Informacja o środowisku wytworzona przed 16 listopada 2010 r.

W latach 2000-2010 obowiązywały różne formularze/wzory kart obejmujących informacje o środowisku i jego ochronie upublicznianie – w zależności od tego jakiego typu dokumentu i informacji w nim zawartych się poszukiwało. Tak więc jeśli poszukujesz informacji o środowisku wytworzonej przed 16 listopada 2010 r., musisz wykorzystać jeden z poniższych formularzy:

  • Formularz A – karta informacyjna dla: wniosków o wydanie decyzji, o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, o ustalenie programu dostosowawczego
  • Formularz B – karta informacyjna dla: decyzji i postanowień oraz dla wskazań lokalizacyjnych
  • Formularz C – karta informacyjna dla projektów: polityk, strategii, planów lub programów
  • Formularz D – karta informacyjna dla: polityk, strategii, planów lub programów
  • Formularz E – karta informacyjna dla: raportów oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, analiz porealizacyjnych, przeglądów ekologicznych, raportów o bezpieczeństwie, dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych, informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów
  • Formularz F – karta informacyjna dla: prognoz oddziaływania na środowisko, dokumentów zawierających informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które może oddziaływać na środowisko na jej terytorium, opracowań ekofizjograficznych, rejestrów substancji niebezpiecznych, wyników prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska, rejestrów poważnych awarii
  • Formularz G – karta informacyjna dla wykazów, zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska
  • Formularz H – karta informacyjna dla zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia
  • Formularz I – karta informacyjna dla innych dokumentów