Wiosenne spotkania z łąką w Owczarach

Natura 2000 a turystyka > Agroturystyka w sieci natury > Wiosenne spotkania z łąką w Owczarach

W dniu 04 lipca 2020 roku odbyły się, później niż zwykle z powodu epidemii, wiosenne spotkania z łąką w Owczarach.

Na warsztatach uczestnicy dowiedzieli się że łąki to niezwykłe ekosystemy, będące miejscem życia ogromnej liczby gatunków roślin i zwierząt. Uczestnicy przekonali się, że łąki są ładne, pachną ziołami, warto je poznawać i chronić, a także poznali zwierzęta hodowane przy muzeum łąki: owce i kozy, które pasą się na murawach kserotermicznych.

Warsztat oprócz wycieczki po łące składał się z dwóch wykładów. Pierwszy poświęcony roślinom leczniczym które można znaleźć na łące, a drugi dotyczył owadów, ich pożyteczności  i związanej z tym ciężkiej pracy.

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu „Agroturystyka w sieci natury” nr POIS.02.04.00-00-0083/16 dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 2.4 „Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu” na podstawie Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0083/16-00.