Bagienna dolina Drwęcy

Z inicjatywy oddziału PTTK w Brodnicy wykreowano nowy produkt, kierowany przede wszystkim do młodych turystów. Produkt uwzględnia elementy turystyki: przyrodniczej, kwalifikowanej, edukacyjnej, krajoznawczej. W opracowaniu programu Bardzo Zielonej Szkoły wzięto pod uwagę założenia podstawy programowej poszczególnych etapów kształcenia, różnych przedmiotów i ścieżek edukacyjnych. Zajęcia prowadzone są metodami aktywizującymi grupę, z wykorzystaniem technik twórczego myślenia, zajęć ruchowych, plastycznych, parateatralnych.

Nazwa i adres

Bagienna Dolina Drwęcy
Animator: Oddział PTTK, ul. Kościuszki 12, 87-300 Brodnica, www.bachotek.pttk.pl

Kajakowy szlak Drwęcy, bierny wypoczynek na plażach – dawne formy
Bardzo Zielona Szkoła – nowy produkt innowacyjny

Historia i struktura działalności

Historia turystyki wodnej na Pojezierzu Brodnickim i w dolinie Drwęcy sięga okresu międzywojennego. W miejscowości Bachotek znajduje się jedna z najstarszych stanic wodnych, założona z inicjatywy pionierki turystyki kajakowej – Marii Podhorskiej – Okołów.

Z inicjatywy oddziału PTTK w Brodnicy wykreowano nowy produkt, kierowany przede wszystkim do młodych turystów. Produkt uwzględnia elementy turystyki: przyrodniczej, kwalifikowanej, edukacyjnej, krajoznawczej.

Walory przyrodnicze terenu

Na atrakcyjność powiatów: nowomiejskiego, brodnickiego i golubsko-dobrzyńskiego istotny wpływ ma położenie w Dolinie Drwęcy, która jest atrakcyjnym szlakiem kajakowym. Produkt: turystyka, wodna, piesza kona, agroturystyka, krajoznawcza – zamek Golub, Brodnica.

Na obszarze ostoi znajdują się: rezerwat przyrody Rzeka Drwęca (w woj. kujawsko-pomorskim 543,4 ha), obszar chronionego krajobrazu: Doliny Drwęcy, oraz Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy.

Charakterystyka Obszaru Natura 2000

Bagienna Dolina Drwęcy jest ostoją ptaków o randze europejskiej. Tutaj zatrzymują się liczne stada gęsi białoczelnych. Na łąkach i mokradłach przebywają i żerują ptaki wodne i błotne.

Obszar specjalnej ochrony ptaków o powierzchni 3 134,7 ha znajduje się w środkowej części doliny Drwęcy, na odcinku między drogą Jajkowo – Głęboczek, a Brodnicą. Na nadrzecznych terenach spotykamy lasy łęgowe, zarośla wierzbowe, skupiska trzcin. Dominują lasy (44% powierzchni ostoi) i tereny (41%). Spotkamy tu 34 gatunki ptaków wymienionych w Dyrektywie Ptasiej. To m.in.: derkacz, zimorodek, bąk, bocian biały, bocian czarny, błotniak stawowy, kania ruda, orlik krzykliwy, łabędź krzykliwy, żuraw, zielonka, kropiatka, rybitwa.

Oferta turystyczna

Najpopularniejszymi formami turystyki na tym terenie do niedawna były przede wszystkim: turystyka kajakowa i bierny wypoczynek.

Nową dziedziną jest turystyka edukacyjna połączona z turystyką kwalifikowaną, w tym program Bardzo Zielona Szkoła. W opracowaniu programu Bardzo Zielonej Szkoły wzięto pod uwagę założenia podstawy programowej poszczególnych etapów kształcenia, różnych przedmiotów i ścieżek edukacyjnych. Zajęcia prowadzone są metodami aktywizującymi grupę, z wykorzystaniem technik twórczego myślenia, zajęć ruchowych, plastycznych, parateatralnych. Zajęcia odbywają się w codziennie po śniadaniu a także po południu. Dokładne godziny posiłków i rozpoczęcia zajęć zostaną ustalone z nauczycielami po przyjeździe do ośrodka.
w zajęciach.

Przygotowano dwie wersje programów. Organizatorzy gwarantują dostosowanie się do oczekiwań uczestników, warunków pogodowych itd. Poszczególnym dniom towarzyszą tematy wiodące, np. Integracja, zadomowienie, mała ekologia; Przyroda; Turystyka i sprawności; Zwierzęta; Rycerze, prehistoryczni myśliwi, życie dawnych Słowian. Program obejmuje wycieczki, gry terenowe, aktywne zwiedzanie, zajęcia rekreacyjne.

Promocja

Oferta turystyczna jest promowana za pośrednictwem oddziałów PTTK (strony internetowe), strony internetowej zarządu Głównego PTTK, ekspozycji targowych – na stoiskach Kujawsko- Pomorskiej Organizacji Turystycznej, powiatu brodnickiego, PTTK.