Regulamin III edycji konkursu

„Obszar NATURA 2000 skarbem regionu”

na rok szkolny 2009/2010

Regulamin konkursu – plik do pobrania (pdf)
Karta zgłoszenia uczestnika – plik do pobrania (doc)
Karta zgłoszenia pracy – plik do pobrania (doc)

§ 1 Informacje podstawowe

1. Autorem konkursu jest Fundacja „Instytut na rzecz Ekorozwoju” (InE) z siedzibą w Warszawie, ul. Nabielaka 15 lok. 1, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000134492.
2. Konkurs jest organizowany w ramach przedsięwzięcia: Program Edukacyjny „Natura 2000 motorem zrównoważonego rozwoju”, finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy: 146/2009/Wn-50/EE-EE/D).

§ 2 Postanowienia ogólne

1. Konkurs dotyczy promocji obszarów Natura 2000.
2. Konkurs ma zasięg ogólnopolski.
3. Konkurs jest dla uczniów szkół gimnazjalnych.
4. Konkurs nawiązuje do podstawy programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów – przede wszystkim z takich przedmiotów jak biologia i geografia, wiedza o społeczeństwie i informatyka oraz takich ścieżek edukacyjnych jak: ekologiczna, europejska i dotycząca edukacji regionalnej.
5. Konkurs składa się z dwóch etapów: pierwszego, w którym jest wymagane opanowanie wiedzy o obszarach Natura 2000 i drugiego, w którym jest wymagane przygotowanie przez ucznia pracy własnej, promującej wybrany polski obszar Natura 2000.
6. Podstawowe materiały merytoryczne i metodyczne do konkursu oraz informacje formalne zawiera portal „Natura 2000 a turystyka” (www.natura2000.org.pl).

§ 3 Cele konkursu

1. Rozbudzanie zainteresowania uczniów walorami przyrody polskich obszarów chronionych w ramach europejskiej sieci Natura 2000.
2. Doskonalenie umiejętności poszukiwania informacji o przyrodzie i zrównoważonym rozwoju na poziomie lokalnym.
3. Zainteresowanie uczniów możliwościami rozwoju zrównoważonego w ich najbliższym otoczeniu, szczególnie popularyzacją przyjaznych środowisku form gospodarowania w turystyce oraz kreowanie aktywnej postawy uczniów w dążeniu do trwałego i zrównoważonego rozwoju w regionie.
4. Promocja walorów obszarów Natura 2000.

§ 4 Warunki formalne udziału w konkursie

1. W konkursie uczniowie biorą udział indywidualnie, pod kierunkiem nauczyciela.
2. W drugim etapie konkursu bierze udział uczeń zakwalifikowany przez nauczyciela po pomyślnym ukończeniu pierwszego etapu konkursu.
3. Uczestników drugiego etapu do Instytutu na rzecz Ekorozwoju zgłasza szkoła.
4. Każdy uczestnik konkursu może przygotować tylko jedną pracę konkursową.

§ 5 Przebieg i zadania konkursu

1. I ETAP konkursu polega na przeprowadzeniu zajęć szkolnych związanych z tematyką konkursu, z wykorzystaniem materiałów dostępnych na portalu „Natura 2000 a turystyka” (www.natura2000.org.pl):
E-szkolenia:
· e-szkolenie nr 1: Ochrona przyrody w Polsce
· e-szkolenie nr 2: Sieć obszarów Natura 2000 w Polsce
· e-szkolenie nr 3: Podstawy prawne tworzenia i funkcjonowania sieci Natura 2000
· e-szkolenie nr 4: Zagrożenia dla przyrody obszarów Natura 2000
· e-szkolenie nr 5: Zrównoważony rozwój obszarów Natura 2000
· e-szkolenie nr 6: Proekologiczny produkt turystyczny
· e-szkolenie nr 7: Społeczeństwo obywatelskie
Katalog: „Polskie obszary Natura 2000”
· zawierający stan tworzenia sieci obszarów Natura 2000 na koniec sierpnia 2009.
Moduły informacyjne:
· „Jak skorzystać na Naturze 2000”.
· „Podręcznik obywatela”.
Za pomyślne zakończenie I etapu konkursu uznaje się poprawne rozwiązanie, pod kierunkiem nauczyciela, co najmniej 33% dostępnych na portalu pytań testowych do trzech e-szkoleń, które należy wybrać spośród następujących:
· e-szkolenie nr 1: Ochrona przyrody w Polsce
· e-szkolenie nr 2: Sieć obszarów Natura 2000 w Polsce
· e-szkolenie nr 4: Zagrożenia dla przyrody obszarów Natura 2000
· e-szkolenie nr 5: Zrównoważony rozwój obszarów Natura 2000
Uczniów, którzy pomyślnie zakończyli I etap konkursu w szkole i są zainteresowani udziałem w II etapie konkursu, szkoły zgłaszają do Instytutu na rzecz Ekorozwoju. Każda szkoła może zgłosić do II etapu dowolną liczbę uczniów.

2. W II ETAPIE konkursu wymagane jest przygotowanie przez ucznia pracy własnej. Praca powinna być przygotowana zgodnie z warunkami niniejszego regulaminu, na podstawie materiałów merytorycznych dostępnych na portalu „Natura 2000 a turystyka” oraz na podstawie materiałów zebranych samodzielnie. Zgłaszana na konkurs praca nie może zawierać materiałów cudzych. Przypadki prezentacji materiałów skopiowanych bez uwzględnienia praw autorskich ich twórców będą bezwzględnie piętnowane publicznie.
2.1. Istotą pracy konkursowej jest przygotowanie materiału promocyjnego wybranego obszaru sieci Natura 2000 w Polsce. Treścią pracy jest prezentacja elementów przyrody stanowiących podstawę ochrony danego obszaru, walorów turystycznych obszaru oraz promocja gospodarowania na jego terenie zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju.
2.2. Prace mogą być wykonane w jednej z trzech kategorii:
· ULOTKA INFORMACYJNA w wersji papierowej (nie więcej niż 2 strony formatu A4) [kod: U] lub elektronicznej (pliki Word lub Pdf) [kod: U-el];
· PREZENTACJA w programie PowerPoint (nie więcej niż 7 slajdów) [kod: PP];
· STRONA INTERNETOWA w html (nie więcej niż 3 podstrony) [kod: WWW].
2.3. Prace w wersji elektronicznej nie mogą być większe niż 10 Mb, w tym objętość plików ze zdjęciami lub filmami nie mogą przekroczyć 300 Kb.
2.4. Prace powinny zawierać co najmniej następujące elementy:
· informacje o sieci Natura 2000,
· nazwa wybranego obszaru i informacja o jego położeniu (w tym mapki, szkice),
· charakterystyka walorów przyrodniczych wybranego obszaru Natura 2000,
· charakterystyka głównych walorów turystycznych wybranego obszaru Natura 2000 i jego okolicy (atrakcje turystyczne, pobliskie miejscowości turystyczne, źródła informacji dla turystów),
· wskazanie sposobu przestrzegania zasad zrównoważonego rozwoju,
· podanie wykorzystanych źródeł.
2.5. Prace muszą być pisane po polsku, językiem poprawnym i zrozumiałym.

§ 6 Przebieg konkursu

1. Rozpoczęcie konkursu następuje poprzez jego ogłoszenie z dn. 9 września 2009 r. na portalu „Natura 2000 a turystyka” (www.natura2000.org.pl).
2. Harmonogram konkursu:
2.1. I etap konkursu trwa od 9 września 2009 r. do 9 grudnia 2009 r. Listy uczniów, którzy pomyślnie ukończyli I etap konkursu i wyrazili chęć uczestniczenia w II etapie konkursu szkoły zgłaszają do Instytutu na rzecz Ekorozwoju pocztą elektroniczną na adres: t.lubaszewska@ine-isd.org.pl do 5 stycznia 2010 r. do godziny 24.00. Listy te szkoły przesyłają w formie wypełnionej Karty zgłoszenia uczniów zakwalifikowanych do II etapu konkursu. Karta stanowi Załącznik nr 1 niniejszego regulaminu. Akceptacji zgłoszeń dokonuje Zarząd Fundacji InE. Lista uczestników II etapu konkursu zostanie ogłoszona na portalu „Natura 2000 a turystyka” (www.natura2000.org.pl) 9 stycznia 2010 r.
2.2. II etap konkursu trwa od 9 stycznia 2010 r. do 9 kwietnia 2010 r. do godziny 24.00 – decyduje data dostarczenia do siedziby Instytutu na rzecz Ekorozwoju pracy konkursowej wraz z Kartą zgłoszenia pracy. Karta stanowi Załącznik nr 2 niniejszego regulaminu. Prace konkursowe mogą być przesłane do Instytutu pocztą elektroniczną na adres: t.lubaszewska@ine-isd.org.pl oraz w formie papierowej lub na płytach CD pocztą tradycyjną na adres: ul. Nabielaka 15 lok. 1, 00-743 Warszawa.
2.3. Potwierdzenie wpływu do Instytutu prac zgłoszonych do drugiego etapu konkursu będzie udzielane zainteresowanym uczestnikom konkursu na ich życzenie.
2.4. Przesłanie pracy do InE jest równoznaczne ze zgodą na umieszczenie jej w całości bądź we fragmentach na portalu „Natura 2000 a turystyka”.
3. Lista prac zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu przez Komisję Konkursową będzie dostępna na portalu „Natura 2000 a turystyka” (www.natura2000.org.pl).
4. Rozstrzygnięcie konkursu poprzez ogłoszenie jego wyników na portalu „Natura 2000 a turystyka” (www.natura2000.org.pl) nastąpi dnia 20 maja 2010 r.
5. Nagrodzone prace konkursowe zostaną opublikowane na portalu „Natura 2000 a turystyka” (www.natura2000.org.pl).
6. Wręczenie nagród i zamknięcie konkursu odbędzie się w czerwcu 2010 r.

§ 7 Jury konkursu

1. Nad przebiegiem konkursu czuwa Komisja Konkursowa zwana dalej Komisją, którą kieruje jej Przewodniczący.
2. Komisję i Przewodniczącego powołuje Zarząd Fundacji „Instytut na rzecz Ekorozwoju”. W skład Komisji wchodzą specjaliści z zakresu nauk przyrodniczych, zrównoważonego rozwoju i turystyki.
3. Zarząd Fundacji „Instytut na rzecz Ekorozwoju” powołuje również asystenta ds. konkursu, który współpracuje z Przewodniczącym Komisji Konkursowej.
4. Komisja ocenia prace konkursowe zgłoszone w ramach II etapu konkursu i przyznaje za nie nagrody i wyróżnienia.
5. Praca Komisji jest niezależna, a Jej decyzje ostateczne, (za wyjątkiem sytuacji wskazanych w § 9). Komisja podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. Każdy z członków Komisji dysponuje jednym głosem.
Po zakończeniu Konkursu Przewodniczący Komisji informuje o jego przebiegu
i wynikach Zarząd Fundacji „Instytut na rzecz Ekorozwoju”. Prace Komisji dokumentuje protokół przygotowany po dokonaniu oceny prac i przydzieleniu nagród regulaminowych, który po jego zatwierdzeniu przez Zarząd Fundacji zostaje opublikowany na portalu „Natura 2000 a turystyka”.
6. Od decyzji Komisji lub Przewodniczącego służy prawo odwołania się do Zarządu Fundacji „Instytut na rzecz Ekorozwoju” do dnia 31 maja 2010 r. Skargi uczestników konkursu rozpatruje Zarząd Fundacji „Instytut na rzecz Ekorozwoju”, po zasięgnięciu opinii Przewodniczącego Komisji Konkursowej.

§ 8 Nagrody

1. Komisja Konkursowa przyzna:
· dziesięć równorzędnych nagród: dyplom, fotograficzny aparat cyfrowy;
· dziesięć równorzędnych wyróżnień: dyplom, lornetka przyrodnicza.
2. Komisja Konkursowa wyróżni dyplomem nauczycieli opiekujących się uczniami, którzy przygotowali nagrodzone prace.
3. Komisja Konkursowa przyzna nagrodę specjalną (kamerę cyfrową) szkole, z której napłynie najwięcej prac spełniających kryteria uczestnictwa w II etapie konkursu.

§ 9 Postanowienia końcowe

1. Zarząd Fundacji „Instytut na rzecz Ekorozwoju” zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu konkursu w uzasadnionych przypadkach, w trakcie jego trwania.
2. Zarząd Fundacji „Instytut na rzecz Ekorozwoju” zastrzega sobie prawo wykluczenia z udziału w konkursie uczestnika działającego sprzecznie z niniejszym regulaminem, w tym nie przyznania mu nagrody.
3. Zarząd Fundacji „Instytut na rzecz Ekorozwoju” zastrzega sobie prawo anulowania w całości lub w części decyzji Komisji Konkursowej w przypadku stwierdzenia rażących nieprawidłowości w pracy Komisji lub Jej Członków, w tym zmianę oceny prac konkursowych.