Regulamin konkursu 2007

INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU
INSTITUTE FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

ul. Nabielaka 15 lok. 1
00-743 Warszawa/Warsaw
POLAND Tel./Phone (48-22) 8510404
Fax (48-22) 8510400
E-mail: ine@ine-isd.org.pl

Konkurs
pt.: „Obszar NATURA 2000 skarbem regionu”
organizowany w ramach portalu „Natura 2000 a turystyka”
(II edycja Konkursu – rok szkolny 2007/2008)

Regulamin

§ 1 Postanowienia ogólne

Konkurs jest kierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych o zainteresowaniach przyrodniczych (geograficznych, biologicznych) i turystycznych.
Konkurs ma zasięg ogólnopolski.
Organizatorem Konkursu jest Fundacja „Instytut na rzecz Ekorozwoju” z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00–743), ul. Nabielaka 15 lok. 1, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000134492.
Konkurs składa się z dwóch etapów: pierwszego, w którym jest wymagane zaliczenie trzech wybranych e-szkoleń umieszczonych na portalu „Natura 2000 a turystyka” (www.natura2000.org.pl), oraz z drugiego, w którym jest wymagane przygotowanie pracy własnej promującej wybrany polski obszar Natura 2000.

§ 2 Cele i tematyka Konkursu

Celami Konkursu są: zainteresowanie uczniów przyrodą wybranych regionów i nową formą ochrony przyrody, jaką są w Polsce obszary Natura 2000, a także zainteresowanie uczniów perspektywą zrównoważonego rozwoju w regionie z wykorzystaniem dziedzictwa przyrodniczego przez przyjazne środowisku formy gospodarowania, zwłaszcza turystykę.
Celem Konkursu jest także wykreowanie aktywnej postawy w dążeniu do trwałego i zrównoważonego rozwoju opartego na dziedzictwie przyrodniczym swojego regionu, jak również doskonalenie umiejętności poszukiwania informacji o przyrodzie i zrównoważonym rozwoju na poziomie lokalnym.
Tematyka Konkursu nawiązuje do Podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych i techników z przedmiotów biologia i geografia.
Tematem prac konkursowych ma być prezentacja walorów przyrodniczych wybranego obszaru sieci Natura 2000 w Polsce dla potrzeb zrównoważonego rozwoju turystyki w regionie, w którym znajduje się ten obszar. Praca powinna być przygotowana na podstawie wskazań metodycznych i materiałów merytorycznych dostępnych na portalu „Natura 2000 a turystyka” oraz materiałów zebranych samodzielnie.

§ 3 Organizacja Konkursu

Konkurs przeprowadza Komisja Konkursowa, zwana dalej „Komisją”, którą kieruje jej Przewodniczący.
Komisję i Przewodniczącego powołuje Zarząd Fundacji „Instytut na rzecz Ekorozwoju”. W skład Komisji wchodzą specjaliści z zakresu nauk przyrodniczych, rozwoju regionalnego i turystyki. Skład Komisji jest proponowany przez Przewodniczącego.
Do zadań Przewodniczącego należy formułowanie ogólnych zasad dotyczących Konkursu, ustalenie szczegółowych zasad funkcjonowania Komisji, opiniowanie spraw wskazanych przez Komisję, zwoływanie i przewodniczenie posiedzeniom Komisji.
Decyzje bieżące dotyczące Konkursu są podejmowane przez Przewodniczącego Komisji Konkursowej.
Przewodniczący może powołać zastępcę i scedować na niego część swoich kompetencji.
Komisja Konkursowa podejmuje decyzje w sprawie oceny prac konkursowych i przydziału nagród regulaminowych. Praca Komisji jest niezależna, a jej decyzje są ostateczne za wyjątkiem sytuacji wskazanych w pkt. 7. Decyzje Komisja podejmuje zwykłą większością głosów. Każdy z członków Komisji dysponuje jednym głosem. Komisja ma prawo w uzasadnionych przypadkach dokonać zmiany liczby oraz zestawu nagród i wyróżnień.
W przypadku stwierdzenia rażących nieprawidłowości w pracy Komisji lub jej członków decyzje Komisji, w tym ocenę, może w całości anulować Zarząd Fundacji „Instytut na rzecz Ekorozwoju”. Od decyzji Komisji lub Przewodniczącego służy prawo do odwołania się do Zarządu Fundacji „Instytut na rzecz Ekorozwoju”, który w uzasadnionych przypadkach może w całości lub części anulować wyniki Konkursu.
Skargi uczestników Konkursu rozpatruje Zarząd Fundacji „Instytut na rzecz Ekorozwoju”, po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej i jej Przewodniczącego.
Po zakończeniu Konkursu Przewodniczący składa sprawozdanie o jego przebiegu i wynikach Zarządowi Fundacji „Instytut na rzecz Ekorozwoju”.

§ 4 Warunki Konkursu

Organizatorzy Konkursu dołożą wszelkich starań, by przebiegał on właściwie, zgodnie z regulaminem.
W Konkursie biorą udział uczniowie indywidualnie.
I etap Konkursu polega na zapoznaniu się przez uczniów z treścią e-szkoleń oraz modułów informacyjnych dostępnych na portalu „Natura 2000 a turystyka” (www.natura2000.org.pl), a następnie zaliczeniu, pod kierunkiem nauczyciela, trzech wybranych e-szkoleń spośród sześciu umieszczonych na portalu.
Pomyślne zakończenie I etapu Konkursu polega na poprawnym rozwiązaniu pod kierunkiem nauczyciela co najmniej 33% pytań testowych do wybranych przez ucznia 3 e-szkoleń. Pytania będą dostępne na portalu.
Uczniów, którzy pomyślnie zaliczą ww. e-szkolenia w szkole, szkoły mogą zgłosić do II etapu Konkursu. Każda szkoła może zgłosić do Konkursu dowolną liczbę uczniów.
W ramach II etapu Konkursu uczeń może przygotować tylko jedną pracę konkursową.
Prace konkursowe promujące wybrany polski obszar Natura 2000 przedkładane w ramach II etapu Konkursu będą oceniane przez Komisję Konkursową.
Prace laureatów oraz wybrane prace innych uczestników Konkursu będą dostępne na stronach portalu „Natura 2000 a turystyka”.
Nadesłanie pracy jest równoznaczne ze zgodą na umieszczenie jej w całości bądź we fragmentach na stronach portalu „Natura 2000 a turystyka”.

§ 5 Przebieg Konkursu

Konkurs jest realizowany w dwóch częściach. Udział w drugiej części Konkursu jest zależny od udziału i pomyślnego ukończenia pierwszej części Konkursu. O ocenie końcowej decyduje Komisja.
Rozpoczęcie Konkursu następuje poprzez opublikowanie stosownej informacji o Konkursie wraz z jego regulaminem na stronie internetowej Instytutu na rzecz Ekorozwoju [www.ine-isd.org.pl] i na portalu „Natura 2000 a turystyka” [www.natura2000.org.pl].
Czas trwania poszczególnych części Konkursu:
I etap Konkursu trwa od 10 września 2007 r. do 15 października 2007 r.
Do 15 października 2007 r. szkoły mogą zgłaszać uczniów do II etapu Konkursu.
Lista osób, które pomyślnie ukończyły pierwszy etap Konkursu w szkole i zgłosiły chęć uczestniczenia w drugiej części Konkursu zostanie ogłoszona 16 października 2007 r.
II etap Konkursu trwa od 16 października 2007 r. do 20 listopada 2007 r.
Prace konkursowe muszą być dostarczone do Instytutu na rzecz Ekorozwoju do 20 listopada 2007 r..
Ogłoszenie wyników II etapu Konkursu, a zarazem całego Konkursu, nastąpi 26 listopada 2007 r.
4. Formalne zgłoszenie ucznia do Konkursu następuje w momencie przesłania przez szkołę do Instytutu na rzecz Ekorozwoju zgłoszenia ucznia pocztą elektroniczną na adres: ine@ine-isd.org.pl. Decyzję o przyjęciu zgłoszenia podejmuje Zarząd Fundacji, a lista przyjętych zgłoszeń zostanie opublikowana na stronach portalu „Natura 2000 a turystyka”: www.natura2000.org.pl.
5. Prace konkursowe przygotowywane w ramach II etapu Konkursu mogą być6. dostarczane do Fundacji „Instytut na rzecz Ekorozwoju” do ostatniego dnia trwania tej części Konkursu – zarówno pocztą tradycyjną (ul. Nabielaka 15 lok. 1, 00-743 Warszawa) w formie papierowej lub elektronicznej na płytkach CD (w formie plików w formacie Word, Pdf, PowerPoint, czy html), jak również pocztą elektroniczną (ine@ine-isd.org.pl) w ww. formatach. Możliwe jest także przekazanie do Instytutu na rzecz Ekorozwoju (faksem lub pocztą elektroniczną) informacji o umieszczeniu pracy w Internecie z podaniem jej adresu.
7. Lista otrzymanych prac konkursowych zostanie opublikowana na stronach portalu „Natura 2000 a turystyka” (www.natura2000.org.pl).
8. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do dnia 26 listopada 2007 r.

§ 6 Zadania konkursowe

1. Etap I.
Zadaniem ucznia jest zapoznanie się z treścią e-szkoleń oraz modułów informacyjnych dostępnych na portalu „Natura 2000 a turystyka” oraz zaliczenie pod kierunkiem nauczyciela trzech z sześciu poniżej wymienionych e-szkoleń zamieszczonych na tym portalu:
e–szkolenie nr 1: Podstawy ochrony przyrody w Polsce – przewodnik
e–szkolenie nr 2: Natura 2000 – kompendium
e-szkolenie nr 3: Natura 2000 motorem ekorozwoju w naszej gminie
e–szkolenie nr 4: Organizacja turystyki lokalnej
e-szkolenie nr 5: Od propozycji do praktyki – podstawy prawne określania zasad funkcjonowania gospodarki na obszarze należącym do sieci Natura 2000
e–szkolenie nr 6: Społeczeństwo obywatelskie
Nauczyciele, którzy podejmą się przeprowadzenia I etapu Konkursu w swojej szkole – wśród uczniów zainteresowanych uczestniczeniem w II etapie Konkursu – jako podstawę oceny wiedzy uczniów powinni wykorzystać pytania testowe dostępne na portalu. Minimum 33% poprawnych odpowiedzi na pytania testowe do wybranych przez ucznia trzech e-szkoleń powinno być podstawą do zaliczenia uczniowi udziału w I etapie Konkursu.

2. Etap II.
Zadaniem ucznia jest przygotowanie pracy konkursowej dotyczącej wybranego obszaru wchodzącego w skład sieci Natura 2000 na terenie Polski. Powinien on przygotować3. pracę promującą i popularyzującą dowolny wybrany obszar Natura 2000. Prace mogą być4. wykonane w różnych technikach. Będą one klasyfikowane w dwóch kategoriach:
· ulotki przygotowane w wersji papierowej lub elektronicznej (pliki Word lub Pdf) – rozmiar i wielkość· ulotki nie mogą przekroczyć· dwóch stron formatu A4; forma graficzna ulotki jest dowolna;
· prezentacje w PowerPoint (do siedmiu slajdów) lub strony internetowe (do trzech podstron).
Prace powinny być pisane językiem poprawnym i zrozumiałym, powinny zawierać co najmniej następujące elementy:
· informacje o sieci Natura 2000,
· informacje o wybranym polskim obszarze Natura 2000 (w tym informacje o charakterystycznych elementach/walorach przedstawianego obszaru),
· informacje o położeniu wybranego obszaru (w tym mapki, szkice),
· informację turystyczną dotyczącą wybranego obszaru Natura 2000 i jego okolicy (atrakcje turystyczne, pobliskie miejscowości turystyczne, źródła informacji dla turystów).

§ 7 Nagrody

W ramach Konkursu zostaną przyznane nagrody pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to dziesięć równorzędnych nagród, a drugi stopień to dziesięć równorzędnych wyróżnień. Nagrody otrzymają osoby, których prace przygotowane w ramach II etapu Konkursu zostaną wysoko ocenione przez Komisję Konkursową.
Przyznane zostaną również nagrody nauczycielom opiekującym się uczniami – autorami najlepszych prac, a także szkołom, które te prace zgłosiły.
Ponadto przyznana zostanie nagroda dla szkoły, z której napłynie najwięcej zgłoszeń uczestnictwa w II etapie Konkursu.
Każdy spośród dziesięciu nagrodzonych uczniów (po pięciu w każdej z dwóch ww. kategorii prac) otrzyma jako nagrodę: dyplom, fotograficzny aparat cyfrowy oraz dwie książki: „Kanon Krajoznawczy Polski” (Wyd. PTTK Kraj, 2005) i „Rośliny trujące, zwierzęta jadowite” (Wyd. Ekonomia i Środowisko”, 1999).
Każdy spośród dziesięciu wyróżnionych uczniów (po pięciu w każdej z dwóch kategorii prac) otrzyma: dyplom, lornetkę przyrodniczą oraz książkę „Rośliny trujące, zwierzęta jadowite” (Wyd. Ekonomia i Środowisko”, 1999).
Każdy spośród dziesięciu nauczycieli opiekujących się uczniami, którzy przygotowali nagrodzone prace otrzyma: dyplom oraz dwie książki: „Dzielenie się światem. Zrównoważony sposób życia i globalnie sprawiedliwy dostęp do zasobów naturalnych w XXI wieku” (Wyd. Instytut na rzecz Ekorozwoju, 2000) i „Ekologia społeczna” (Wyd. Ekonomia i Środowisko, 2001).
Każda ze szkół zgłaszających uczniów, których prace zostaną nagrodzone, otrzyma dwie książki: „Dzielenie się światem. Zrównoważony sposób życia i globalnie sprawiedliwy dostęp do zasobów naturalnych w XXI wieku” (Wyd. Instytut na rzecz Ekorozwoju, 2000) oraz „Środowisko a zdrowie. Informacje, oceny, strategie, zastosowanie.” (Wyd. Ekonomia i Środowisko, 2005).
Każda ze szkół zgłaszających uczniów, których prace zostaną wyróżnione, otrzyma książkę: „Dzielenie się światem. Zrównoważony sposób życia i globalnie sprawiedliwy dostęp do zasobów naturalnych w XXI wieku” (Wyd. Instytut na rzecz Ekorozwoju, 2000).
Szkoła, która zgłosi największą liczbę uczniów do II etapu Konkursu, otrzyma kamerę cyfrową.
Nagrody zostaną przekazane pocztą.

§ 8 Postanowienia końcowe

Zarząd Fundacji „Instytut na rzecz Ekorozwoju” zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu Konkursu w uzasadnionych przypadkach w trakcie jego trwania.
Zarząd Fundacji „Instytut na rzecz Ekorozwoju” zastrzega sobie prawo wykluczenia z udziału w Konkursie uczestnika działającego sprzecznie z niniejszym regulaminem, w tym przyznania mu nagrody.