Kraina Grądów Odrzańskich

Kraina grądów odrzańskich położona jest w dolinie Odry, na terenie gmin: Święta Katarzyna, Czernica, Jelcz-Laskowice, Oława – gmina wiejska oraz miasto Oława, powiaty oławski i wrocławski. Produkt turystyczny w tym regionie jest w zasadzie w fazie tworzenia. Obok istniejącego zagospodarowania turystycznego planuje się szereg inwestycji, w tym wykorzystujących walory przyrodnicze, co uznano za podstawę dalszego użytkowania terenu.

Nazwa i adres firmymala fotka

Kraina Grądów Odrzańskich
Zarządzający: Dolnośląska Organizacja Turystyczna

Dane adresowe :
Ulica Igielna 13
Kod 50-117 Wrocław
województwo Dolnośląskie
nr telefonu 71 344 11 09 nr faxu 71 344 11 09

strony www: www.dot.org.pl e-mail dolega@dot.org.pl
Osoba do kontaktów: Arkadiusz Dołęga

Opis działalności

Produkt turystyczny w tym regionie jest w zasadzie w fazie tworzenia. Obok istniejącego zagospodarowania turystycznego planuje się szereg inwestycji, w tym wykorzystujących walory przyrodnicze, co uznano za podstawę dalszego użytkowania terenu. By gospodarczo skorzystać na Naturze 2000 zaprojektowano:

 • „Odra slow-tour” – projekt obejmujący:
  • odrzański system ścieżek przyrodniczych (wraz z wiatami edukacyjnymi – tzw. zielone klasy)
  • stworzenie oferty dla turystów niepełnosprawnych
  • „bird watching” wraz z niezbędną infrastrukturą

oraz

 • „Odrzańskie obserwatorium doliny”:
  • wieże widokowe
  • stanowiska obserwacyjne (kamery) i transmisje w kluczowych punktach ruchu turystycznego

Kraina grądów odrzańskich położona jest w dolinie Odry, na terenie gmin: Święta Katarzyna, Czernica, Jelcz-Laskowice, Oława – gmina wiejska oraz miasto Oława, powiaty oławski i wrocławski.

Walory przyrodnicze terenu

Obszar „Grądy odrzańskie” położony jest w całości w dorzeczu Odry i jej dopływów: Smortawy, Młynówki Jeleckiej, Widawy i Oławy. Charakteryzuje się gęstą siecią hydrograficzną i zachowaniem – szczególnie w dolinie Odry – jej naturalnego charakteru wraz z licznymi starorzeczami. Szereg zagłębień powstał w wyniku działalności gospodarczej i zamienił się w zbiorniki wodne. Walory przyrodnicze doceniono tworząc trzy rezerwaty przyrody („Grodziska Ryczyńskie”, „Kanigóra” i „Zwierzyniec”) oraz dwa obszary sieci Natura 2000 ( Grądy Odrzańskie i Grądy w dolinie Odry).

Obok walorów przyrodniczych ważną rolę odgrywają wartości kulturowe regionu. Atutem obszaru jest jego wielokulturowość, co wynika z przenikania się przez wieki kultury polskiej i niemieckiej, katolickiej i protestanckiej, a w okresie powojennym także kultury kresowej.

Kierunki rozwoju turystyki w destynacji zostały określone w dokumencie „Koncepcja Subregionalnego Produktu Turystycznego – Kraina Grądów Odrzańskich”.

Charakterystyka obszaru Natura 2000

Wyróżniono 2 główne podobszary:

Grądy Odrzańskie

Kod obszaru : PLB020002
Powierzchnia : 19999.28 ha
Obszar specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia)

Obszar obejmuje 70-cio kilometrowy odcinek doliny Odry. Zaczyna się kilka kilometrów za Opolem, kończy przed Wrocławiem. Dolina pokryta jest lasami, łąkami, pastwiskami i polami uprawnymi. Lasy składają się przede wszystkim z drzewostanów dębowo-grabowych, zachowały się jednak niewielkie fragmenty zadrzewień olszowo-wiązowych i wierzbowo-topolowych (charakterystycznych dla dolin dużych rzek). Na obszarze znajdują się 4 niewielkie rezerwaty przyrody. W Grądach Odrzańskich występują 22 zagrożone gatunki ptaków z załącznika I Dyrektywy Ptasiej. Występuje tu duże zagęszczenie bociana czarnego i dzięcioła średniego. Poza nimi występuję m.in.: bączek, derkacz, kania, muchówka, trzmielojad.

Grądy w dolinie Odry

Kod obszaru : PLH020017
Powierzchnia : 8026 ha
Obszar specjalnej ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar składa się z 4 fragmentów pomiędzy Wrocławiem a Oławą. Obszar o dużej mozaice siedlisk – od suchych muraw przez łęgi i grądy po fragmenty borów na wydmach piaszczystych i roślinność wodną i szuwarową starorzeczy i oczek wodnych. Do obszaru włączono również fragmenty samej doliny rzecznej. Duża część fitocenoz łęgowych jest przekształcona w wyniku odcięcia od zalewów po obwałowaniu koryta Odry, jednak przy największych powodziach są one zalewane. Śródleśne polany wyróżniają się bogatą florą, a ich najcenniejsze fragmenty zachowały się na terenach wodonośnych Wrocławia. Bogata roślinność wodna i mokradłowa – na tym terenie znajduje się m.in. jedno z najlepiej zachowanych stanowisk kotewki orzecha wodnego Trapa natans w dolinie Odry. Łącznie zidentyfikowano tu 8 rodzajów siedlisk z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej.

Oferta turystyczna

Tworzenie podstaw sektora turystycznego w „Krainie Grądów Odrzańskich” jest w początkowym etapie tworzenia się. Baza noclegowa oferuje 308 pokoi i 881 miejsc noclegowych. Jeżeli chodzi o liczbę odwiedzających w tym jednodniowych to na podstawie przeprowadzonych badań ruchu turystycznego liczba ta jest spora i wynosi około 294 tysiące. Tworzą ją rowerzyści, wędkarze, wypoczywający nad wodą, zwiedzający.

Za podstawowe formy turystyki w rozwoju przyjęto następujące:

 • Ekoturystyka: O atrakcyjności obu terenów stanowią walory przyrodnicze, umożliwiając rozwój ekoturystyki, w tym: wszelkich form biernego i czynnego wypoczynku związanego z atrakcjami lasu (zbiór płodów runa leśnego) czy wypoczynku nad wodą. Atrakcją turystyczną jest odwiedzenie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego.
 • Turystyka kwalifikowana: Ostoja stwarza duże możliwości uprawiania turystyki aktywnej, m.in. dobre warunki dla turystyki rowerowej. Wzdłuż całego obszaru można znaleźć wiele możliwości noclegu w hotelach dużych miast i poza nimi, w kwaterach agroturystycznych.

Do każdego fragmentu z wymienionych obszarów istnieje dobry dojazd komunikacją autobusową. Wzdłuż terenów chronionych prowadzi droga oraz linia kolejowa Opole – Brzeg – Wrocław.

Promocja

W zasadzie promocja jest fazie projektowej. Gminy zaangażowane w przedsięwzięcie przewidują integrację działań promocyjnych lokalnych samorządów oraz instytucji i podmiotów dla promocji grądów odrzańskich oraz marki Odry.