VI. AKTY PRAWNE STANOWIĄCE PODSTAWY PRAWNE „NATUROWEJ” OOŚ

Natura 2000 a turystyka > E-szkolenia > (E8) Natura 2000 w ocenach oddziaływania na środowisko > VI. AKTY PRAWNE STANOWIĄCE PODSTAWY PRAWNE „NATUROWEJ” OOŚ

 

VI.1. Prawo polskie

VI.2. Prawo europejskie

 

VI.1. Prawo polskie

 

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (z późniejszymi zmianami)

(http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20081991227)

 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (z późniejszymi zmianami)

(http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040920880)

 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (z późniejszymi zmianami)

(http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20010620627)

 

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (z późniejszymi zmianami)

(http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20011151229)

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

(http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102131397)

do góry

 

VI.2. Prawo europejskie

 

Dyrektywa Rady z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre publiczne i prywatne przedsięwzięcia na środowisko naturalne (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31985L0337:PL:NOT)

 

Dyrektywa 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0042:PL:NOT)

 

Dyrektywa 2003/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. przewidująca udział społeczeństwa w odniesieniu do sporządzania niektórych planów i programów w zakresie środowiska oraz zmieniająca w odniesieniu do udziału społeczeństwa i dostępu do wymiaru sprawiedliwości dyrektywy Rady 85/337/EWG i 96/61/WE (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0035:PL:NOT)

 

Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory
(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31992L0043:PL:NOT)

 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa
(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:020:0007:01:PL:HTML)

 

Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0060:PL:NOT)

do góry

poprzedni rozdział | kolejny rozdział