Polskie

Najważniejsze strony i portale polskie poświęcone sieci Natura 2000

Polska strona Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000

Serwis prowadzony przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska (GDOŚ) zawiera dane o oficjalnie uznanych obszarach Natura 2000 w Polsce.

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Serwis informacyjny nt. sieci Natura 2000 na stronie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (GDOŚ).

Poradniki utrzymania i ochrony siedlisk oraz gatunków chronionych w sieci Natura 2000

Poradniki zostały przygotowane przez zespoły ekspertów polskich na zlecenie Ministerstwa Środowiska.

Natura 2000 a aktywność człowieka – poradniki międzysektorowe

Seria poradników przygotowanych przez ekspertów polskich przy pomocy ekspertów hiszpańskich i przy współpracy wielu resortów, a które mają ułatwić funkcjonowanie w obrębie sieci Natura 2000.

Monitoring gatunków i siedlisk

Strona monitoringu gatunków (poza ptakami) i siedlisk prowadzonego przez IOP PAN na zlecenie GIOŚ w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska ze szczególnym uwzględnieniem obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000.

Monitoring ptaków

Strona monitoringu ptaków prowadzonego przez organizacje i instytucje ornitologiczne na zlecenie GIOŚ w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska ze szczególnym uwzględnieniem obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000.

Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie

Dokumenty dotyczące tworzenia sieci Natura 2000. IOP prowadzi kluczową część prac koncepcyjnych i weryfikacyjnych nad projektem sieci obszarów Natura 2000 w Polsce.

Klub Przyrodników

Strona zawierająca różne materiały informacyjne nt. sieci Natura 2000 oraz materiały z prac nad Shadow List obszarów Natura 2000 w Polsce (obszarów siedliskowych). KP jest wiodącą organizacją w zakresie Shadow List obszarów siedliskowych.

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (OTOP)

Strona poświęcona ostojom ptaków i ich miejscu w sieci Natura 2000. OTOP jest wiodącą organizacją w sprawie wyznaczania w Polsce obszarów ptasich Natura 2000.

Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”

Informacje i aktualności nt. sieci Natura 2000.

„Strażnicy Natury 2000”

Serwis powadzony przez Fundację EkoRozwoju z Wrocławia służący do zgłaszania i gromadzenia informacji o naruszeniach obowiązujących przepisów, skutkujących pogorszeniem stanu siedlisk i populacji gatunków Natura 2000 lub ich zniszczeniem.

Natura 2000 w dolinie Odry

Strona Atlasu Odry zawierająca materiały z polsko-czesko-niemieckiego projektu dotyczącego obszarów Natura 2000 w dolinie Odry.

Serwis Natura 2000 Wigierskiego Parku Narodowego

Różne materiały informacyjne nt. sieci Natura 2000.