Więcej obszarów Natura 2000 w Unii Europejskiej!!!

Natura 2000 a turystyka > Aktualności > W Naturze 2000 > Więcej obszarów Natura 2000 w Unii Europejskiej!!!

W dniu 21 listopada 2011 r. Komisja Europejska ogłosiła powołanie 166 nowych obszarów Natura 2000 o łącznej powierzchni równej prawie 18 800 km². Ponad 90 proc. dodanych obecnie do sieci terenów to obszary morskie (17 000 km²), głównie w Wielkiej Brytanii, lecz także we Francji, Belgii, Grecji, na Cyprze i we Włoszech.

To najnowsze rozszerzenie sieci (poprzednie miało miejsce w styczniu br.) dotyczy piętnastu państw członkowskich. Decyzja Komisji Europejskiej z 17 listopada 2011 r.  spowodowała zwiększenie dotychczasowego zasięgu obszarów siedliskowych na terenie Unii Europejskiej o ok. 2.6 %. Sieć Natura 2000 obejmuje teraz prawie 18 proc. obszarów lądowych UE i ponad 145 tys. km² obszarów morskich otaczających kraje członkowskie.

Ogłaszając decyzję Komisji Europejskiej w tej sprawie Janez Potočnik, komisarz UE ds. środowiska, powiedział m.in.: „Sieć Natura 2000 jest obecnie jednym z najskuteczniejszych narzędzi przeciwdziałania utracie różnorodności biologicznej, jakimi dysponujemy w Europie. Odgrywa ona także kluczową rolę w strategii służącej ochronie naszego dziedzictwa naturalnego…..”

Komisja Europejska drogą nowelizacji wcześniejszych decyzji dotyczących sześciu regionów biogeograficznych (alpejski, atlantycki, borealny, kontynentalny, śródziemnomorski i panoński), z dziewięciu wyznaczonych na obszarze UE, nie tylko dodała nowe obszary do Europejskiej sieci Natura 2000, ale też dokonała pewnych korekt danych dotyczących obszarów wcześniej już wyznaczonych – tak stało się np. w odniesieniu do niektórych obszarów Natura 2000 z terenu Polski.

W wyniku tej decyzji w polskiej części sieci Natura 2000 odnotowaliśmy następujące zmiany:

  • 3 obszary zostały znacznie zmniejszone,
  • 1 obszar został znacznie powiększony,
  • 8 obszarom dokonano bardzo drobnych korekt powierzchni,

a ponadto:

  • jeden obszar zmienił nazwę i za razem kategorię (z PLC na PLH), co oznacza, że obszary ptasi i siedliskowy nie obejmują już obecnie dokładnie tego samego terenu.

Nowe obszary morskie będą stanowić ważne schronienie dla wielu z najrzadszych i najbardziej zagrożonych gatunków w Europie. W Atlantyku np. obszary dodane przez Wielką Brytanię obejmują 9 zimnowodnych raf koralowych, które są kluczowymi siedliskami dla ochrony różnorodności biologicznej, a w Morzu Śródziemnym nowe obszary zwiększą przede wszystkim ochronę typowych gatunków, takich jak żółw zielony, żółw morski karetta oraz foka z gatunku mniszek śródziemnomorskich, które odgrywają kluczową rolę w zamieszkiwanych przez nie ekosystemach.

Decyzja ta istotna jest także dla ochrony szeregu cennych siedlisk lądowych na obszarze Unii Europejskiej. Rozszerzenie sieci zwiększy np. ochronę torfowisk na Litwie, solnisk na Węgrzech oraz, będących siedzibą wielu gatunków, kredowych zbiorowisk trawiastych we Włoszech i na Cyprze.

Komisja ogłosiła iż ta decyzja z 21 listopada 2011 r. stanowi ważny krok w kierunku zakończenia tworzenia sieci Natura 2000 na terenie UE, co jest planowane do 2012 r. Jeśli rzeczywiście tak się stanie, to wypełnione zostanie jedno z kluczowych zobowiązań jakie Wspólnota przyjęła na siebie w ramach strategii UE w zakresie ochrony różnorodności biologicznej, zobowiązanie potwierdzone w nowej wersji tej strategii przyjętej w maju 2011 roku.

Trzeba jednak zdawać sobie sprawę z tego, że zakończenie to dotyczyć będzie samego stworzenia generalnego kształtu tej sieci. Nie oznacza to natomiast, że nie będą w jej składzie i zasięgu dokonywane już żadne zmiany w przyszłości – gdy zachodzić będą uzasadnione okoliczności (nowe dane naukowe o istnieniu lub zaniku występowania określonych walorów przyrodniczych) to do sieci będą jeszcze dodawane co jakiś czas nowe obszary lub niektóre obszary będą odwoływane oraz dokonywane będą różne korekty danych, tak jak to się stało obecnie w odniesieniu do niektórych obszarów z terenu Polski.

 

Źródło: informacje Komisji Europejskiej