O projekcie

AGROTURYSTYKA PRZYJAZNA NATURZE 2000
– CYKL SZKOLEŃ

Termin realizacji projektu: 03.2014 – 01.2016

Głównym celem projektu jest budowanie pozytywnych relacji turystyki wiejskiej
i ochrony różnorodności biologicznej w regionach, w których obszary Natura 2000 stanowią lub mogą stanowić kluczowy walor produktu turystycznego.

Efektem projektu będzie przygotowanie pod kątem merytorycznym grupy liderów, którzy w czasie trwania projektu oraz po jego zakończeniu będą w skuteczny sposób wdrażać praktyczną wiedzę nt. prawidłowego wykorzystania zasobów przyrodniczych obszarów Natura 2000 w turystyce wiejskiej na poziomie lokalnym.

W ramach projektu zorganizowane zostaną dla przedstawicieli stowarzyszeń agroturystycznych i innych organizatorów turystyki na wsi:

  • dwa ogólnopolskie szkolenia
  • sześć szkoleń regionalnych
  • trzy szkolenia makroregionalne

Udział w nich, a także realizacja zadań indywidualnych miedzy szkoleniami (w trakcie sezonu turystycznego) pozwoli przygotować regionalne koncepcje trwałego włączenia aspektów przyrodniczych związanych z obszarami Natura 2000 do ofert agroturystycznych, wraz ze strategiami ich ogólnopolskiej promocji. Integralnym elementem cyklu szkoleń będzie także proces przygotowania zasad nadawania aktywnym uczestnikom projektu unikatowego certyfikatu. Dorobek projektu zostanie zaprezentowany podczas Międzynarodowych Targów Agroturystycznych AGROTRAVEL w kwietniu 2015 r.

Projekt ma charakter ogólnopolski. Dla potrzeb projektu obszar kraju został podzielony na 6 regionów, w obrębie których prowadzone będą szkolenia oraz konsultacje. W podziale tym starano się uwzględnić zarówno podział na główne strefy krajobrazowe Polski, jak i podział na główne regiony administracyjne (województwa), a także usytuowanie głównych partnerów projektu – przyszłych liderów działań szkoleniowych. Ponieważ podziały przyrodniczy i administracyjny nie pokrywają się, to w regionach projektowych znalazły się zarówno całe województwa, jak i ich części, różny jest też stopień pokrycia tych regionów obszarami Natura 2000.

Projekt realizowany jest przez Instytut na rzecz Ekorozwoju przy współpracy z Polską Federacją Turystyki Wiejskiej “Gospodarstwa Gościnne” przy wsparciu finansowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki.