Regulamin konkursu

Regulamin można też znaleźć na stronie www.ine-isd.org.pl/konkurs.htm.
Można go również ściągnąć z działu Pliki do pobrania.

Internetowy Konkurs Portalu „Natura 2000 a turystyka” (I edycja Konkursu) pt:

„Obszar NATURA 2000 skarbem regionu”

Konkurs pod Honorowym Patronatem Głównego Konserwatora Przyrody

§ 1 Postanowienia ogólne

Konkurs jest kierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych o zainteresowaniach geograficznych, biologicznych i historycznych.

Konkurs ma zasięg ogólnopolski.

Organizatorem konkursu jest Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju z siedzibą w Warszawie
00 – 743, ul. Nabielaka 15 lok. 1, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, pod nr 0000134492 .

Na Konkurs zgłaszane będą prace polegające na opracowaniu strony internetowej lub materiałów do opracowania takiej strony w oparciu o wskazania metodyczne i materiały merytoryczne dostępne na stronie portalu „Natura 2000 a turystyka” – www.natura2000.org.pl. Praca powinna być także oparta o materiały własne.

Tematem prac konkursowych będzie prezentacja dziedzictwa przyrodniczego wybranego obszaru proponowanego do sieci Natura 2000 w Polsce oraz perspektyw zrównoważonego rozwoju (ekorozwoju) regionu, w którym znajduje się ten obszar.


§ 2 Cele i tematyka konkursu

Celem konkursu jest zainteresowanie uczniów przyrodą wybranych regionów oraz nową formą jej ochrony jaką są w Polsce obszary Natura 2000, oraz zainteresowanie uczniów perspektywą zrównoważonego rozwoju w regionie w oparciu o wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczego przez przyjazne środowisku formy gospodarowania, zwłaszcza turystykę.

Celem konkursu jest także wykreowanie aktywnej postawy w dążeniu do trwałego rozwoju w oparciu o dziedzictwo przyrodnicze swojego regionu, a także doskonalenie umiejętności poszukiwania informacji o przyrodzie i ekorozwoju na poziomie lokalnym.

Tematyka konkursu nawiązuje do podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych i techników z przedmiotów biologia i geografia.

§ 3 Organizacja Konkursu

Konkurs przeprowadza Komisja Konkursowa, zwana dalej „Komisją”, którą kieruje jej Przewodniczący.

Komisję i Przewodniczącego powołuje Zarząd Fundacji „Instytut na Rzecz Ekorozwoju”. W skład Komisji wejdą m.in. specjaliści z zakresu nauk przyrodniczych, rozwoju regionalnego oraz turystyki. Skład Komisji jest proponowany przez Przewodniczącego.

Do zadań Przewodniczacego należy formułowanie ogólnych zasad dotyczących Konkursu, ustalenie szczegółowych zasad funkcjonowania Komisji, opiniowanie spraw wskazanych przez Komisję, oraz zwoływanie i przewodniczenie posiedzeniom Komisji.

Decyzje bieżące dotyczące Konkursu są podejmowane przez Przewodniczącego Konkursu.

Przewodniczący może powołać Zastępcę i scedować na niego część swoich kompetencji.

Komisja Konkursowa podejmuje decyzje w sprawie oceny prac konkursowych i przydziału nagród regulaminowych. Praca Komisji jest niezależna, a dokonana przez nią ocena nie podlega zmianom. Decyzje Komisja podejmuje zwykłą większością głosów. Każdy z członków Komisji dysponuje jednym głosem. Komisja ma prawo w uzasadnionych przypadkach dokonać zmiany liczby oraz układu nagród i wyróżnień. Decyzje Komisji, w tym ocenę, może w całości anulować Zarząd Fundacji „Instytut na rzecz Ekorozwoju” w przypadku stwierdzenia rażących nieprawidłowości w pracy Komisji lub jej członków. Od decyzji Komisji lub Przewodniczącego służy odwołanie do Zarządu Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju, który w uzasadnionych przypadkach może w całości anulować wyniki części lub całego konkursu.

Skargi uczestników Konkursu rozpatruje Zarząd Fundacji „Instytut na Rzecz Ekorozwoju”, po zasięgnięciu opinii Komisji i Przewodniczącego.

Po zakończeniu każdej edycji Konkursu Przewodniczący składa sprawozdanie z jego przebiegu i wyników zarządowi Fundacji „Instytut na Rzecz Ekorozwoju”.


§ 4 Warunki przebiegu konkursu

Organizatorzy konkursu dołożą wszelkich starań by przebiegał on właściwie, zgodnie z regulaminem.

Prace konkursowe – materiały do przygotowania strony internetowej lub gotowe strony internetowe ‑ są oceniane przez Komisję Konkursową.

W konkursie biorą udział indywidualni uczniowie reprezentujący szkołę, która zgłasza ich do konkursu. Każda szkoła może zgłosić do konkursu dowolną liczbę uczniów. Każdy uczeń może przygotować tylko jedną pracę konkursową w ramach danej części konkursu. Łącznie uczeń może przygotowac maksymalnie trzy prace konkursowe do kazdej części konkursu osobno.

Prace laureatów oraz wybrane prace konkursowe pozostałych uczestników będą dostępne na stronach portalu „Natura 2000 a turystyka”.

Nadesłanie pracy jest równoznaczne ze zgodą na umieszczenie jej w całości bądź we fragmentach na stronach portalu „Natura 2000 a turystyka”.


§ 5 Przebieg konkursu

Konkurs realizowany jest w trzech częściach. Udział w danej części Konkursu nie jest zależny od udziału w innych częściach. Prace konkursowe każdej części są oceniane i nagradzane osobno, niezależnie od wyników poprzednich części. O ocenie końcowej decyduje Komisja.

Rozpoczęcie Konkursu następuje poprzez opublikowanie stosownej informacji o Konkursie wraz z regulaminem na stronach internetowych Instytutu na rzecz Ekorozwoju [www.ine-isd.org.pl] oraz zamieszczenie zadań konkursowych na portalu „Natura 2000 a turystyka”.

Czas trwania poszczególnych części konkursu jest następujący:

  • Pierwsza 10.12.2005 – 15.02.2006, ogłoszenie wyników: 28.02.2006
  • Druga 15.01.2006 – 15.03.2006, ogłoszenie wyników: 31.03.2006
  • Trzecia 01.04.2006 – 15.05.2006, ogłoszenie wyników 02.06.2006 (było 25.05.2006)

Zgłoszenie do konkursu następuje w momencie przesłania przez szkołę zgłoszenia ucznia i może się odbyć w dowolnym terminie, nie pózniej jednak niż w ostatnim dniu danej części konkursu, do której uczeń jest zgłaszany. Decyzję o przyjęciu zgłoszenia podejmuje Przewodniczący, informując o niej zgłaszającego, a lista przyjętych zgłoszeń publikowana jest na stronach internetowych Instytutu na rzecz Ekorozwoju: www.ine-isd.org.pl i na stronach portalu Natura 2000 a turystyka: www.natura2000.org.pl

Szczegółowe zadania konkursowe zostaną ogłoszone odpowiednio 15.12.2005, 15.01.2006 oraz 01.04.2006 na stronach portalu.

Prace konkursowe będą dostarczane do Fundacji „Instytut na rzecz Ekorozwoju” do ostatniego dnia trwania każdej części zarówno na płytkach CD pocztą tradycyjną, jak i pocztą elektroniczną (

ine@ine-isd.org.pl ), lub poprzez przekazanie do Instytutu na rzecz Ekorozwoju informacji (faksem lub pocztą elektroniczną) o umieszczeniu pracy w Internecie (z podaniem jej adresu). Lista otrzymanych prac konkursowych zostanie opublikowana na stronach internetowych Instytutu na rzecz Ekorozwoju.

Ogłoszenie wyników całego konkursu nastąpi do dnia 02.06.2006 (było 25.05.2006).


§ 6 Zadania konkursowe

I część

Przygotowanie pracy konkursowej do I części konkursu wymaga zrealizowania 3 zadań w oparciu o wybrany obszar wchodzący w skład sieci Natura 2000. Obszar ten powinien znajdować się najbliżej szkoły (najlepiej na terenie tego samego powiatu lub województwa co szkoła). Obszar ten może być zarówno częścią oficjalnej listy obszarów Natura 2000 ogłoszonej przez Ministerstwo Środowiska: http://natura2000.mos.gov.pl/natura2000/pl/, jak i częścią tzw. Shadow List – listy obszarów zgłaszanej przez organizacje pozarządowe [dostępny na stronach internetowych WWF Polska, Klubu Przyrodników lub Polskiego Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”]. Prace powinny być pisane językiem poprawnym i zrozumiałym.

Zadanie 1:

Należy wykonać opis przyrodniczy chronionych gatunków lub siedlisk przyrodniczych które są przedmiotem ochrony w wybranym obszarze sieci Natura 2000. Opis powinien uwzględniać zwyczaje osobników danego gatunku, jego miejsce i rolę w ekosystemie lub w łańcuchu pokarmowym, a także uzasadnienie dlaczego jest chroniony. W przypadku siedlisk przyrodniczych opis ten powinien zawierać charakterystykę tych siedlisk oraz opis rzadkich i chronionych gatunków i ich roli w ekosystemie / łańcuchu pokarmowym. Do opisów można dodać ilustracje w postaci zdjęć, map, szkiców oraz nagrania odgłosów wybranych zwierząt.

Zadanie 2:

Należy opisać „Ekohistorię” wybranego obszaru na tle regionu. W opisie tym należy położyć nacisk na okoliczności historyczne w wyniku których przyroda wybranego obszaru jest dzisiaj w stanie na tyle doskonałym, że proponowana jest jego ochrona w ramach europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000. Do opisu mozna załączyć ilustracje w postaci starych map, szkiców, jak również najbardziej interesujące cytaty z wypowiedzi poszczególnych rozmówców.

Zadanie 3:

Należy przygotować plan wycieczki turystycznej uwzględniający ukazanie walorów dziedzictwa przyrodniczego znajdującego się w wybranym obszarze sieci Natura 2000 wraz z propozycją wykorzystania pozostałych atrakcji przyrodniczych i kulturowych regionu w zgodzie z wymogami ochrony środowiska.

II część

Przygotowanie pracy konkurowej do II części wymaga zrealizowania 1 zadania w oparciu o wybrany obszar wchodzący w skład sieci Natura 2000. Prace powinny być pisane językiem poprawnym i zrozumiałym.

Zadanie:

Należy zaproponować oryginalną usługę lub imprezę ekoturystyczną. Może to być jakakolwiek usługa (lub pakiet usług) skierowana do turysty (lub grupy turystycznej) – gości dowolnego rodzaju obiektu (od gospodarstwa agroturystycznego po hotel) ‑ usługa przygotowana i mająca być realizowana zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i definicją ekoturystyki. Tak opracowany produkt turystyczny ma pełnić rolę wspomagającą ochronę obszarów Natura 2000, a zatem powinien bazować na walorach obszaru Natura 2000 oraz musi spełniać wymogi ogólne ochrony środowiska oraz odpowiadać zasadzie zrównoważonego rozwoju. Do opisu produktu można dodać ilustracje w postaci zdjęć, map, szkiców.

III część

Przygotowanie pracy konkursowej do III części wymaga zrealizowania 1 zadania w oparciu o wybrany obszar wchodzący w skład sieci Natura 2000. Prace powinny być pisane językiem poprawnym i zrozumiałym.

Zadanie:

Należy opracować ulotkę informacyjną promującą i popularyzującą dowolny wybrany obszar Natura 2000. Rozmiar i wielkość ulotki nie mogą przekroczyć dwóch stron formatu A4. Forma graficzna ulotki jest dowolna. Ulotka powinna zawierać przynajmniej nastepujące elementy: różne informacje o wybranym polskim obszarze Natura 2000 (w tym informacje o charakterystycznych elementach/walorach przedstawianego obszaru), informacje o sieci Natura 2000, informacje o połozeniu obszaru (w tym mapki, szkice), informację turystyczną (atrakcje turystyczne, pobliskie miejscowości turystyczne, źródła informacji dla turystów).

§ 7 Nagrody

Ustala się następujące nagrody regulaminowe:

I część

1. miejsce – aparat cyfrowy, Multimedialna encyklopedia ucznia, 2003 – 2 CD, Kanon Krajoznawczy PTTK Kraj, 2005, Rośliny trujące, zwierzęta jadowite, 1999, Ekologia społeczna, 2001,

2. miejsce – przenośny odtwarzacz mp3/dyktafon cyfrowy, Atlas historyczny PWN, 2004 – 2 CD, Kanon Krajoznawczy PTTK Kraj, 2005, Rośliny trujące, zwierzęta jadowite, 1999, Ekologia społeczna, 2001,

3. miejsce – słuchawki, Multimedialna encyklopedia PWN, Nauka, 2003 – 1 CD, Kanon Krajoznawczy PTTK Kraj, 2005, Rośliny trujące, zwierzęta jadowite, 1999, Ekologia społeczna, 2001,

dwa wyróżnienia – Kanon Krajoznawczy PTTK Kraj, 2005, Rośliny trujące, zwierzęta jadowite, 1999, Ekologia społeczna, 2001

II część

1. miejsce – aparat cyfrowy, Multimedialna encyklopedia ucznia, 2003 – 2 CD, Kanon Krajoznawczy PTTK Kraj, 2005, Rośliny trujące, zwierzęta jadowite, 1999, Ekologia społeczna, 2001,

2. miejsce – przenośny odtwarzacz mp3/dyktafon cyfrowy, Atlas historyczny PWN, 2004 – 2 CD, Kanon Krajoznawczy PTTK Kraj, 2005, Rośliny trujące, zwierzęta jadowite, 1999, Ekologia społeczna, 2001,

3. miejsce – słuchawki, Multimedialna encyklopedia PWN, Technika, 2003 – 1 CD, Kanon Krajoznawczy PTTK Kraj, 2005, Rośliny trujące, zwierzęta jadowite, 1999, Ekologia społeczna, 2001,

dwa wyróżnienia – Kanon Krajoznawczy PTTK Kraj, 2005, Rośliny trujące, zwierzęta jadowite, 1999, Ekologia społeczna, 2001,

III część

1. miejsce – aparat cyfrowy, Praktyczna encyklopedia PWN, 2003 – 1 CD, Kanon Krajoznawczy PTTK Kraj, 2005, Rośliny trujące, zwierzęta jadowite, 1999, Ekologia społeczna, 2001,

2. miejsce – przenośny odtwarzacz mp3/dyktafon cyfrowy, Atlas historyczny PWN, 2005 – 2 CD, Kanon Krajoznawczy PTTK Kraj, 2005, Rośliny trujące, zwierzęta jadowite, 1999, Ekologia społeczna, 2001,

3. miejsce – słuchawki, Multimedialna encyklopedia PWN, Sztuka i literatura, 2004 – 1 CD, Kanon Krajoznawczy PTTK Kraj, 2005, Rośliny trujące, zwierzęta jadowite, 1999, Ekologia społeczna, 2001,

dwa wyróżnienia – Kanon Krajoznawczy PTTK Kraj, 2005, Rośliny trujące, zwierzęta jadowite, 1999, Ekologia społeczna, 2001,

Specjalne wyróżnienie za najlepszy udział we wszystkich częściach

wyróżnienie – Historia Naturalna Polski – 6 VCD

dwie wzmianki – Tłumacz komputerowy ze słownikiem pol-ang, ang-pol, PWN, 2005 – 1 CD

Nagrody dla nauczycieli prowadzących najlepsze prace

1. miejsce – Urządzenie Therapy Air firmy ZEPTER – system oczyszczania powietrza wewnątrz pomieszczenia, Zestaw Pomocy dydaktycznych zagrożone gatunki zwierząt i roślin w Polsce – 5 VHS, 5 VCD, 2 podręczniki, WFOiPE 2004

2. miejsce – Urządzenie clensyMag firmy ZEPTER – urządzenie do zmiękczania wody, Zielona Polska – pakiet filmów edukacyjnych,

3. miejsce – Odnawialne źródła energii – pakiet edukacyjny – 12 filmów CD, broszura, 2004, komplet kosmetyków Swisso Logical firmy ZEPTER

Nagrody dodatkowe (wyróżnienia specjalne)

Kalendarze na rok 2006 – dla pięciu pierwszych uczestników zgłoszonych do konkursu

Ksiązki Zielone płuca Polski/The Green Lungs of Poland, NFOŚiGW 2004


§ 8 Postanowienia końcowe

Zarząd Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju zastrzega sobie prawo, w uzasadnionych przypadkach zmiany regulaminu Konkursu w trakcie trwania Konkursu.

Zarząd Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju zastrzega sobie prawo wykluczenia z udziału w Konkursie (w tym przyznania nagrody) uczestnika działającego sprzecznie z niniejszym regulaminem.