Regulamin IV edycji konkursu

„Obszar Natura 2000 skarbem regionu”

rok szkolny 2011/2012

Regulamin do pobrania (plik PDF)

 

§ 1 Informacje podstawowe

1. Organizatorem IV edycji konkursu „Obszar Natura 2000 skarbem regionu” jest Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju (InE) z siedzibą w Warszawie, ul. Nabielaka 15 lok. 1, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000134492.

2. Konkurs jest organizowany w ramach projektu edukacyjnego „Szerokie wody Natury 2000”, dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy: 562/2010/Wn-50/EE-EE/D).

 

§ 2 Postanowienia ogólne

1. Konkurs jest kierowany do uczniów szkół gimnazjalnych w całej Polsce.

2. Konkurs nawiązuje do podstawy programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów – przede wszystkim takich przedmiotów jak: biologia, geografia, wiedza o społeczeństwie i informatyka – Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, Załącznik nr 4 (Dz. U. nr 4, poz.17, 15 stycznia 2009 r.).

3. Podstawowe materiały merytoryczne i metodyczne oraz informacje formalne związane z Konkursem dostępne są nieodpłatnie na portalu internetowym „Natura 2000 a turystyka” (http://natura2000.org.pl) wraz z platformą edukacyjną na nim zainstalowaną, zwane dalej odpowiednio Portalem i Platformą Edukacyjną.

 

§ 3 Cele Konkursu

1. Konkurs ma na celu:

 • popularyzację Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 w Polsce przez umożliwienie uczestnikom Konkursu opanowania wiedzy o obszarach Natura 2000, w tym przygotowania przez uczniów własnych prac, promujących wybrane polskie obszary Natura 2000;
 • rozbudzenie zainteresowania uczniów walorami przyrody obszarów Natura 2000;
 • zachęcenie uczniów do poznawania możliwości rozwoju przyjaznych środowisku form gospodarki turystycznej;
 • kreowanie aktywnej postawy uczniów w dążeniu do trwałego i zrównoważonego rozwoju w ich najbliższym otoczeniu;
 • doskonalenie umiejętności uczniów w poszukiwaniu informacji o przyrodzie i zrównoważonym rozwoju na poziomie lokalnym.

 

§ 4 Warunki formalne udziału w Konkursie

1. Uczniowie szkół gimnazjalnych biorą udział w Konkursie indywidualnie, pod kierunkiem nauczycieli opiekujących się uczestnikami Konkursu.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie i dostępu do zasobów Platformy Edukacyjnej jest rejestracja, obejmująca podanie aktywnego adresu e-mail oraz pełnych i prawidłowych danych wymaganych w elektronicznym formularzu rejestracyjnym:

 • przez nauczyciela (opiekuna) – w terminie 5-30 września 2011 r.
 • przez ucznia (uczestnika) – w terminie od 1 października do 13 listopada 2011 r.

3. Do udziału w Konkursie każda szkoła może zgłosić dowolną ilość uczniów.

4. Uczestników II etapu Konkursu zgłaszają nauczyciele zgodnie z §7 regulaminu.

5. Każdy uczestnik Konkursu może przygotować tylko jedną pracę konkursową. Praca konkursowa może mieć tylko jednego autora.

6. Rejestracja na Platformie Edukacyjnej do Konkursu oraz przesłanie prac są równoznaczne ze zgodą na opublikowanie prac konkursowych (w całości bądź we fragmentach) na Portalu oraz na wykorzystanie przez organizatora Konkursu danych uczestników Konkursu dla celów statystycznych i edukacyjnych. Uczestnikom Konkursu przysługują należne im prawa zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

 

§ 5 Zadania Konkursu

1. IV edycja Konkursu w roku szkolnym 2011/2012 przebiega dwuetapowo.

2. I etap Konkursu polega na:

2.1. przeprowadzeniu przez nauczycieli zajęć lekcyjnych lub zajęć dodatkowych w szkołach związanych z tematyką Konkursu, z wykorzystaniem materiałów dostępnych na Portalu i na Platformie Edukacyjnej,

2.2. opanowaniu przez uczestników Konkursu wiedzy zawartej w poniższych modułach dostępnych na Platformie Edukacyjnej i rozwiązaniu testów sprawdzających nabytą wiedzę przygotowanych do każdego z nich:

 • Formy ochrony przyrody w Polsce i inne sposoby chronienia przyrody
 • Zagrożenia dla przyrody i konflikty związane z jej ochroną
 • Wody śródlądowe w sieci Natura 2000
 • Natura 2000 na morzu
 • Gospodarowanie na obszarach sieci Natura 2000
 • Planujemy rozwój turystyki na obszarach przyrodniczo cennych

3. W II etapie Konkursu wymagane jest przygotowanie przez uczniów prac własnych promujących wybrane obszary sieci Natura 2000 w Polsce, z wykorzystaniem materiałów zebranych samodzielnie oraz materiałów dostępnych na Portalu i na Platformie Edukacyjnej.

4. Prace zawierające materiały skopiowane bez praw autorskich będą odrzucane, a takie postępowanie będzie bezwzględnie piętnowane publicznie.

 

§ 6 Prace Konkursowe

1. Prace Konkursowe mogą być wykonane w jednej z trzech kategorii:

 • ULOTKA INFORMACYJNA (nie więcej niż 2 strony A4) w wersji papierowej lub elektronicznej w formacie plików Microsoft Word lub Adobe PDF;
 • PREZENTACJA MULTIMEDIALNA (nie więcej niż 7 slajdów) w formacie plików Microsoft PowerPoint;
 • STRONA INTERNETOWA w języku HTML (nie więcej niż 3 podstrony) w postaci spakowanego katalogu plików.

2. Prace powinny zawierać następujące elementy:

 • informacje ogólne o Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000,
 • nazwę, i położenie wybranego polskiego obszaru Natura 2000 (mapki, szkice),
 • charakterystykę walorów przyrodniczych stanowiących przedmiot ochrony wybranego polskiego obszaru Natura 2000,
 • charakterystykę głównych walorów turystycznych wybranego polskiego obszaru Natura 2000 i jego okolicy,
 • wykaz wykorzystanych źródeł.

3. Rozmiar pracy w wersji elektronicznej nie może przekroczyć 10 MB.

4. Prace muszą być pisane w języku polskim.

 

§ 7 Przebieg Konkursu i postanowienia organizacyjne

1. Ogłoszenie o rozpoczęciu Konkursu „Obszar Natura 2000 skarbem regionu” jest zamieszczone na stronie internetowej InE (http://www.ine-isd.org.pl) i na portalu internetowym „Natura 2000 a turystyka” (http://natura2000.org.pl) oraz w czasopismach „Biologia w szkole” i „AURA”.

2. Regulamin IV edycji Konkursu dostępny jest od momentu ogłoszenia Konkursu (5 września 2011 r.) w formie elektronicznej na Portalu.

3. I etap Konkursu trwa od 5 września 2011 r. do 13 listopada 2011 r.

4. Za pomyślne zakończenie I etapu Konkursu uznaje się poprawne rozwiązanie testów dostępnych na Platformie Edukacyjnej przez uczniów zarejestrowanych na Platformie Edukacyjnej. Do zaliczenia każdego testu potrzebne jest co najmniej 50% prawidłowych odpowiedzi, wynik ten może być uzyskany w maksymalnie trzech próbach. Uczniowie uzyskują dostęp do każdego testu po zapoznaniu się z treścią odpowiedniego modułu.

5. Ucznia, który pomyślnie zakończył I etap Konkursu, nauczyciel (opiekun) dopuszcza do udziału w II etapie Konkursu wypełniając elektronicznie rubrykę zgłoszenia w panelu nauczyciela na Platformie Edukacyjnej do 20 listopada 2011 r.

6. Ostateczną decyzję o przyjęciu zgłoszenia do II etapu Konkursu podejmuje Zarząd InE.

7. Lista uczestników II etapu Konkursu zostanie ogłoszona 21 listopada 2011 r. na Portalu.

8. II etap Konkursu trwa od 21 listopada 2011 r. do 16 stycznia 2012 r.

9. Uczeń dopuszczony do udziału w II etapie zgłasza pracę konkursową wypełniając na Platformie Edukacyjnej elektroniczny formularz zgłoszenia pracy.

10. Zgłoszenie pracy konkursowej musi zostać zatwierdzone przez nauczyciela (opiekuna) w panelu nauczyciela na Platformie Edukacyjnej.

11. Prace konkursowe muszą zostać dostarczone do Instytutu na rzecz Ekorozwoju przed zakończeniem II etapu Konkursu: elektronicznie przez wgranie pliku na Platformę Edukacyjną (do 16 stycznia 2012 r. do godziny 24.00) lub pocztą tradycyjną na adres InE: ul. Nabielaka 15 lok. 1, 00-743 Warszawa z dopiskiem: Konkurs „Obszar Natura 2000 skarbem regionu” (do 16 stycznia 2012 r., decyduje data stempla pocztowego).

12. Ogłoszenie wyników II etapu Konkursu nastąpi 1 marca 2012 r. przez umieszczenie listy laureatów na Portalu.

13. Nagrodzone prace konkursowe zostaną opublikowane na Portalu.

14. Nagrody i wyróżnienia zostaną wręczone podczas konferencji podsumowującej projekt „Szerokie wody Natury 2000” w Warszawie, najpóźniej w kwietniu 2012 r.

 

§ 8 Komisja Konkursowa

1. Nad przebiegiem Konkursu czuwa Komisja Konkursowa, zwana dalej „Komisją”, którą kieruje jej Przewodniczący.

2. Komisję i Przewodniczącego powołuje Zarząd Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju (InE).

W skład Komisji wchodzą specjaliści z zakresu nauk przyrodniczych, rozwoju regionalnego, turystyki i dydaktyki.

3. Komisja Konkursowa ocenia prace konkursowe wykonane w ramach II etapu Konkursu oraz przyznaje nagrody i wyróżnienia. Praca Komisji jest niezależna, a jej decyzje ostateczne (za wyjątkiem sytuacji wskazanych w §10). Komisja podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. Każdy z członków Komisji dysponuje jednym głosem. Komisja ma prawo w uzasadnionych przypadkach dokonać zmiany liczby oraz zestawu nagród i wyróżnień.

4. Prace Komisji dokumentuje protokół przygotowany po dokonaniu oceny prac i przydzieleniu nagród regulaminowych, który następnie zostaje opublikowany na Portalu. Przewodniczący Komisji informuje Zarząd InE o przebiegu i wynikach Konkursu.

5. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo odwołania się od decyzji Komisji do Zarządu InE. Skargi rozpatruje Zarząd InE po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej.

 

§ 9 Nagrody

1. Komisja Konkursowa przyzna:

 • dziesięć równorzędnych nagród: każdy nagrodzony uczeń otrzyma dyplom i fotograficzny aparat cyfrowy;
 • dziesięć równorzędnych wyróżnień: każdy wyróżniony uczeń otrzyma dyplom i lornetkę przyrodniczą.

2. Komisja Konkursowa wyróżni dyplomem nauczycieli opiekujących się uczniami, którzy przygotowali nagrodzone prace.

3. Komisja Konkursowa przyzna nagrodę specjalną szkole, z której napłynie najwięcej prac spełniających kryteria uczestnictwa w II etapie Konkursu: nagrodzona szkoła otrzyma dyplom i kamerę cyfrową.

 

§ 10 Postanowienia końcowe

1. Zarząd Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie Konkursu w uzasadnionych przypadkach w trakcie jego trwania.

2. Zarząd Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju zastrzega sobie prawo wykluczenia z udziału w Konkursie uczestnika działającego sprzecznie z niniejszym regulaminem, w tym nie przyznania mu nagrody.

3. Wszelkie zmiany wprowadzone do regulaminu stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na Portalu.

4. Zarząd Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju zastrzega sobie prawo anulowania w całości lub w części decyzji Komisji Konkursowej w przypadku stwierdzenia rażących nieprawidłowości w pracy Komisji lub jej członków, w tym zmianę oceny prac konkursowych.