Nowe obszary „siedliskowe” do konsultacji społecznych i międzyresortowych

Natura 2000 a turystyka > Aktualności > W Naturze 2000 > Nowe obszary „siedliskowe” do konsultacji społecznych i międzyresortowych

Po wielu miesiącach prac terenowych w dniu 12 maja 2009 r. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska przekazała do opiniowania propozycję wielu nowych specjalnych obszarów ochrony siedlisk oraz propozycję zmian granic części obszarów wcześniej powołanych, które opracowane zostały przez wojewódzkie zespoły specjalistyczne.

Po wielu miesiącach prac terenowych, mających na celu potwierdzenie lub pozyskanie nowych informacji dotyczących występowania siedlisk przyrodniczych i gatunków chronionych na obszarach proponowanych do sieci Natura 2000, w dniu 12 maja 2009 r. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska przekazała do opiniowania propozycję wielu nowych specjalnych obszarów ochrony siedlisk oraz propozycję zmian granic części obszarów wcześniej powołanych, które opracowane zostały przez wojewódzkie zespoły specjalistyczne.

W ramach tych prac doprecyzowywano też granice przyszłych obszarów Natura 2000. Eksperci byli zobowiązani do wyznaczenia takich granic obszarów, by objąć ich zasięgiem wyłącznie najcenniejsze tereny, wyłączając, jeśli jest to możliwe, tereny zurbanizowane. Przedstawione do zaopiniowania obszary spełniają zdaniem GDOŚ kryteria obszarów Natura 2000 oraz, że jedynym branym przez KE kryterium wyznaczania obszarów Natura 2000 jest kryterium naukowe, a przyczyny społeczno-ekonomiczne nie mogą być podstawą do zmiany ich granic.
W ramach konsultacji GDOŚ oczekuje głównie takich informacji (potwierdzonych danymi przyrodniczymi i uzasadnieniem naukowym), które ewentualnie wskazywałyby, że granice niektórych obszarów obejmują tereny nie stanowiące siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków fauny i flory z załącznika I i II dyrektywy siedliskowej, lub że jest potrzeba aktualizacji informacji zawartych w dokumentacji jakiegoś obszaru (SDF’ie).
Konsultacje trwają do połowy czerwca br.
Na portalu Ministerstwa Środowiska poświęconym sieci Natura 2000 udostępnione zostały mapy tych wszystkich obszarów, informacje o ich walorach przyrodniczych (SDF’y) oraz zbiorcza mapa proponowanych obszarów:
[
http://natura2000.mos.gov.pl/natura2000/pl/aktualnosci.php?aktualn_id=22].