II. PODSTAWY PRAWNE DOTYCZĄCE GOSPODAROWANIA NA OBSZARACH NATURA 2000

Podstawy prawe tworzenia sieci Natura 2000, działania organów odpowiedzialnych za funkcjonowanie tych obszarów oraz możliwości udziału społeczeństwa w wyznaczaniu obszarów Natura 2000 i w tworzeniu ich listy zostały omówione w e-szkoleniu E-3. Omówione tam podstawowe akty prawne odnoszące się do sieci Natura 2000, jakimi są ustawa o ochronie przyrody oraz dyrektywa „siedliskowa”, mają również znaczenia dla gospodarowania na tych obszarach.

Ale na funkcjonowanie sieci Natura 2000 i możliwości ochrony obszarów ją tworzących w Polsce, a zatem na możliwości ochrony ich wartości przyrodniczych, znaczący wpływ wywierają także następujące akty prawne:

  • Ustawa z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) regulująca kwestie oceny potencjalnego oddziaływania rozwiązań zapisanych w projekcie dokumentu strategicznego (art. 46–58) lub oddziaływania planowanego przedsięwzięcia (art. 96–103) na obszar Natura 2000 – czyli tzw. oceny habitatowej, a także kwestie udziału społeczeństwa w tworzeniu projektów planów zadań ochronnych i projektów planów ochrony dla obszaru Natura 2000 (art. 29–32 i 39–45).
  • Ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz.U. z 2007 r. Nr 75, poz. 493 ze zmianami), której przepisy w zakresie zapobiegania i naprawy szkód w środowisku stosuje się m.in. do szkód spowodowanych przez podmioty korzystające ze środowiska, jeżeli dotyczą one gatunków chronionych lub chronionych siedlisk przyrodniczych, w ramach obszarów Natura 2000, jeżeli szkody powstały w wyniku działalności i zawinienia podmiotu korzystającego ze środowiska.
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. z 2010 r. Nr 64, poz. 401.
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. z  2010 r. Nr 34, poz. 186).
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie szczegółowych sposobów i form składania informacji o kompensacji przyrodniczej (Dz.U. 2010 nr 64 poz. 402).

poprzedni rozdział | następny rozdział