Natura 2000 – Dolina Dolnej Baryczy

Natura 2000 a turystyka > Agroturystyka w sieci natury > Natura 2000 – Dolina Dolnej Baryczy

Ostoja obejmuje fragment pradoliny w okolicy miejscowości Góry z meandrującą Baryczą i jej dopływami: Dziczek i Rów Śląski. W obszarze występują starorzecza.

W wodach żyją cenne gatunki ryb – Cobitis taenia, Misgurnus fossilis, Rhodeus sericeus, Z wodami związane są także ptaki ostoi – Alcedo atthis, Merus merganser oraz ssaki – Castor fiber i Lutra lutra. Cenne łąki – siedlisko motyla Maculinea nausithous i wielu ptaków zajmują 32%, a tereny rolne – 14% obszaru. Lasy zajmują 54% powierzchni, w tym lasy iglaste – 10%, liściaste – 24%, a mieszane 20% terenu.

Na stromych zboczach pradoliny występują ciepłolubne dąbrowy (siedlisko Rosa gallica – gatunku z Czerwonej Księgi), na tarasie zalewowym – lasy łęgowe dębowo-wiązowo-jesionowe (rozległe łęgi jesionowe nad Rowem Śląskim) i nadrzeczne zarośla wierzbowe, a na siedliskach suchszych – grądy. Lasy ostoi są miejscem występowania rzadkiego gatunku chrząszcza – pachnica debowa Osmoderma eremita i miejscem lęgów znaczących populacji dzięciołów.

Róża Francuska – Rosa gallica

Ostoja jest bardzo ważnym w tej części Polski miejscem występowania priorytetowego siedliska – ciepłolubnych dąbrów, oraz lasów łęgowych i nadrzecznych zarośli wierzbowych. Szczególnie dobrze zachowane są rozległe łęgi jesionowe. Cenne są również tutejsze lasy łęgowe dębowo- wiązowo-jesionowe i grądy. Lasy ostoi są miejscem lęgów znaczących populacji dzięciołów. Bardzo ważnym siedliskiem w ostoi są liczne starorzecza. W ostoi zachowały się cenne łąki trzęślicowe będące siedliskiem motyla – Maculinea nausithous. Dla zachowania ostoi również cenne są dwa inne typy siedlisk – olsy i turzycowiska. Są one ważne dla zachowania populacji gatunków: Grus grus, Ciconia nigra, Lycaena dispar.

 

Artykuł powstał w ramach projektu „Agroturystyka w sieci natury” nr POIS.02.04.00-00-0083/16 dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 2.4 „Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu” na podstawie Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0083/16-00.