VIII. Literatura

 1. Atlas siedlisk dna polskich obszarów morskich. Waloryzacja przyrodnicza siedlisk morskich. BROKER-INNOWACJI, Gdynia 2009.
 2. Czy wiemy ile jest dorszy w Bałtyku? Morski Instytut Rybacki, http://www.mir.gdynia.pl
 3. Informacyjny Serwis Mokradłowy Bagna.pl. Centrum Ochrony Mokradeł: http://www.bagna.pl
 4. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów dotyczący Strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego. Plan działania. Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela, SEC(2009) 712/2.
 5. Komunikat w sprawie zintegrowanej polityki morskiej Unii Europejskiej. COM(2007) 575 z 10 października 2007 r. (tzw. niebieska księga).
 6. Kowalczak P., Nieznański P., Stańko R., Mas F.M., Natura 2000 a gospodarka wodna. Ministerstwo Środowiska, 2009.
 7. Links between the Water Framework Directive (WFD 2000/60/EC) and Nature Directives (Birds Directive 79/409/EEC and Habitats Directive 92/43/EEC). Frequently Asked Questions (draft). European Commission, 2009.
 8. Morskie obszary chronione w Polsce, red. Zdzisław Brodecki, Ludwik Żmudziński, Centurm Biologii Morza PAN, 1998.
 9. Natura 2000. http://natura2000.gdos.gov.pl/natura2000/pl/aktualnosci.php
 10. Pawlaczyk P., Jak się troszczyć o rzekę na podstawie prawa Unii Europejskiej. Wskazówki dla przyrodników, 2011. http://www.kp.org.pl
 11. Pawlaczyk P., Wołejko L., Jermaczek A., Stańko R. Poradnik ochrony mokradeł. Wyd. Klubu Przyrodników, Świebodzin 2002.
 12. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. T. 1. Siedliska morskie i przybrzeżne, nadmorskie i śródlądowe solniska i wydmy; t.2. Wody słodkie i torfowiska; t. 6. Gatunki zwierząt i roślin (z wyjątkiem ptaków). Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2004.
 13. Portal KZGW poświęcony wdrażaniu Ramowej Dyrektywy Wodnej i planowaniu gospodarowania wodami w Polsce: http://rdw.org.pl
 14. WISE – The Water Information System for Europe (Europejski portal informacji o wodach i o wdrażaniu Ramowej Dyrektywy Wodnej): http://water.europa.eu/
 15. Wniosek: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające Program na rzecz dalszego rozwoju zintegrowanej polityki morskiej. SEK(2010) 1097 final, KOM(2010) 494, Bruksela 2010.
 16. Wspólna polityka rybołówstwa a potrzeby i oczekiwania polskiego sektora rybołówstwa. Biuro Analiz Sejmowych, 2008.
 17. Wytyczne w sprawie ustanowienia sieci Natura 2000 w środowisku morskim. Zastosowanie dyrektyw siedliskowej i ptasiej. Komisja Europejska, 2007: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/marine/
 18. Życie Bałtyku. Atlas organizmów i biotopów. Stowarzyszenie „Przyjaciele Helu”, 2005: http://hel.ug.edu.pl/atlas/index.htm

 

poprzedni rozdział | powrót do spisu treści