Natura 2000 formą ochrony dziedzictwa przyrodniczego Europy – program edukacyjny dla uczniów gimnazjów

Natura 2000 a turystyka > Publikacje > Natura 2000 formą ochrony dziedzictwa przyrodniczego Europy – program edukacyjny dla uczniów gimnazjów

Instytut na rzecz Ekorozwoju z przyjemnością i satysfakcją przedstawia Program edukacyjny pt. „Natura 2000 formą ochrony dziedzictwa przyrodniczego Europy”. Jest on efektem współpracy metodyków nauczania przedmiotów przyrodniczych oraz specjalistek Instytutu w zakresie zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska przyrodniczego i ekoturystyki.

Program jest wyjątkowy, bo nawiązuje do współczesnych problemów ochrony przyrody w Europie i Polsce. Wprowadza on ucznia w klimat zagadnień międzynarodowych, krajowych i lokalnych, pokazując związki pomiędzy przyrodą i rozwojem gospodarczym, w sposób niemal dający się dotknąć ręką, w sposób kształtowany prawie przez samego ucznia.

Program edukacyjny „Natura 2000 formą ochrony dziedzictwa przyrodniczego Europy” jest opracowany z przeznaczeniem do edukacji na poziomie gimnazjum, ale może być wykorzystywany przez szeroko pojętą edukację ekologiczną prowadzona poza systemem edukacji szkolnej.

Program stanowić ma pomoc i inspirację dla nauczycieli, których powinien zachęcić do wprowadzania treści związanych z siecią Natura 2000 do programów nauczania różnych przedmiotów – nie tylko biologii i geografii. Wskazuje na możliwość prowadzenia zajęć poświęconych przyrodzie również na lekcjach polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie czy fizyki lub informatyki. Otwiera on zatem przed szkołą nowe sposoby prowadzenia ciekawych zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów. Wprowadza szkołę w nowe obszary myślenia o edukacji.

 

PROGRAM EDUKACYJNY

„NATURA 2000 FORMĄ OCHRONY DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO EUROPY”

dla uczniów gimnazjów dotyczący europejskiej sieci specjalnych obszarów ochrony Natura 2000 oraz możliwości jego wykorzystania

Autor:
Bożena Sienkiewicz – doradca metodyczny m.st. Warszawy
w zakresie geografii, przyrody i edukacji ekologicznej

Współpraca merytoryczna w zakresie:

 • Natury 2000 – Bożenna Wójcik, InE
 • turystyki – Jolanta Kamieniecka, InE

Konsultacje metodyczne:
Urszula Depczyk – doradca metodyczny m.st. Warszawy
w zakresie biologii i przyrody

 

Spis treści:

 1. WSTĘP
 2. CELE OGÓLNE PROGRAMU
 3. CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU
 4. ZAKRES TREŚCI PROGRAMU
 5. FORMY I METODY PRACY
 6. OCENIANIE UCZNIÓW
 7. EWALUACJA PROGRAMU
 8. SPOSOBY REALIZACJI PROGRAMU
 9. OBUDOWA PROGRAMU
 10. PROPOZYCJA REALIZACJI PROGRAMU NA ZAJĘCIACH
  Z RÓŻNYCH PRZEDMIOTÓW NAUCZANIA

Obudowa Programu:

 • 5 scenariuszy zajęć
 • 5 zestawów testów
 • 5 kartotek testów

 

Warszawa 2009 r.