Beskid Śląski – pasma Stożka i Czantorii

Natura 2000 a turystyka > Przykłady Jak skorzystać na Naturze 2000 > Przykłady polskie > Beskid Śląski – pasma Stożka i Czantorii

Beskidzka Piątka skupia pięć atrakcyjnych górskich gmin: Brenną, Szczyrk, Ustroń, Wisłę i Istebną. Atutami tych miejscowości są piękne krajobrazy, górskie szlaki, źródła rzeki Wisły, Zameczek Prezydencki, koronczarki czy trasy narciarskie. Samorządy od lat już wiedzą, że z takim różnorodnym bogactwem lepiej ze sobą współpracować, niż rywalizować.

Nazwa i adres

Beskid Śląski – pasma Stożka i Czantorii
Animator: Beskidzka Piątka – porozumienie gmin

Turystyka piesza górska, narciarska, rowerowa górska, wypoczynkowa, przyrodnicza, krajoznawcza (folklor), propozycje transgraniczne stanowią całoroczny produkt pod nazwą „Siła płynie z gór”.


Historia i struktura działalności

Beskidzka Piątka skupia pięć atrakcyjnych górskich gmin: Brenną, Szczyrk, Ustroń, Wisłę i Istebną. Atutami tych miejscowości są piękne krajobrazy, górskie szlaki, źródła rzeki Wisły, Zameczek Prezydencki, koronczarki czy trasy narciarskie. Samorządy od lat już wiedzą, że z takim różnorodnym bogactwem lepiej ze sobą współpracować, niż rywalizować. Dlatego gminy wydawały już razem foldery i promowały się na targach. Razem z Cieszyńskim Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Gospodarczych „Delta Partner” przeprowadziły także badania ruchu turystycznego na terenie Beskidów.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez następujące zadania:

 1. Organizowanie, finansowanie i realizowanie:
  1. przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym, w tym seminariów, szkoleń, konferencji i konkursów,
  2. imprez kulturalnych i sportowych, służących promocji regionu i jego dorobku kulturowego,
  3. działalności promocyjnej, informacyjnej i poligraficznej, w tym:
   1. opracowanie i druk broszur, folderów, plakatów, książek i innych publikacji,
   2. opracowanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych,
   3. tworzenie stron internetowych,
   4. przygotowanie i rozpowszechnianie innych materiałów o charakterze reklamowym lub promocyjnym,
  4. badań rynkowych i analiz, w tym monitorowanie rynku turystycznego, identyfikowanie potencjałów rozwoju.
 2. Stworzenie spójnego systemu informacji turystycznej oraz włączenie go w systemy lokalne, regionalne i ogólnopolskie.
 3. Opracowanie i wdrożenie nowych produktów i usług turystycznych pozwalających między innymi na wydłużenie sezonu turystycznego,
 4. Inicjowanie, opiniowanie oraz wspomaganie realizacji planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej.
 5. Współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej oraz podmiotami gospodarczymi działającymi w zakresie turystyki, a także stowarzyszeniami turystycznymi i wszelkimi podmiotami realizującymi cele i zadania w zakresie promocji i rozwoju turystyki.
 6. Współpracę ze Śląską Organizacją Turystyczną, Polską Organizacją Turystyczną oraz z innymi strukturami zrzeszającymi charakteryzującymi się podobną działalnością na poziomie krajowym i międzynarodowym.
 7. Podejmowanie wszelkich innych działań służących realizacji celów statutowych oraz rozwojowi turystyki na terenie Beskidu Śląskiego a nie będących w sprzeczności z obowiązującym porządkiem prawnym.
 8. Podejmowanie współpracy z podmiotami gospodarczymi pragnącymi działać na rzecz Beskidzkiej Piątki.

Dzięki wnioskowi napisanemu przez stowarzyszenie Delta Partner Beskidzka Piątka otrzymała w 2009 r. ponad pół miliona złotych z funduszy unijnych. Dodatkowy wkład finansowy gmin w sumie 90 tys. zł umożliwi wydatkowanie całej kwoty na ogólnopolską kampanię promocyjną „Siła płynie z gór”. Akcja, na podstawie wcześniejszych badań, zostanie skierowana do osób w wieku od 20 do 40 lat lubiących rodzinne wyjazdy i mieszkających w dużych aglomeracjach, jak Warszawa, Kraków, Poznań, Wrocław czy Łódź.

Walory przyrodnicze terenu

Beskid Śląski – to kraina pasmowych lesistych gór, których naturalne środowisko uległo w ciągu wieków znacznym przeobrażeniom, m.in. począwszy od ubiegłego stulecia – w związku z rozwijającym się tutaj intensywnym ruchem turystycznym. Malowniczość krajobrazów górskich, tereny leśne, ukształtowanie terenu, bogactwo kultury ludowej sprzyja rozwojowi różnych form turystyki (kwalifikowanej – pieszej nizinnej, pieszej górskiej, rowerowej, konnej, narciarskiej; a także krajoznawczej, w tym przyrodniczej), uprawianej tutaj przez cały rok.

Charakterystyka Obszaru Natura 2000

Beskid Śląski – obszar o powierzchni ponad 26 tys. ha tworzą pasma górskie Stożka i Czantorii oraz pasmo Baraniej Góry. Góry mają układ pasmowy i posiadają dość duże różnice wysokości między dnami dolin a szczytami. Występują tu: progi i wodospady w dolinach potoków oraz osuwiska skalne. Wśród jaskiń na uwagę zasługują: Malinowska i jaskinia w Trzech Kopcach. Na stokach Baraniej Góry znajdują się źródła Wisły.

Większość obszaru pokryta jest lasami świerkowymi. Udział leśnych kompleksów naturalnych jest nieznaczny. To przede wszystkim fragmenty lasu jodłowo-bukowo-świerkowego północno-zachodniych stokach Baraniej Góry. W tym masywie występuje dolnoreglowy bór jodłowo-świerkowy. Spotykamy tez lasy jaworowe oraz – na górze Tuł – murawy kserotermiczne.

Oferta turystyczna

Studium przypadku – Beskidzki produkt na 5

Z inicjatywy „Beskidzkiej Piątki” zorganizowano konkurs, którego celem jest wyłonienie produktów turystycznych, których animatorzy mogą posługiwać się znakiem promocyjnym „Beskidzki produkt na 5”. Znak ten przyznawany jest produktom i usługom w kategoriach: Sztuka i rzemiosło; Produkt spożywczy; Produkt usługowy; Zespół regionalny.

Osoby, których produkty zostaną wyróżnione, otrzymają specjalny certyfikat, tabliczkę oraz zawieszki z logotypem „Beskidzki produkt na 5”, za pomocą których będą mogły promować swoje wyroby.
Aktualnie turysta przybywający do wszystkich gmin Beskidzkiej 5. może skorzystać z usług centrów informacji turystycznej zlokalizowanych w siedzibach władz samorządowych.


Promocja

Promocja członków Beskidzkiej Piątki jest bardzo aktywna i nowatorska. W wielkich aglomeracjach pojawiają liczne billboardy promujące walory Beskidu Śląskiego. Poszczególne miejscowości prezentują się w ogólnopolskich programach telewizji. Reklama pojawia się także w internecie, w prasie, w tym w magazynach pokładowych linii lotniczych. Kampania jest prowadzona etapowo- przed letnim i zimowym sezonem turystycznym.

Ukaże się folder promocyjny zawierający informacje o potencjale przyrodniczym i turystycznym Beskidzkiej Piątki – finansowany z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG. Niezależnie – poszczególne gminy członkowskie wydają własne informatory i foldery.