Informacja o środowisku wytworzona po 16 listopada 2010 r.

Jeśli poszukujesz informacji o środowisku wytworzonej po 16 listopada 2010 r. musisz skorzystać z nowej karty, która zastąpiła dotychczasowe wzory kart informacyjnych.

Wzór tej nowej, jednej karty, stanowiący załącznik do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, pokazany jest poniżej.

Wyszukiwarka informacji dostępna jest na stronie Ekoportalu poświęconej udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie pod adresem: http://www.ekoportal.gov.pl/opencms/opencms/ekoportal/informacje_o_srodowisku/udostepnianieinformacji/.

 

Wzór

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

L.p. Karta informacyjna
1. Numer karty/rok
2. Rodzaj dokumentu
3. Temat dokumentu
4. Nazwa dokumentu
5. Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu
6. Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju
7. Znak sprawy
8. Dokument wytworzył
9. Data dokumentu
10. Dokument wytworzył
11. Data zatwierdzenia dokumentu
12. Miejsce przechowywania dokumentu
13. Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
14. Czy dokument jest ostateczny tak/nie
15. Numery kart innych dokumentów w sprawie
16. Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
17. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania dokumentu
18. Uwagi

 

Poniższe uwagi przedstawiają układ ww. wykazu oraz rodzaje informacji jakie można tą drogą wyszukiwać, a także wskazówki co należy wpisywać korzystając z tego wykazu:

 1. Układ wykazu umożliwia wyszukiwanie informacji przez wpisanie dowolnego wyrazu lub ciągu wyrazów znajdujących się w wykazie kart informacyjnych, a także według następujących kryteriów:
  1. numer karty informacyjnej;
  2. rok wydania dokumentu;
  3. rodzaj dokumentu;
  4. nazwa dokumentu;
  5. temat dokumentu;
  6. obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju.
 2. W wykazie w karcie informacyjnej:
  1. rodzaj dokumentu — należy wpisać nazwę wskazanego poniżej rodzaju dokumentu zawierającego wyszukiwaną informację o środowisku i jego ochronie:
   1. wnioski o wydanie decyzji,
   2. wnioski o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,
   3. inne wnioski,
   4. decyzje,
   5. postanowienia,
   6. polityki, strategie, plany lub programy,
   7. projekty polityk, strategii, planów lub programów,
   8. projekty innych dokumentów,
   9. raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
   10. inne raporty,
   11. przeglądy ekologiczne,
   12. prognozy oddziaływania na środowisko,
   13. wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska,
   14. rejestry,
   15. zgłoszenia,
   16. strategiczne oceny oddziaływania na środowisko,
   17. koncesje, pozwolenia, zezwolenia,
   18. analizy, opracowania ekofizjograficzne, wyniki badań i pomiarów,
   19. mapy akustyczne,
   20. świadectwa,
   21. sprawozdania,
   22. deklaracje środowiskowe,
   23. inne dokumenty;
  2. temat dokumentu — należy wpisać temat dotyczący wyszukiwanej informacji, zgodnie z następującą listą tematów:
   1. ochrona powietrza,
   2. ochrona wód,
   3. ochrona powierzchni ziemi,
   4. ochrona przed hałasem,
   5. ochrona przed polami elektromagnetycznymi,
   6. ochrona kopalin,
   7. ochrona zwierząt oraz roślin,
   8. inne;
 3. znak sprawy, dokument zatwierdził, data zatwierdzenia dokumentu, numery kart innych dokumentów w sprawie — należy wpisać wyrazy „nie dotyczy”, jeżeli odpowiednio dokument nie posiada znaku sprawy, nie podlegał procedurze zatwierdzania lub w wykazie nie znajdują się inne karty dokumentów w tej samej sprawie;
 4. data dokumentu — należy podać datę wydania dokumentu, datę wpływu dokumentu do organu prowadzącego wykaz lub datę aktualizacji dokumentu;
 5. miejsce przechowywania dokumentu — należy wpisać nazwę i siedzibę podmiotu przechowującego dokument, a także jego dane kontaktowe (numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej). Należy też zamieścić informację o zniszczeniu dokumentu, jeżeli dokument uległ zniszczeniu;
 6. adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu — należy zamieścić odnośnik do adresu elektronicznego dokumentu, jeżeli dokument został udostępniony za pomocą powszechnie dostępnego systemu teleinformatycznego;
 7. zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji — należy wskazać podstawę prawną wyłączającą możliwość udostępnienia informacji oraz zakres, w jakim informacja podlega wyłączeniu od udostępnienia.