Podsumowanie III edycji konkursu „Obszar Natura 2000 skarbem regionu”

Natura 2000 a turystyka > Konkurs „Obszar Natura 2000 skarbem regionu” > III edycja, rok szkolny 2009/2010 > Podsumowanie III edycji konkursu „Obszar Natura 2000 skarbem regionu”

Tuż przed wakacjami zakończyła się III edycja konkursu „Obszar Natura 2000 skarbem regionu” w roku szkolnym 2009/2010.
Dziś emocje konkursowe na pewno już opadły, raczej żyjemy wspomnieniami. Przedstawiamy więc nasze podsumowanie…

Prace konkursowe oceniła Wysoka Komisja. Nagrody zostały przyznane i rozdane zwycięzcom. Odbyła się również wielka uroczystość wręczenia nagród z udziałem laureatów, wychowawców, oficjalnych przedstawicieli ważnych instytucji,
w tym: Ministerstwa Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Polskiej Organizacji Turystycznej, PTTK czyli Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.
Za tę możliwość dziękujemy sponsorom i wszystkim uczestnikom!

[ Oficjalne wyniki konkursu ]

Konkurs w swej formule wpisywał się w zasady przyjęte dla poprzednich edycji, organizowanych przez Instytut na rzecz Ekorozwoju od 2005 roku. Miał podobne cele i zadania – chodziło
o popularyzację Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000,
a szczególnie konkretnych sposobów gospodarczego wykorzystania obszarów objętych tą formą ochrony, zgodnych z zasadami rozwoju zrównoważonego. Konkursowe przykłady gospodarowania na terenach cennych przyrodniczo dotyczyły głownie zagospodarowania turystycznego. Wyszukanie i zaprezentowanie takich przykładów to jeden z pierwszych kroków na drodze świadomego łączenia ochrony przyrody, promocji regionu
i zrównoważonego rozwoju nowoczesnego organizowania
i uprawiania turystyki tak, by NIE zniszczyć zasobów przyrody.

Tym razem konkurs skierowany był do młodszych niż w ubiegłych latach – uczniów tj. młodzieży gimnazjalnej, bo informacje
o sposobach ochrony przyrody polskiej powinny docierać do wszystkich, w każdym wieku i już od najmłodszych lat. Przecież wzbogacają naszą wiedzę i kształtują emocjonalny stosunek do najbliższego otoczenia, a więc wpływają na świadomość ekologiczną nie tylko dorosłego ale nawet bardziej – młodego obywatela.

Konkurs trwał od 9 września 2009 r. do 18 czerwca 2010 r.
W 1. etapie udział wzięło ponad 1300 osób. Do 2. etapu zostało dopuszczonych 560 uczniów (344 dziewcząt i 216 chłopców) kierowanych przez 59 nauczycieli z 46 szkół. Średnio na każdą szkołę przypadało nieco ponad 12 uczniów, choć niezagrożonym rekordzistą było Publiczne Gimnazjum nr 6 im. Seweryna Nowakowskiego w Białymstoku (178 prac!). Do Instytutu wpłynęło 288 prac (średnio nieco ponad 6 prac z każdej szkoły),
w tym 9 prac po upływie terminu regulaminowego. Z 6 szkół prace konkursowe nie zostały przysłane. Przysłano również prace opracowane przez uczniów niedopuszczonych do 2. etapu. Ostatecznie jurorzy oceniali 279 prac.

Od początku trudno było wyłonić zwycięzców, bo już weryfikacja formalna prac była sitem, przez które przedostało się tylko 140 prac zadawalająco spełniających wymagania konkursowe – szeroki finał konkursu. Ocenę merytoryczną przeszło z powodzeniem 37 prac (wśród autorów było 26 dziewcząt i 11 chłopców) i był to już ścisły finał konkursu. Z tej liczby wyłoniono 10 Nagrodzonych
– 6 dziewcząt i 4 chłopców, a wyróżnienia przyznano 8 uczennicom
i 2 uczniom. Wszystkim uczestnikom konkursu należą się gratulacje
i życzenia, aby dbałość o środowisko i zainteresowanie sposobami ochrony przyrody towarzyszyło im przez całe dorosłe życie! Podziękowania należą się także wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że ten konkurs ominął rafy organizacyjne i wszelkie inne,
a zakładane cele zostały osiągnięte, zaś prowadząca konkurs chciałby również prosić o wybaczenie potknięć, jeżeli takie miały miejsce.

Konkurs jest jednym z bardzo wdzięcznych narzędzi edukacyjnych. Skutecznie dociera do uczestników wyzwalając ich inicjatywę. Jest lubiany zarówno przez nauczycieli jak i uczniów. Pozwala na osiągniecie celów poznawczych w atrakcyjnej formie i przyjaznej atmosferze. Znalazło to wyraz m.in. w korespondencji miedzy nauczycielami a organizatorami. Pani profesor Grażyna Sobolewska z Krynki w jednym z maili nazwała konkurs interesującą przygodą
i dla nauczyciela i dla uczestnika. Obyśmy mieli przed sobą jeszcze wiele takich przygód.

Kolejna czeka nas w roku szkolnym 2011/2012.

Zapraszamy!

Teresa Lubaszewska

Asystent ds. konkursu
„Obszar Natura 2000 skarbem regionu” 2009/2010