Seria broszur „Przyroda – Obywatele – Rozwój”

Natura 2000 a turystyka > Publikacje > Seria broszur „Przyroda – Obywatele – Rozwój”

Upowszechnianie wiedzy o różnorodności biologicznej, a zwłaszcza o zachowaniu sieci Natura 2000, wydaje się ważne nie tylko z powodu stale postępującej degradacji środowiska przyrodniczego, ale szczególnie ze względu na to, że degradacja ta będzie się nasilała wraz z postępującymi zmianami klimatu. Owe zmiany będą wpływać na zakłócenia funkcji ekosystemów, które decydują o funkcjonowaniu wielu dziedzin gospodarki i o jakości życia ludzi.

Seria siedmiu broszur edukacyjnych pod wspólnym tytułem „Przyroda – Obywatele – Rozwój” pokazuje różne aspekty ochrony różnorodności biologicznej – zwłaszcza jej znaczenie w różnych dziedzinach gospodarki i życia codziennego.

 

Broszura nr 1 Podstawy prawne ochrony różnorodności biologicznej

Autor: Bożenna Wójcik; konsultacja: Anna Haładyj

Zawartość m.in.: wytyczne dotyczące ochrony różnorodności biologicznej zapisane w dokumentach legislacyjnych • prawne podstawy oraz jednolite zasady tworzenia obszarów chronionych (w tym obszarów Natura 2000) w Polsce i UE • przepisy z zakresu ochrony różnorodności biologicznej odnoszące się do obywateli

Broszura nr 2 Zarządzanie ochroną różnorodności biologicznej

Autor: Bożenna Wójcik; konsultacja: Krzysztof Okrasiński

Zawartość m.in.: podstawy prawne dotyczące zarządzania ochroną różnorodności biologicznej i gospodarowania na obszarach cennych przyrodniczo • główne zasady gospodarowania na obszarach cennych przyrodniczo (na przykładzie zasad obowiązujących na obszarach Natura 2000) • procedury planistyczne wykorzystywane w zarządzaniu ochroną różnorodności biologicznej

Broszura nr 3 Wody a różnorodność biologiczna

Autor: Paweł Pawlaczyk; konsultacja: Przemysław Nawrocki

Zawartość m.in.: opis przyrodniczych walorów polskich wód śródlądowych i ekosystemów mokradłowych • przykłady cennych siedlisk przyrodniczych • obecne i przyszłe zagrożenia dla przyrody wód i terenów od wody zależnych • narzędzia ochrony ekosystemów wodnych i od wody zależnych

Broszura nr 4 Zagrożenia dla różnorodności biologicznej

Autor: Franciszek Jackl; konsultacja: Krzysztof Świerkosz

Zawartość m.in.: najbardziej wrażliwe ekosystemy obszarów cennych przyrodniczo • główne zagrożenia dla siedlisk i gatunków chronionych • negatywne oddziaływania gospodarki (w tym rolnictwa, leśnictwa, gospodarki wodnej i turystyki) na różnorodność biologiczną • instrumenty służące minimalizacji zagrożeń i konfliktów

Broszura nr 5 Zrównoważony rozwój a ochrona różnorodności biologicznej

Autorzy: Anna Kalinowska, Witold Lenart; konsultacja: Jolanta Kamieniecka

Zawartość m.in.: prace nad Konwencją o różnorodności biologicznej i jej wprowadzanie w życie • znaczenie Konwencji dla ochrony zasobów biologicznych i zrównoważonego rozwoju • koncepcja zrównoważonego rozwoju a ochrona różnorodności biologicznej

Broszura nr 6 Różnorodność biologiczna a turystyka

Autor: Jolanta Kamieniecka; konsultacja: Janusz Radziejowski

Zawartość m.in.: obszary cenne przyrodniczo jako regiony turystyczne • praktyczne zastosowania walorów obszarów Natura 2000 w promocji turystycznej • możliwości rozwoju turystyki na terenach przyrodniczo cennych (ekoturyzm, turystyka przyrodnicza)

broszura_nr7 Obywatele wobec ochrony różnorodności biologicznej

Autorzy: Krzysztof Kamieniecki, Anna Haładyj

Zawartość m.in.: wkład organizacji społecznych w realizację Konwencji o różnorodności biologicznej • problemy społeczeństwa obywatelskiego w ochronie różnorodności biologicznej • dostęp do informacji o środowisku i możliwości udziału w konsultacjach społecznych • procedura oceny oddziaływania na środowisko i udział społeczny w niej

 

Publikacje zostały przygotowane i wydane przez Fundację Instytut na rzecz Ekorozwoju w ramach projektu „Zrównoważony rozwój wsparciem ochrony różnorodności biologicznej (seria broszur)” dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.