I. Ochrona obszarów Natura 2000 i gospodarowanie na nich w świetle obowiązującego prawa – wprowadzenie

Natura 2000 a turystyka > E-szkolenia > (E6) Ochrona obszarów Natura 2000 i gospodarowanie na nich w świetle obowiązującego prawa > I. Ochrona obszarów Natura 2000 i gospodarowanie na nich w świetle obowiązującego prawa – wprowadzenie

Aby gatunki i siedliska były chronione w należyty sposób, konieczne jest wyznaczenie obszarów „ptasich” (SOO) i obszarów „siedliskowych (OSO), a więc obszarów Natura 2000 na poziomie prawa krajowego. Z drugiej strony – o skuteczności ochrony tych gatunków i siedlisk w dużej mierze będzie przesądzał sposób gospodarowania na obszarach Natura 2000. Dlatego też, po zapoznaniu się z założeniami tworzenia sieci Natura 2000 omówionymi w e-szkoleniu E-2 oraz podstawami prawnymi tworzenia tych obszarów w e-szkoleniu E-3, należy wskazać na jakich zasadach i w oparciu o jakie akty prawne dokonuje się gospodarowanie na nich. Zasadniczo dokonuje się ono w oparciu o plany zadań ochronnych lub plany ochrony, przy tworzeniu których istotną rolę odgrywa aktywny udział społeczeństwa – w tym zwłaszcza użytkowników gruntów wchodzących w skład sieci.

powrót do spisu treści | następny rozdział