Publikacje

Zachęcamy do zapoznania się z publikacjami Instytutu na rzecz Ekorozwoju. Lektura poniższych pozycji przybliży Państwu tematykę związaną m.in. z:

 • ochroną różnorodności biologicznej, w tym zagadnień związanych z Europejską Siecią Ekologiczną Natura 2000,
 • zasadami prowadzenia gospodarki na obszarach Natura 2000, ze szczególnym uwzględnieniem ich funkcji turystycznych,
 • świadomością ekologiczną turystów,
 • sposobami prowadzenia ciekawych zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, w nawiązaniu do współczesnych problemów ochrony przyrody w Europie i Polsce.

 

broszura_nr6 [2015] Seria broszur „Przyroda – Obywatele – Rozwój”

Seria siedmiu broszur edukacyjnych pokazujących różne aspekty ochrony różnorodności biologicznej – zwłaszcza jej znaczenie w różnych dziedzinach gospodarki i życia codziennego.

[2014] Certyfikacja turystyki zrównoważonej – ekspertyzaKoncepcja wdrożenia w Polsce nowego, kompleksowego systemu certyfikacji turystyki zrównoważonej w środowisku wiejskim jest uzasadniona, a wręcz pożądana. Takie wnioski płyną z opracowania „Rozpoznanie uwarunkowań tworzenia systemu certyfikacji turystyki zrównoważonej w środowisku wiejskim”, przygotowanego przez Instytut na rzecz Ekorozwoju na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki.
[2012] Publikacja „Świadomość ekologiczna turystów”

 • Interpretacja wyników badania socjologicznego „Turyści a Natura 2000”
[2012] Raport nt. zmian w tworzeniu sieci Natura 2000 w Polsce w latach 2011-2012

 • Podsumowanie zmian, jakie zaszły w sprawach związanych
  z wdrażaniem Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000
  w Polsce w okresie od marca 2011 r. do marca 2012 r.
 • Zbiorcza informacji o stanie wdrażania sieci Natura 2000 oraz nt. istotnych wydarzeń związanych z funkcjonowaniem sieci w Polsce.
[2011] „Turyści a Natura 2000”

 • Raport z badania socjologicznego przeprowadzonego przez Instytut na rzecz Ekorozwoju zimą 2011.
 • Badanie miało na celu poznanie stosunku polskich turystów do przyrodniczych walorów turystycznych, w szerokim kontekście ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem najnowszej formy ochrony przyrody, jaką jest Natura 2000.
[2011] Publikacja „Młodzież a Natura 2000”

 • Zeszyt edukacyjny poświęcony wynikom przeprowadzonego
  w 2011 r. badania świadomości młodzieży w zakresie tematyki Natury 2000
[2011] „Natura 2000 a turystyka wodna i nadwodna”

 • Podsumowanie przygotowania i przebiegu oraz wnioski
  z ogólnopolskich szkoleń regionalnych pt.:„Natura 2000
  a turystyka wodna i nadwodna”, przeprowadzonych przez Instytut na rzecz Ekorozwoju na jesieni 2011 r.
[2011] „Młodzież a Natura 2000”

 • Raport z badania socjologicznego przeprowadzonego przez Instytut na rzecz Ekorozwoju zimą 2011.
 • Badanie miało na celu poznanie opinii uczniów szkół gimnazjalnych na temat ochrony środowiska i przyrody, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii funkcjonowania w Polsce Europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000.
[2011] Raport nt. zmian w tworzeniu sieci Natura 2000 w Polsce w latach 2009-2011

 • Podsumowanie zmian, jakie zaszły w sprawach związanych
  z wdrażaniem Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000
  w Polsce w latach 2009-2011.
 • Zbiór aktualnych informacji o stanie wdrażania sieci Natura 2000 w Polsce.
[2010] Broszura “Natura 2000 – ABC dla turystyki”

 • Publikacja zawiera podstawowe informacje o sieci Natura 2000 oraz o zasadach ważnych dla gospodarki na tych obszarach, ze szczególnym uwzględnieniem ich funkcji turystycznych.
 • Celem opracowania jest upowszechnienie w związanym
  z turystyką środowisku społecznym i gospodarczym wiedzy
  o sieci Natura 2000, co powinno ułatwić zrozumienie nie tylko istoty tej nowej w Polsce formy ochrony przyrody, ale przede wszystkim zasad gospodarowania na obszarach Natura 2000.
[2010] „Uwarunkowania rozwoju turystyki w Europejskiej sieci obszarów Natura 2000”

 • Podsumowanie cyklu ogólnopolskich szkoleń dla sektora turystycznego pt.: „Uwarunkowania rozwoju turystyki
  w Europejskiej sieci obszarów Natura 2000”, zorganizowanego przez Instytut na rzecz Ekorozwoju jesienią 2009 r. i zimą 2010 r.
[2009] Natura 2000 formą ochrony dziedzictwa przyrodniczego Europy – program edukacyjny dla uczniów gimnazjów

 • Program opracowany z przeznaczeniem do edukacji na poziomie gimnazjum, jednak możliwy do wykorzystania w szeroko pojętej edukacji ekologicznej.
 • Pomoc i inspiracja dla nauczycieli, którzy pragną wprowadzić treści związane z siecią Natura 2000 do programów nauczania różnych przedmiotów.
 • Nowe sposoby prowadzenia ciekawych zajęć lekcyjnych
  i pozalekcyjnych, w nawiązaniu do współczesnych problemów ochrony przyrody w Europie i Polsce.
[2009] Zmiany w tworzeniu sieci Natura 2000 w Polsce w latach 2007–2008 i w pierwszym półroczu 2009 r.

 • Podsumowanie zmian we wdrażaniu sieci Natura 2000 w Polsce.
 • Próba wyjaśnienia niejasności odnoszących się do statusu formalnego obszarów Natura 2000 w Polsce, pokazania, co działo się w zakresie tworzenia sieci Natura 2000 w Polsce od 2007 r.,
  a także oszacowania, kiedy ten proces może się zakończyć.
[2007] Natura 2000 w edukacji szkolnej – poradnik dla nauczycieli

 • Przydatne kompendium wiedzy o sieci Natura 2000 oraz związanych z nią problemach, przeznaczone dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych.
 • Bogaty materiał merytoryczny wzbogacony o przykładowe scenariusze zajęć szkolny