Wszystkie wpisy, których autorem jest a.golec

V edycja ogólnopolskiego konkursu dla uczniów “Drugie Życie Elektrośmieci”

Celem konkursu jest podniesienie stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie prawidłowego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym i zużytymi bateriami oraz zwiększenie zbiórki tego sprzętu. Uczniowie biorący udział w konkursie będą osiągać ten cel w trakcie ogólnopolskiej rywalizacji szkolnych zespołów poprzez: zdobywanie wiedzy na temat zasad postępowania ze ZSEE i zużytymi bateriami; aktywizację i mobilizowanie do podejmowania właściwych i odpowiedzialnych działań z ZSEE i bateriami, szkolnej i lokalnej społeczności; nawiązywanie efektywnej współpracy z organizacjami i instytucjami odpowiedzialnymi w ich miejscowości za zbiórkę tych surowców oraz promocję zbiórki.

Przy zgłoszeniach do 10 listopada 2012 r. na stronie www.drugiezycieelektrosmieci.pl

dla wszystkich nowych zespołów dodatkowo 10 punktów!

W konkursie nagradzanych jest pierwszych dziesięć zespołów, w każdej kategorii szkolnej. Nagrody przewidziane są dla szkół, członków zespołów oraz ich opiekunów.

Organizatorem konkursu jest Europejska Platforma Recyclingu Polska Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A oraz Fundacja Zielony Horyzont (konkurs@zielonyhoryzont.org.pl, 501 48 48 09, 609 547 828).

Konkurs dofinansowano ze środków ERP Batteries Poland Sp. z o.o. oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Więcej informacji oraz możliwość rejestracji na stronie www.drugiezycieelektrosmieci.pl.

 

 

NIE dla odcinania płetw rekinom

EKES popiera proponowany przez Komisję Europejską zakaz praktyki odcinania płetw rekinom na pokładach statków rybackich (ang. finning).

W listopadzie ubiegłego roku Komisja Europejska zaproponowała całkowity zakaz praktyki odcinania płetw rekinom na pokładach statków rybackich.

Płetwy rekina są zasadniczym składnikiem tradycyjnego, a zarazem wykwintnego azjatyckiego dania. Kraje Unii Europejskiej, a zwłaszcza Hiszpania, należą do głównych dostawców płetw rekina do Azji. Wysoka cena płetw rekina, kontrastująca ze stosunkowo niską wartością rynkową jego mięsa, stwarza ekonomiczną zachętę do obcinania płetw rekinom na pokładach statków. Pozbawione płetw zwierzęta wrzuca się powrotem do morza. Odbywa się to często gdy zwierzęta są jeszcze żywe.

Rekiny są na ogół bardzo narażone na nadmierną eksploatację: rosną powoli, dojrzewają późno i mają niewielką liczbę młodych podczas jednego wylęgu. W następstwie znacznego wzrostu popytu na produkty z rekinów, a zwłaszcza ich płetwy, w ostatnich latach niektóre ich populacje stały się poważnie zagrożone.

Komisja proponuje, aby wszystkie statki poławiające na wodach UE i na całym świecie musiały wyładowywać rekiny z nieodciętymi płetwami. Aby ułatwić magazynowanie i przeładunek na statkach, rybacy będą mogli częściowo naciąć każdą płetwę i złożyć ją wzdłuż tuszy rekina. Celem tych nowych przepisów jest lepsza ochrona zagrożonej populacji rekinów w światowych oceanach.

Propozycję Komisji przedstawiono do zaopiniowania Europejskiemu Komitetowi Społeczno-Ekonomicznemu (EKES), który na posiedzeniu 28 marca 2012 przyjął opinię popierającą jej stanowisko. W przedstawionym dokumencie EKES zdecydowanie odrzuca stosowanie praktyki obcinania płetw rekinom i wyrzucania reszty ciała rekina do morza oraz zgadza się z Komisją, że zniesienie tymczasowych zezwoleń przy równoczesnym dopuszczeniu częściowego odcinania płetw i składania ich wzdłuż tusz może zagwarantować wyeliminowanie obcinania płetw rekinom w UE. Komitet zwraca się także do Komisji Europejskiej, z prośbą, aby dołożyła wszelkich starań w celu wprowadzenia zakazu obcinania płetw rekinom w tych flotach państw trzecich, gdzie ta praktyka nadal jest stosowana.

UE podjęła szereg zobowiązań międzynarodowych, aby chronić rekiny, zgodnie z Kodeksem odpowiedzialnego rybołówstwa Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), w szczególności w ramach Międzynarodowego planu działania na rzecz ochrony rekinów i zarządzania ich zasobami (IPOA SHARKS), przyjętego przez FAO w 1999 r. Plan IPOA przyjęty przez FAO stanowi podstawę komunikatu Komisji z 2009 r. dotyczącego Planu działań Wspólnoty Europejskiej na rzecz ochrony rekinów i zarządzania ich zasobami, w którym Unia Europejska zobowiązała się do przyjęcia wszelkich środków niezbędnych do ochrony rekinów oraz do zminimalizowania odpadów i odrzutów pochodzących z połowów rekinów.

Źródło: Komisja Europejska, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Polskie organizacje pozarządowe o przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej

Polskie pozarządowe organizacje ekologiczne i społeczne z uwagą śledzą proces reformowania Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej, a tym samym wszystkie zgłaszane kolejno przez Komisję Europejską propozycje co do jej kształtu po roku 2013.

W listopadzie 2011 r. Polski Klub Ekologiczny, Europejska Zielona Fundacja, Fundacja Zielony Instytut oraz Koalicja na rzecz Czystego Bałtyku zorganizowały debatę z udziałem pozarządowych organizacji ekologicznych i społecznych na temat najważniejszych założeń pakietu legislacyjnego nowej Wspólnej Polityki Rolnej. W wyniku tej debaty oraz późniejszych konsultacji na temat przedstawionych przez Komisję Europejską projektów rozporządzeń dotyczących planowanej reformy, organizacje przygotowały stanowisko ”Przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej do roku 2020″.

Wyrażają w nim zadowolenie, że propozycje legislacyjne odnoszą się do „zazieleniania” Wspólnej Polityki Rolnej, ale również przekonanie, że zakres proponowanego „zazielenienia” jest zdecydowanie niewystarczający, by ochronić takie zasoby Europy jak gleby, wody i różnorodność biologiczną. Pojawia się zatem obawa, że planowana reforma może się okazać tylko fikcyjnym zazielenieniem.

Warto wspomnieć, że wśród postulatów przedstawionych przez organizacje pozarządowe znalazło się również wsparcie dla działań związanych z wdrażaniem sieci Natura 2000, w tym zarówno ochrona siedlisk i gatunków, jak i wsparcie dla rolników gospodarujących na obszarach Natura 2000.

Dokument został podpisany przez 28 organizacji pozarządowych, w tym także przez Instytut na rzecz Ekorozwoju.

Jak wspierać rozwój turystyki wiejskiej w UE?

Tematem międzynarodowej konferencji, która odbyła się podczas targów AGROTRAVEL w Kielcach 20 kwietnia 2012 roku były “Perspektywy rozwoju turystyki wiejskiej w Europie”.

Efektem pracy uczestników konferencji, w tym Instytutu na rzecz Ekorozwoju jako członka Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich (FAOW) było między innymi wypracowanie Deklaracji w sprawie mechanizmów wspierania rozwoju turystyki wiejskiej w Unii Europejskiej w okresie Perspektywy Finansowej 2014-2020.

Autorzy rekomendują wybór trzech kierunków działań (utrzymanie różnorodności obszarów wiejskich, zintegrowany rozwój turystyki i zabezpieczenie dostarczania dóbr publicznych) oraz określają główne kierunki działań w każdym z tych obszarów. Ich zdaniem mechanizmy wsparcia rozwoju turystyki wiejskiej powinny sprzyjać zwiększaniu zatrudnienia na obszarach wiejskich, co podniosłoby poziom dochodów mieszkańców wsi, wpłynęło na niekorzystną sytuację demograficzną i ograniczyło emigrację młodych ludzi do miast.

Pełen tekst deklaracji można pobrać tutaj.

 

 

Nowa publikacja “Świadomość ekologiczna turystów”

Ukazała się nowa publikacja Instytutu na rzecz Ekorozwoju pt. “Świadomość ekologiczna turystów” autorstwa Jolanty Kamienieckiej. Opracowanie stanowi interpretację wyników badania socjologicznego “Turyści a Natura 2000”.

W 2011 roku, na zlecenie Instytutu na rzecz Ekorozwoju (InE), ankieterzy Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) zebrali informacje służące rozpoznaniu świadomości ekologicznej turystów. Badanie to zostało wykonane w ramach projektu edukacyjnego „Szerokie wody Natury 2000”, współfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jego wyniki zostały zilustrowane wykresami i opisane w raporcie: Turyści a Natura 2000. Raport z badania.

Długoletnie doświadczenie autorki w sferze badań nad turystyką oraz w edukacji na rzecz wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju w turystyce, umożliwia wyciągnięcie dalej idących wniosków, czemu poświęcona jest niniejsza publikacja (pobierz plik pdf).

Zapraszamy do lektury!

Świadomość Polaków na temat ochrony przyrody rośnie

Polacy dbają o środowisko naturalne i chcą wiedzieć jak troszczyć się o nie jeszcze skuteczniej. Wyniki badania opinii publicznej „Europejska Sieć Natura 2000 i LIFE”1 przeprowadzone na zlecenie Komisji Europejskiej wskazują, że 3/4 badanych deklaruje osobiste zaangażowanie w ochronę przyrody.

Polacy martwią się o dalsze losy środowiska naturalnego. Aż 81% ankietowanych zdaje sobie sprawę z tego, że zjawisko wymierania gatunków roślin i zwierząt oraz utrata naturalnych siedlisk i ekosystemów w Polsce to poważny problem, a negatywny wpływ utraty bioróżnorodności na ich życie będzie odczuwalny w przyszłości przez nich lub ich dzieci.

Ponadto co 5 badany chciałby dowiedzieć się więcej na temat znaczenia ochrony przyrody i dotrzeć do źródeł wiedzy na ten temat. Głównym instrumentem Komisji Europejskiej mającym na celu ochronę przyrody jest sieć Natura 2000 wspierana przez program LIFE. Informacje na temat sieci oraz powiązanych z nią projektów LIFE docierają do coraz szerszej grupy Polaków. Aż 60% badanych deklaruje, że chciałoby pogłębiać swoją wiedzę w tym zakresie. Odpowiedzi ankietowanych wskazują na tendencję rosnącego zainteresowania kwestią ochrony środowiska naturalnego. Dla porównania wyniki badań z 2010 roku „Postawa europejczyków wobec kwestii różnorodności biologicznej” zrealizowanych w ramach regularnie prowadzonego przez Komisję Europejską Eurobarometru wykazały, że 51% Polaków zadeklarowało potrzebę poszerzania swojej wiedzy na temat sieci Natura 2000, czyli 9% mniej niż w roku 2012.

Nadal 1/4 ankietowanych uznaje za konieczne wprowadzenie ostrzejszych przepisów dla sektorów gospodarczych, które niszczą przyrodę, w 2012 roku szczególnie kobiety (31%) uważają, że tego typu działania powodujące szkody w środowisku naturalnym powinny zostać zabronione. Jest to wynik porównywalny z rezultatem badań z 2010 roku „Postawa Europejczyków wobec kwestii różnorodności biologicznej”².

Badania „Europejska Sieć Natura 2000 i LIFE” pokazują również szeroką wiedzę Polaków z zakresu wspierających ochronę przyrody projektów współfinansowanych przez Komisję Europejską.

Zdaniem ankietowanych najważniejszym zadaniem naturalnych obszarów chronionych, takich jak te objęte programem Natura 2000 jest:

· ochrona zagrożonych gatunków zwierząt i roślin (61%);

· ochrona roli przyrody w dostarczaniu czystego powietrza i wody (44,4%);

· zatrzymanie zniszczenia cennych obszarów przyrody ( 40,9%);

· promocja przyjaznego dla przyrody gospodarowania gruntami (27,8%);

· pobudzenie eko-turystyki i możliwość rekreacji (20,7%).

 

Źródło: Komisja Europejska

 

Przypisy:

1. Badania przeprowadzone metodą CATI przez ARC – Rynek i Opinia, na próbie 1000 respondentów

2. Badania przeprowadzone metodą wywiadów telefonicznych przez Instytut Gallupa wśród państw członkowskich Unii Europejskiej na próbie 1000 respondentów w ramach danego kraju

Obchody dwudziestolecia ochrony przyrody w UE

Dziś przypada 20. rocznica wprowadzenia dwóch kluczowych instrumentów ochrony i zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych w UE: dyrektywy w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz LIFE – programu finansowego na rzecz środowiska. Dwadzieścia lat temu państwa członkowskie UE jednomyślnie przyjęły dyrektywę siedliskową, której celem jest ochrona najbardziej zagrożonych gatunków i siedlisk w całej Europie. Była to odpowiedź na obawy dotyczące szybko pogarszającego się stanu dzikiej flory i fauny oraz utraty siedlisk przyrodniczych w związku ze zmianami sposobu użytkowania gruntów, zanieczyszczeniem i niekontrolowanym rozwojem miast. Aby zapewnić gatunkom i siedliskom możliwość regeneracji, dyrektywa ustanowiła Naturę 2000 – sieć obszarów chronionych – a instrument finansowy LIFE stanowił strategiczne wsparcie rozwoju tej sieci.

Komisarz ds. środowiska Janez Potočnik stwierdził: Dziś, gdy obchodzimy dwudziestolecie przyjęcia tych aktów prawnych, możemy być dumni z przepisów UE w dziedzinie ochrony środowiska, które pomagają nam traktować nasze bogate dziedzictwo przyrodnicze z szacunkiem i dbałością. Różnorodność biologiczna to nasza polisa na życie, a sieć Natura 2000, która chroni obszary o największej różnorodności biologicznej, stanowi jej fundament. W ciągu ostatnich dwóch dziesięcioleci poczyniliśmy ogromne postępy i jest wiele powodów do radości, ale przyroda wciąż potrzebuje naszej pomocy i odwdzięczy się nam po wielokroć dzięki utrzymaniu podstawowych funkcji ekosystemu.

W ciągu dwudziestu lat od jej przyjęcia dyrektywa umożliwiła powstrzymanie zakrojonej na wielką skalę destrukcji naszych najwartościowszych obszarów o wysokiej różnorodności biologicznej, a niektóre gatunki i siedliska już wykazują oznaki regeneracji. Sieć Natura 2000 składa się z ponad 26 000 obszarów chronionych o powierzchni równej łącznej powierzchni Niemiec, Polski i Republiki Czeskiej. Sieć obejmuje prawie 18% terytorium UE, w tym 200 000 km kwadratowych chronionych obszarów morskich. Na przykład w Słowenii obszary chronione zajmują ponad jedną trzecią terytorium.

W ciągu ostatnich 20 lat wzrosło finansowanie UE na rzecz ochrony przyrody. W ramach programu LIFE, przyjętego w tym samym czasie, co dyrektywa siedliskowa, przeznaczono ponad 1,2 mld euro na zarządzanie ponad dwoma tysiącami obszarów Natura 2000 i na ich odbudowę.

Projekty finansowane w ramach LIFE służą ratowaniu gatunków najbardziej zagrożonych wyginięciem, takich jak skójka perłorodna w Niemczech i Republice Czeskiej, kozica pirenejska we Włoszech, węgierska żmija łąkowa i hiszpański orzeł cesarski. LIFE wspiera również ochronę kumaka nizinnego w Niemczech, Danii, Szwecji i na Łotwie.

Prowadzone na szeroką skalę wyniszczanie wartościowych siedlisk bogatych w dziką florę i faunę zostało zatrzymane dzięki licznym projektom praktycznej odbudowy w całej UE, poświęconym na przykład ochronie wydm piaszczystych na Litwie, oczyszczaniu podmorskich łąk trawy Posidonia z obcych gatunków we Francji, a także odtworzeniu linii brzegowej Dunaju w Austrii, lasów liściastych w Szwecji, terenów podmokłych w Niderlandach oraz wysokich torfowisk w Polsce i w Danii. Wiele z tych inicjatyw zrealizowano przy wsparciu z programu LIFE.

Kontekst

Natura 2000 nie jest systemem ścisłych rezerwatów przyrody, lecz opiera się na znacznie szerszej zasadzie zrównoważonego zarządzania użytkowaniem gruntów i zasobów wodnych. Dopuszczalne jest prowadzenie działalności gospodarczej, pod warunkiem, że nie zagrozi ona nadrzędnemu celowi, jakim jest ochrona wyznaczonych obszarów. Sieć Natura 2000 otwiera wiele nowych możliwości w dziedzinie turystyki i rekreacji. Szacuje się, że co roku obszary Natura 2000 odwiedza od 1,2 do 2,2 mld osób, a wpływy z działalności rekreacyjnej wahają się od 5 do 9 mld euro rocznie.

Integralność obszarów Natura 2000 musi zostać zachowana również w przypadku każdego nowego przedsięwzięcia, a jeżeli ma ono potencjalnie szkodliwe skutki, może być realizowane dopiero po przeprowadzeniu pełnej oceny oddziaływania na środowisko i pod warunkiem, że nie istnieje alternatywne rozwiązanie oraz że realizacja projektu stanowi nadrzędny interes publiczny, zaś jakiekolwiek straty lub szkody dla środowiska zostaną zrekompensowane. Na przykład w przypadku drogi via Baltica w Polsce wybrano alternatywny przebieg trasy, a lokalizację farmy wiatrowej w Szkocji zmieniono w celu zapewnienia ochrony orła przedniego.

Włączanie zainteresowanych podmiotów lokalnych do zarządzania siecią Natura 2000 ma również ogromne znaczenie i zapewnia nowe możliwości w zakresie zrównoważonego zarządzania użytkowaniem gruntów, o czym świadczą takie inicjatywy, jak rolnictwo przyjazne dla ochrony środowiska wprowadzone w ramach projektu LIFE na terenie wapiennego płaskowyżu Burren w Irlandii. We Francji władze centralne ściśle współpracują z lokalnymi właścicielami gruntów przy tworzeniu planów zarządzania dla każdego z chronionych obszarów.

Skuteczne zarządzanie obszarami sieci Natura 2000 oraz ich odbudowa wymagają znacznych kosztów, które po części mogą być pokrywane ze środków UE, takich jak fundusze rozwoju obszarów wiejskich i rozwoju regionalnego. Sieć Natura 2000, posiadająca ogromną wartość sama w sobie, zapewnia również utrzymanie podstawowych funkcji ekosystemów oraz korzyści społeczno-ekonomiczne, których szacowana wartość pieniężna znacznie przewyższa koszty inwestycji.

Komisja wydaje dziś broszurę rocznicową na temat dyrektywy siedliskowej, w której przedstawiono wybrane przykłady spośród licznych dotychczasowych osiągnięć, pokazujące rzeczywistą wartość dodaną, jaką ten akt prawny przyniósł wszystkim państwom członkowskim. Uroczystości rocznicowe organizowane będą w całej Europie; zaplanowano specjalne imprezy na wielu obszarach Natura 2000 w państwach członkowskich UE, a także ponad 300 imprez dotyczących programu LIFE. Główna konferencja odbędzie się w Belgii w październiku 2012 r.

Źródło: Komisja Europejska

Dodatkowe informacje

Broszura okolicznościowa „Dyrektywa siedliskowa”:

http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/directives_en.htm

Strona główna dotycząca ochrony przyrody i różnorodności biologicznej w UE: http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm

Strona główna programu LIFE: http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm

Materiały audiowizualne dotyczące projektów LIFE:

http://lifevideos.eu/videos/

Ambasadorowie turystyki przyjaznej środowisku

14 maja 2012 w Warszawie odbyła się ogólnopolska konferencja „Ambasadorzy turystyki przyjaznej środowisku” podsumowująca osiągnięcia projektu „Szerokie wody Natury 2000”, realizowanego przez Instytut na rzecz Ekorozwoju w latach 2010-2012.

W konferencji udział wzięli m.in. Anna Kraska z Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Olga Piekarzewska z Ministerstwa Sportu i Turystyki, Prof. Witold Lenart z Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym UW, Cezary Molski z Polskiej Organizacji Turystycznej, Jolanta Śledzińska z Polskiego Towarzystwa Krajoznawczo-Turystycznego oraz Antoni Marczewski z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.

Spotkanie wieńczące projekt „Szerokie wody Natury 2000” było okazją do bliższego przyjrzenia się jego efektom i do dyskusji nad przyszłością podobnych inicjatyw edukacyjno-informacyjnych z zakresu ochrony przyrody i turystyki przyjaznej środowisku jako cennych elementów zrównoważonego rozwoju. Konferencję poprowadził Krzysztof Kamieniecki, wiceprezes Instytutu na rzecz Ekorozwoju.

Podczas spotkania miała miejsce uroczystość wręczenia nagród laureatom i laureatkom IV edycji ogólnopolskiego konkursu dla gimnazjalistów „Obszar Natura 2000 skarbem regionu”. Wszystkim uczniom oraz ich opiekunom jeszcze raz serdecznie gratulujemy!

 

Prezentacje do pobrania:

Franciszek Jackl “Szerokie wody Natury 2000” – wybrane doświadczenia z projektu

Antoni Marczewski Natura 2000 w terenie – doświadczenia OTOP

Teresa Lubaszewska Konkurs “Obszar Natura 2000 skarbem regionu”

Bożenna Wójcik Co turysta przyjazny środowisku znajdzie na portalu „Natura 2000 a turystyka”

Jolanta Kamieniecka Ochrona turystycznych walorów przyrodniczych w świetle opinii turystów i organizatorów turystyki


Prace laureatów konkursu „Obszar Natura 2000 skarbem regionu” można oglądać na portalu „Natura 2000 a turystyka”

Zapraszamy na konferencję “Ambasadorowie turystyki przyjaznej środowisku”

Serdecznie zapraszamy na  ogólnopolską konferencję podsumowującą projekt “Szerokie wody Natury 2000”, która odbędzie się 14 maja 2012 r. o godz. 11.00 (rejestracja od godz. 10.30) w hotelu GROMADA – DOM CHŁOPA, pl. Powstańców Warszawy 2, w Warszawie.

Konferencja pt. “Ambasadorowie turystyki przyjaznej środowisku” to spotkanie wszystkich, którzy promują i wykorzystują w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju cenne przyrodniczo obszary turystyczne.

W programie:

  • podsumowanie doświadczeń realizowanego przez Instytut na rzecz Ekorozwoju projektu edukacyjnego „Szerokie wody Natury 2000”;
  • uroczyste wręczenie nagród laureatom IV edycji konkursu dla młodzieży „Obszar Natura 2000 skarbem regionu”;
  • dyskusja nad wnioskami ze szkoleń regionalnych dla organizatorów turystyki i badań świadomości ekologicznej turystów.

Udział w konferencji jest bezpłatny, zapewniamy również poczęstunek.

Zgłoszenia przyjmowane są przez Agatę Golec pod adresem mailowym: a.golec@ine-isd.org.pl oraz telefonicznie pod numerem: (22) 851 04 03.

Serdecznie zapraszamy!

Do pobrania:

Zaproszenie

Ramowy program

Formularz zgłoszenia

Polecamy: Biuletyn PTTK “Na tropie przyrody”

Pojawił się piąty numer periodyku Komisji Ochrony Przyrody Zarządu Głównego PTTK “Na tropie przyrody”. Zapraszamy do lektury!

Pismo ukazuje się od początku 2011 r. i przedstawiane są w nim ciekawe informacje dla turystów-przyrodników, w tym wrażenia z interesujących wędrówek i przyrodnicze obserwacje z różnych zakątków kraju. Zamysłem periodyku jest też umieszczenie na jego łamach informacji nadsyłanych przez działaczy terenowych PTTK z organizowanych imprez o charakterze przyrodniczym.

W najnowszym zeszycie (1/2012) polecamy m.in. artykuł Wodospady w Roztoczu Witolda Kliza. Ten numer biuletynu jest do pobrania tutaj: http://kop.pttk.pl/do-pobrania/doc_download/46-na-tropie-przyrody-2.

Wszystkie poprzednie numery “Na tropie przyrody” dostępne są tutaj: http://kop.pttk.pl/do-pobrania/cat_view/18-biuletyn-kop-zg-pttk

Źródło: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze