem zawartości merytorycznej portalu, w nadchodzących miesiącach jego użytkownicy zobaczą również zupełnie nową szatę graficzną, będą też mogli zdobywać wiedzę w nowy atrakcyjny sposób dzięki Platformie Edukacyjnej.
Zapowiedziana została także IV edycja konkursu dla młodzieży „Obszar Natura 2000 skarbem regionu”, który rozpocznie się jesienią tego roku, a jego pierwszy etap odbędzie się właśnie na nowej Platformie Edukacyjnej. Również jesienią zorganizowane zostaną szkolenia regionalne dla branży turystycznej, na których będzie mowa o tym, jak sieć obszarów Natura 2000 może wpłynąć na rozwój turystyki wodnej w różnych regionach kraju.
Andrzej Ginalski z Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska wygłosił referat na temat morskich obszarów Natura 2000 w Polsce. W swojej prezentacji podkreślił rolę obszarów Natura 2000 w rozwoju gmin nadmorskich i zwrócił uwagę na możliwość uzyskania wielu form dofinansowania inicjatyw podejmowanych na tych obszarach. Jego zdaniem, konieczna jest zmiana podejścia do rozwoju społeczno-gospodarczego i planowania przestrzennego na rzecz rozwiązań długofalowych.
O możliwościach, jakie otwiera przed turystyką rozwój sieci Natura 2000, opowiadała Jolanta Kamieniecka z Instytutu na rzecz Ekorozwoju. Przedstawiła ona postulaty i wnioski dotyczące kształtowania turystyki na obszarach Natura 2000 oraz propozycje konkretnych działań ułatwiających „ekologizację” turystyki w Polsce.

Andrzej Ginalski podkreślił, że w chwili obecnej niezwykle ważna jest edukacja i informowanie różnych grup społecznych o istocie i znaczeniu programu Natura 2000 oraz wyraził przekonanie, że projekt realizowany przez Instytut na rzecz Ekorozwoju odegra w tym znaczącą rolę.

Prezentacje do pobrania:

Sieć Natura 2000 na polskich obszarach morskich – Andrzej Ginalski-GDOŚ
Szerokie wody Natury 2000 projekt edukacyjny – Franciszek Jackl- InE
Turystyka a Natura 2000 – Jolanta Kamieniecka – InE