I. Obszary wodne w sieci Natura 2000 – wprowadzenie

Wody i inne ekosystemy mokradłowe (czyli zależne od wody – bagna, tereny zalewowe, podmokliska itp.), odgrywają dużą rolę w zachowaniu różnorodności biologicznej w Polsce, a także w realizacji celów, dla których utworzono sieć Natura 2000. Nie ma ochrony przyrody bez skutecznej ochrony ekosystemów wodnych i wodno-błotnych. Polskie zasoby przyrodnicze ekosystemów mokradłowych są silnie zniszczone lub … Czytaj dalej I. Obszary wodne w sieci Natura 2000 – wprowadzenie

VI. Cele do osiągnięcia na mokradłowych obszarach Natura 2000 i poza nimi

VI.1. Dobry stan/potencjał wód – cel środowiskowy dla wód VI.2. Właściwy stan ochrony – cel dla obszaru Natura 2000 VI.3. Wodne warunki właściwego stanu ochrony – cel środowiskowy dla wód na obszarach chronionych VI.4. Do kiedy cele powinny zostać osiągnięte?   VI.1. Dobry stan/potencjał wód – cel środowiskowy dla wód Ramowa Dyrektywa Wodna UE, przetransponowana … Czytaj dalej VI. Cele do osiągnięcia na mokradłowych obszarach Natura 2000 i poza nimi

(E4) Obszary wodne w sieci Natura 2000 – Natura 2000 na wodzie, pod wodą i nad wodą

Autorzy: Paweł Pawlaczyk przy współpracy Klaudyny Sergot (zagadnienia morskie) i Bożenny Wójcik (redakcja merytoryczna) Celem niniejszego e-szkolenia jest pokazanie specyfiki obszarów Natura 2000 związanych z wodami, ich odmienności oraz innych zasad gospodarowania odnoszących się do tych obszarów. Spis treści: Wprowadzenie Wodna natura. Woda dla Natury (2000) Mokra robota. Gospodarka uwzględniająca specyfikę obszarów mokradłowych. Wymogi Natury … Czytaj dalej (E4) Obszary wodne w sieci Natura 2000 – Natura 2000 na wodzie, pod wodą i nad wodą

IV edycja konkursu „Obszar Natura 2000 skarbem regionu”

W poniedziałek, 5 września 2011 r., ruszyła IV edycja konkursu dla gimnazjalistów „Obszar Natura 2000 skarbem regionu”!!!   W roku szkolnym 2011/2012 konkurs składa się z dwóch etapów: Pierwszy etap, trwający od 5 września do 13 listopada 2011 r., polega na opanowaniu przez uczniów wiedzy o sieci Natura 2000 i rozwiązaniu zadań konkursowych przygotowanych na … Czytaj dalej IV edycja konkursu „Obszar Natura 2000 skarbem regionu”

IV. PRZEPROWADZANIE OCENY ODDZIAŁYWANIA NA OBSZAR NATURA 2000

IV.1. Zasady ogólne IV.2. Kryterium odniesienia w ocenie oddziaływania na obszar Natura 2000 IV.3. Identyfikacja znaczącego oddziaływania IV.4. Analiza wariantów alternatywnych w „naturowych” OOŚ IV.5. Konieczne wymogi nadrzędnego interesu publicznego IV.6. Kompensacja przyrodnicza   IV.1. Zasady ogólne zasady   Ocena oddziaływania na obszar Natura 2000 powinna być dokonywana na podstawie aktualnych danych przyrodniczych – a … Czytaj dalej IV. PRZEPROWADZANIE OCENY ODDZIAŁYWANIA NA OBSZAR NATURA 2000

III. CO PODLEGA OCENIE ODDZIAŁYWANIA NA OBSZAR NATURA 2000?

Ocenie oddziaływania na przyrodę obszaru Natura 2000 powinien podlegać każdy projekt dokumentu strategicznego oraz każde planowane przedsięwzięcie i działanie, jeśli może znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000. Zgodnie z zasadą przezorności, taka ocena powinna być przeprowadzona wtedy, gdy nie da się racjonalnie i merytorycznie wykluczyć ryzyka znaczącego oddziaływania na obszar Natura 2000. Kluczową rolę pełni … Czytaj dalej III. CO PODLEGA OCENIE ODDZIAŁYWANIA NA OBSZAR NATURA 2000?

I. CZYM JEST OCENA ODDZIAŁYWANIA NA OBSZARY NATURA 2000?

I.1. Podstawy prawne I.2. Definicja „przedsięwzięcia” I.3. Strategiczna OOŚ I.4. OOŚ – tylko dla projektów dokumentów i dla planowanych przedsięwzięć I.5. Zasady polityki ochrony środowiska mające znaczenie dla OOŚ   I.1. Podstawy prawne[1] Ocena oddziaływania na środowisko (dalej: OOŚ) to, najprościej rzecz ujmując, oszacowanie skutków wywołanych w środowisku za sprawą realizacji przedsięwzięcia, działania, czy też … Czytaj dalej I. CZYM JEST OCENA ODDZIAŁYWANIA NA OBSZARY NATURA 2000?

I. Ochrona obszarów Natura 2000 i gospodarowanie na nich w świetle obowiązującego prawa – wprowadzenie

Aby gatunki i siedliska były chronione w należyty sposób, konieczne jest wyznaczenie obszarów „ptasich” (SOO) i obszarów „siedliskowych (OSO), a więc obszarów Natura 2000 na poziomie prawa krajowego. Z drugiej strony – o skuteczności ochrony tych gatunków i siedlisk w dużej mierze będzie przesądzał sposób gospodarowania na obszarach Natura 2000. Dlatego też, po zapoznaniu się … Czytaj dalej I. Ochrona obszarów Natura 2000 i gospodarowanie na nich w świetle obowiązującego prawa – wprowadzenie

VII. MOŻLIWOŚCI UDZIAŁU SPOŁECZEŃSTWA W OCHRONIE OBSZARÓW NATURA 2000

VII.1. Wstęp VII.2. Wpływ obywateli na planowanie ochrony przyrody na obszarach sieci Natura 2000 VII.3. Udział społeczny w zakresie ochrony obszarów sieci Natura 2000 VII.3.1. Ochrona czynna i monitorowanie obszarów Natura 2000 VII.3.2. Działania strażnicze w odniesieniu do obszarów Natura 2000   VII.1. Wstęp W e-szkoleniu E-11 omówiono rolę i znaczenie udziału społeczeństwa w procedurach … Czytaj dalej VII. MOŻLIWOŚCI UDZIAŁU SPOŁECZEŃSTWA W OCHRONIE OBSZARÓW NATURA 2000

VI. WSPARCIE FINANSOWE DLA OBSZARÓW NATURA 2000

VI.1. Wsparcie finansowe dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na obszarach Natura 2000 VI.2. Wsparcie finansowe dla procesu przygotowywania planów ochrony   VI.1. Wsparcie finansowe dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na obszarach Natura 2000   Od czasu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej wspierane jest prośrodowiskowe gospodarowanie w rolnictwie poprzez oferowanie rolnikom określonych płatności. Jego celem jest … Czytaj dalej VI. WSPARCIE FINANSOWE DLA OBSZARÓW NATURA 2000