Decyzja Komisji Europejskiej

Natura 2000 a turystyka > Aktualności > W Naturze 2000 > Decyzja Komisji Europejskiej

Komisja Europejska przeznaczy 69 milionów Euro na 54 projekty ochrony przyrody w ramach funduszu LIFE Przyroda.


Komisja Europejska zatwierdziła finansowanie 54 projektów z dziedziny ochrony przyrody w 20 Państwach Członkowskich lub państwach przystępujących w ramach programu "LIFE Nature". Przedmiotem projektów będzie odbudowa chronionych obszarów przyrodniczych oraz ich fauny i flory, stworzenie trwałych struktur zarządzania oraz zwiększenie poziomu społecznej świadomości i wzmocnienie współpracy z zainteresowanymi stronami. W ten sposób projekty te przyczynią się do budowy obejmującej całą Unię Europejską sieci chronionych ostoi "Natura 2000".

Projekty będą realizowane w Austrii, Belgii, Danii, Finlandii, Francji, Niemczech, Grecji, na Węgrzech, w Irlandii, we Włoszech, na Litwie i Łotwie, w Luksemburgu, Niderlandach, Polsce, Słowacji, Hiszpanii, Szwecji, Zjednoczonym Królestwie oraz w Rumunii. Łączna wartość tych inwestycji wyniesie 125,7 miliona Euro, z czego UE pokryje 69 milionów.

Więcej na stronie europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/05/1155&format=HTML&aged=0&language=PL&guiLanguage=en.