II. Wzory różnych pism do urzędów wraz z komentarzami

Natura 2000 a turystyka > Podręcznik obywatela > II. Wzory różnych pism do urzędów wraz z komentarzami

Ta część Podręcznika zawiera 22 wzory pism wraz z komentarzami ułatwiającymi przygotowanie własnych pism sporządzanych w przypadkach aktywnego udziału w przewidzianych prawem procedurach prawnych dotyczących spraw środowiskowych.

Należy zwrócić uwagę, że wzory są przygotowane dla różnych podmiotów – nie wszystkie są przeznaczone dla organizacji ekologicznych. Część wzorów mogą więc wykorzystywać wszystkie organizacje (niezależnie czy są ekologicznymi czy nie), część tylko organizacje ekologiczne, a część organizacje inne niż ekologiczne. A niektóre mogą nawet wykorzystywać indywidualne osoby fizyczne. Trzeba więc uważnie czytać tytuły poszczególnych wzorów pism i komentarze przy nich.

Dla ułatwienia korzystania z tych wzorów dostępne są one w wersji Word. Korzystając z poniższych wzorów należy pamiętać by z przygotowanych na ich podstawie pism przed ich wysłaniem/przekazaniem do urzędów usunąć te ich części, które we wzorach zaznaczone są kolorem czerwonym i zamalowane na szaro (nazwę wzór i jego numer oraz informacje, instrukcje i komentarze).

 

II-1. Wzór wniosku o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie

II-2. Wzór wniosku o wszczęcie postępowania administracyjnego przez organizację społeczną (inną niż ekologiczna)

II-3. Wzór wniosku o dopuszczenie organizacji społecznej (innej niż ekologiczna) do udziału w postępowaniu administracyjnym

II-4. Wzór wniosku o dopuszczenie organizacji ekologicznej do udziału w postępowaniu administracyjnym

II-5. Wzór wniosku o dopuszczenie organizacji ekologicznej do udziału w ponownej ocenie oddziaływania na środowisko

II-6. Wzór odwołania od decyzji (gdy organizacja ekologiczna brała udział w sprawie jako uczestnik na prawach strony)

II-7. Wzór odwołania od decyzji (gdy organizacja ekologiczna nie brała udziału w sprawie jako uczestnik na prawach strony)

II-8. Wzór odwołania od decyzji w sprawie odmowy udostępnienia informacji o środowisku

II-9. Wzór zażalenia na postanowienie o odmowie dopuszczenia do udziału w postępowaniu

II-10. Wzór wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

II-11. Wzór wniosku o wznowienie postępowania zakończonego ostateczną decyzją

II-12. Wzór skargi na decyzję administracyjną odmawiającą udostępnienia informacji o środowisku

II-13. Wzór skargi na decyzję administracyjną (organizacji ekologicznej, która brała udział w postępowaniu administracyjnym jako uczestnik na prawach strony)

II-14. Wzór skargi na decyzję administracyjną (organizacji ekologicznej, która nie brała udziału w postępowaniu administracyjnym jako uczestnik na prawach strony)

II-15. Wzór wniosku o zwolnienie organizacji ekologicznej od kosztów sądowych

II-16. Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym

II-17. Wzór zażalenia na niezałatwienie sprawy w terminie

II-18. Wzór uwag i wniosków w sprawie przyjęcia dokumentu strategicznego

II-19. Wzór uwag i wniosków w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

II-20. Wzór wniosku o przeprowadzenie dowodu w postępowaniu administracyjnym

II-21. Wzór wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

II-22. Wzór skargi do Komisji Wspólnot Europejskich w sprawie nieprzestrzegania prawa unijnego