I. Proekologiczny produkt turystyczny – wprowadzenie

Natura 2000 a turystyka > E-szkolenia > (E10) Proekologiczny produkt turystyczny > I. Proekologiczny produkt turystyczny – wprowadzenie

E-szkolenie na temat proekologicznego produktu turystycznego uzupełnia serię e-szkoleń odnoszących się bezpośrednio do sieci obszarów Natura 2000, stanowi też rozszerzenie informacji o turystyce, dotyczących ogólnych zasad działalności gospodarczej na obszarach Natura 2000. Wprowadzanie ochrony przyrody w formie obszarów Natura 2000 nie oznacza bowiem wcale (a w każdym razie w wielu miejscach nie będzie oznaczać) zaniku aktywności gospodarczej na tych terenach, a na pewno działalności przyjaznej środowisku. Może natomiast wręcz uaktywnić taką działalność,– w tym przede wszystkim turystyczną. Ponadto niniejsze e-szkolenie pokaże, jak można wykorzystać Naturę 2000 do tworzenia nowej marki turystyki przyjaznej środowisku.

Rozważając kwestię rozwoju turystyki, trzeba postawić kilka podstawowych pytań odnoszących się do wzajemnych relacji pomiędzy gospodarką turystyczną a zasadami gospodarowania zasobami i walorami przyrody. Dotyczy to wszystkich obszarów, ale jest szczególnie istotne na terenach o dużych walorach przyrodniczych, podlegających ochronie prawnej. Takimi są obszary Natura 2000. Nie są one wyłączone z użytkowania turystycznego, chociaż często uważa się, że ze względu na wymogi ochrony środowiska można tam napotkać poważne ograniczenia dla rozwoju turystyki. Ale jednocześnie przecież obszary Natura 2000 mogą stanowić szansę na tworzenie nowych produktów turystycznych, wzbogacanie już istniejących – zwłaszcza w coraz bardziej popularnej turystyce przyrodniczej. Dzięki temu ruch turystyczny nie tylko nie będzie zagrożeniem dla tych obszarów, ale przeciwnie – interesem organizatorów turystyki będzie ochrona walorów przyrodniczych – jako głównych atrakcji przyciągających nowych klientów – amatorów wycieczek ”ekologicznych’’.

Aby jednak rozwijać turystykę na obszarach Natura 2000 w sposób przyjazny dla środowiska, trzeba jej rozwój odpowiednio i odpowiedzialnie zaplanować i realizować. W tym celu należy poznać odpowiedzi na następujące pytania:

  • Jakie korzyści i straty powoduje rozwój turystyki, w szczególności na obszarach przyrodniczo cennych, takich jak Natura 2000?
  • Jakie cele gospodarcze i społeczne można osiągnąć dzięki rozwojowi turystyki?
  • Jakie formy turystyki są najbardziej odpowiednie dla obszarów Natura 2000?
  • Jak zarządzać turystyką w sposób zrównoważony?
  • Jak buduje się produkt turystyczny?
  • Jakie wymagania musi spełniać produkt proekologiczny?
  • Czy Natura 2000 jest – lub może być – marką w turystyce?

powrót do spisu treści | następny rozdział